]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/vi.po
* shortcut: Expand %S to the raw input text, not url-encoded.
[ikiwiki.git] / po / vi.po
1 # Vietnamese translation for Iki Wiki.
2 # Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.
3 # Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2007
4
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2007-12-12 16:47-0500\n"
10 "PO-Revision-Date: 2007-01-13 15:31+1030\n"
11 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
12 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
17 "X-Generator: LocFactoryEditor 1.6fc1\n"
18
19 #: ../IkiWiki/CGI.pm:171
20 msgid "You need to log in first."
21 msgstr "Trước tiên bạn cần phải đăng nhập."
22
23 #: ../IkiWiki/CGI.pm:233
24 msgid "Login"
25 msgstr ""
26
27 #: ../IkiWiki/CGI.pm:234
28 #, fuzzy
29 msgid "Preferences"
30 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
31
32 #: ../IkiWiki/CGI.pm:235
33 msgid "Admin"
34 msgstr ""
35
36 #: ../IkiWiki/CGI.pm:293
37 msgid "Preferences saved."
38 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
39
40 #: ../IkiWiki/CGI.pm:353
41 #, perl-format
42 msgid "%s is not an editable page"
43 msgstr ""
44
45 #: ../IkiWiki/CGI.pm:442 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
46 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:230 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
47 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:98
48 #: ../IkiWiki/Render.pm:178
49 msgid "discussion"
50 msgstr "thảo luận"
51
52 #: ../IkiWiki/CGI.pm:488
53 #, perl-format
54 msgid "creating %s"
55 msgstr "đang tạo %s"
56
57 #: ../IkiWiki/CGI.pm:506 ../IkiWiki/CGI.pm:525 ../IkiWiki/CGI.pm:535
58 #: ../IkiWiki/CGI.pm:569 ../IkiWiki/CGI.pm:617
59 #, perl-format
60 msgid "editing %s"
61 msgstr "đang sửa %s"
62
63 #: ../IkiWiki/CGI.pm:711
64 msgid "You are banned."
65 msgstr "Bạn bị cấm ra."
66
67 #: ../IkiWiki/CGI.pm:731
68 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
69 msgstr ""
70
71 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:69
72 #, fuzzy, perl-format
73 msgid "missing %s parameter"
74 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
75
76 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:97
77 msgid "new feed"
78 msgstr "nguồn tin mới"
79
80 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:111
81 msgid "posts"
82 msgstr "bài"
83
84 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:113
85 msgid "new"
86 msgstr "mới"
87
88 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:230
89 #, perl-format
90 msgid "expiring %s (%s days old)"
91 msgstr "đang mãn hạn %s (cũ %s ngày)"
92
93 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:237
94 #, perl-format
95 msgid "expiring %s"
96 msgstr "đang mãn hạn %s"
97
98 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:263
99 #, perl-format
100 msgid "processed ok at %s"
101 msgstr "đã xử lý được ở %s"
102
103 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:268
104 #, perl-format
105 msgid "checking feed %s ..."
106 msgstr "đang kiểm tra nguồn tin %s ..."
107
108 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:273
109 #, perl-format
110 msgid "could not find feed at %s"
111 msgstr "không tìm thấy nguồn tin ở %s"
112
113 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:288
114 #, fuzzy
115 msgid "feed not found"
116 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
117
118 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:299
119 #, perl-format
120 msgid "(invalid UTF-8 stripped from feed)"
121 msgstr ""
122
123 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:304
124 msgid "feed crashed XML::Feed!"
125 msgstr "nguồn tin đã gây ra XML::Feed sụp đổ."
126
127 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:377
128 #, perl-format
129 msgid "creating new page %s"
130 msgstr "đang tạo trang mới %s"
131
132 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:37
133 #, perl-format
134 msgid "%s from %s"
135 msgstr ""
136
137 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:44
138 msgid "There are no broken links!"
139 msgstr "Không có liên kết bị ngắt nào."
140
141 #: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:18
142 #, perl-format
143 msgid "%s parameter is required"
144 msgstr ""
145
146 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:40
147 #, fuzzy
148 msgid "template not specified"
149 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
150
151 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:43
152 #, fuzzy
153 msgid "match not specified"
154 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
155
156 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:48
157 #, perl-format
158 msgid "edittemplate %s registered for %s"
159 msgstr ""
160
161 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:110
162 #, fuzzy
163 msgid "failed to process"
164 msgstr "mẫu không xử lý được:"
165
166 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
167 msgid "fortune failed"
168 msgstr "fortune bị lỗi"
169
170 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
171 #, fuzzy
172 msgid "failed to find url in html"
173 msgstr "googlecalendar không tìm thấy địa chỉ URL trong mã HTML"
174
175 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:58
176 #, fuzzy
177 msgid "failed to run graphviz"
178 msgstr "linkmap không chạy dot được"
179
180 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:85
181 msgid "prog not a valid graphviz program"
182 msgstr ""
183
184 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:48
185 #, perl-format
186 msgid "bad size \"%s\""
187 msgstr ""
188
189 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:58 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:62
190 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:79
191 #, fuzzy, perl-format
192 msgid "failed to read %s: %s"
193 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
194
195 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:65
196 #, fuzzy, perl-format
197 msgid "failed to resize: %s"
198 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
199
200 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:96
201 #, fuzzy, perl-format
202 msgid "failed to determine size of image %s"
203 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
204
205 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:42
206 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
207 msgstr ""
208 "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --rss » hay "
209 "« --atom »"
210
211 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:135
212 #, perl-format
213 msgid "unknown sort type %s"
214 msgstr "kiểu sắp xếp không rõ %s"
215
216 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:191
217 msgid "Add a new post titled:"
218 msgstr ""
219
220 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:207
221 #, perl-format
222 msgid "nonexistant template %s"
223 msgstr ""
224
225 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:238 ../IkiWiki/Render.pm:102
226 msgid "Discussion"
227 msgstr "Thảo luận"
228
229 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:452
230 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
231 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
232
233 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:98
234 #, fuzzy
235 msgid "failed to run dot"
236 msgstr "linkmap không chạy dot được"
237
238 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:25
239 #, perl-format
240 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
241 msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
242
243 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:37
244 #, perl-format
245 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
246 msgstr "lỗi nạp mô-đun perl Markdown.pm (%s) hay « /usr/bin/markdown » (%s)"
247
248 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:80
249 #, fuzzy
250 msgid "redir page not found"
251 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
252
253 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:92
254 #, fuzzy
255 msgid "redir cycle is not allowed"
256 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
257
258 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:129
259 #, fuzzy
260 msgid "stylesheet not found"
261 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
262
263 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
264 msgid "Mirrors"
265 msgstr "Nhân bản"
266
267 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
268 msgid "Mirror"
269 msgstr "Nhân bản"
270
271 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
272 msgid "more"
273 msgstr ""
274
275 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:45
276 msgid "Log in with"
277 msgstr ""
278
279 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:48
280 msgid "Get an OpenID"
281 msgstr "Lấy OpenID"
282
283 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:42
284 msgid "All pages are linked to by other pages."
285 msgstr "Mọi trang được liên kết với trang khác."
286
287 #: ../IkiWiki/Plugin/pagetemplate.pm:21
288 msgid "bad or missing template"
289 msgstr ""
290
291 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:162
292 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
293 msgstr "Tài khoản đã được tạo. Lúc bây giờ bạn có thể đăng nhập."
294
295 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:165
296 msgid "Error creating account."
297 msgstr "Gặp lỗi khi tạo tài khoản."
298
299 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:186
300 msgid "Failed to send mail"
301 msgstr "Lỗi gửi thư"
302
303 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:188
304 msgid "Your password has been emailed to you."
305 msgstr "Mật khẩu đã được gửi đính kèm thư cho bạn."
306
307 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:64
308 msgid "vote"
309 msgstr "bỏ phiếu"
310
311 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:72
312 msgid "Total votes:"
313 msgstr "Tổng số phiếu :"
314
315 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:32
316 msgid "polygen not installed"
317 msgstr "chưa cài đặt polygen"
318
319 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:51
320 msgid "polygen failed"
321 msgstr "lỗi polygen"
322
323 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:32
324 msgid "missing formula"
325 msgstr ""
326
327 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:39
328 msgid "unknown formula"
329 msgstr ""
330
331 #. translators: These descriptions of times of day are used
332 #. translators: in messages like "last edited <description>".
333 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
334 #. translators: %A- is the name of the previous day.
335 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
336 msgid "late %A- night"
337 msgstr ""
338
339 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
340 msgid "in the wee hours of %A- night"
341 msgstr ""
342
343 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
344 msgid "terribly early %A morning"
345 msgstr ""
346
347 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
348 msgid "early %A morning"
349 msgstr ""
350
351 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
352 msgid "mid-morning %A"
353 msgstr ""
354
355 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
356 msgid "late %A morning"
357 msgstr ""
358
359 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
360 msgid "at lunch time on %A"
361 msgstr ""
362
363 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
364 msgid "%A afternoon"
365 msgstr ""
366
367 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
368 msgid "late %A afternoon"
369 msgstr ""
370
371 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
372 msgid "%A evening"
373 msgstr ""
374
375 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
376 msgid "late %A evening"
377 msgstr ""
378
379 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
380 msgid "%A night"
381 msgstr ""
382
383 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:74
384 msgid "at teatime on %A"
385 msgstr ""
386
387 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:78
388 msgid "at midnight"
389 msgstr ""
390
391 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:81
392 msgid "at noon on %A"
393 msgstr ""
394
395 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
396 #, perl-format
397 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
398 msgstr "Cần phải xác định %s khi dùng bổ sung tìm kiếm"
399
400 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:58
401 msgid "cleaning hyperestraier search index"
402 msgstr "đang làm sạch chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
403
404 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:64
405 msgid "updating hyperestraier search index"
406 msgstr "đang cập nhật chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
407
408 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:24
409 #, fuzzy
410 msgid "missing name or url parameter"
411 msgstr "lối tắt thiếu tên hay tham số url"
412
413 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
414 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
415 #. translators: is an URL.
416 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
417 #, fuzzy, perl-format
418 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
419 msgstr "lối tắt %s chỉ tới %s"
420
421 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:23
422 #, fuzzy
423 msgid "failed to parse any smileys"
424 msgstr "lỗi phân tách hình cười nào nên tắt bổ sung"
425
426 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:63
427 #, fuzzy
428 msgid "parse error"
429 msgstr "linkmap không chạy dot được"
430
431 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:69
432 msgid "bad featurepoint diameter"
433 msgstr ""
434
435 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:79
436 msgid "bad featurepoint location"
437 msgstr ""
438
439 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:90
440 msgid "missing values"
441 msgstr ""
442
443 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:95
444 #, fuzzy
445 msgid "bad height value"
446 msgstr "linkmap không chạy dot được"
447
448 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:102
449 #, fuzzy
450 msgid "missing width parameter"
451 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
452
453 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:106
454 #, fuzzy
455 msgid "bad width value"
456 msgstr "linkmap không chạy dot được"
457
458 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:144
459 #, fuzzy
460 msgid "failed to run php"
461 msgstr "linkmap không chạy dot được"
462
463 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:22
464 msgid "cannot find file"
465 msgstr ""
466
467 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:63
468 msgid "unknown data format"
469 msgstr ""
470
471 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:71
472 msgid "empty data"
473 msgstr ""
474
475 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:91
476 msgid "Direct data download"
477 msgstr ""
478
479 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:125
480 #, fuzzy, perl-format
481 msgid "parse fail at line %d: %s"
482 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
483
484 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
485 #, fuzzy
486 msgid "missing id parameter"
487 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
488
489 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
490 #, perl-format
491 msgid "template %s not found"
492 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
493
494 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
495 #, fuzzy
496 msgid "failed to process:"
497 msgstr "mẫu không xử lý được:"
498
499 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:30
500 msgid "missing tex code"
501 msgstr ""
502
503 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:37
504 msgid "code includes disallowed latex commands"
505 msgstr ""
506
507 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:97
508 #, fuzzy
509 msgid "failed to generate image from code"
510 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
511
512 #: ../IkiWiki/Plugin/toggle.pm:88
513 msgid "(not toggleable in preview mode)"
514 msgstr ""
515
516 #: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:68
517 msgid "getctime not implemented"
518 msgstr "chưa thực hiện getctime"
519
520 #: ../IkiWiki/Rcs/monotone.pm:459
521 #, fuzzy
522 msgid ""
523 "REV is not set, not running from mtn post-commit hook, cannot send "
524 "notifications"
525 msgstr ""
526 "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
527
528 #: ../IkiWiki/Rcs/monotone.pm:462
529 #, fuzzy
530 msgid "REV is not a valid revision identifier, cannot send notifications"
531 msgstr ""
532 "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
533
534 #: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:221
535 msgid ""
536 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
537 "notifications"
538 msgstr ""
539 "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
540
541 #: ../IkiWiki/Render.pm:275 ../IkiWiki/Render.pm:296
542 #, perl-format
543 msgid "skipping bad filename %s"
544 msgstr "đang bỏ qua tên tập tin sai %s"
545
546 #: ../IkiWiki/Render.pm:338
547 #, perl-format
548 msgid "removing old page %s"
549 msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
550
551 #: ../IkiWiki/Render.pm:371
552 #, perl-format
553 msgid "scanning %s"
554 msgstr "đang quét %s"
555
556 #: ../IkiWiki/Render.pm:376
557 #, perl-format
558 msgid "rendering %s"
559 msgstr "đang vẽ %s"
560
561 #: ../IkiWiki/Render.pm:388
562 #, perl-format
563 msgid "rendering %s, which links to %s"
564 msgstr "đang vẽ %s mà liên kết tới %s"
565
566 #: ../IkiWiki/Render.pm:405
567 #, perl-format
568 msgid "rendering %s, which depends on %s"
569 msgstr "đang vẽ %s mà phụ thuộc vào %s"
570
571 #: ../IkiWiki/Render.pm:443
572 #, perl-format
573 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
574 msgstr "đang vẽ %s để cập nhật các liên kết ngược của nó"
575
576 #: ../IkiWiki/Render.pm:455
577 #, perl-format
578 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
579 msgstr "đang gỡ bỏ %s, không còn được vẽ lại bởi %s"
580
581 #: ../IkiWiki/Render.pm:481
582 #, perl-format
583 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
584 msgstr "ikiwiki: không thể vẽ %s"
585
586 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
587 #. translators: is a (probably not translated) error message.
588 #: ../IkiWiki/Setup.pm:15
589 #, perl-format
590 msgid "cannot read %s: %s"
591 msgstr "không thể đọc %s: %s"
592
593 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:32
594 msgid "generating wrappers.."
595 msgstr "đang tạo ra các bộ bao bọc.."
596
597 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:72
598 msgid "rebuilding wiki.."
599 msgstr "đang xây dựng lại wiki.."
600
601 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:75
602 msgid "refreshing wiki.."
603 msgstr "đang làm tươi wiki.."
604
605 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:84
606 msgid "done"
607 msgstr "xong"
608
609 #. translators: The three variables are the name of the wiki,
610 #. translators: A list of one or more pages that were changed,
611 #. translators: And the name of the user making the change.
612 #. translators: This is used as the subject of a commit email.
613 #: ../IkiWiki/UserInfo.pm:145
614 #, perl-format
615 msgid "update of %s's %s by %s"
616 msgstr "cập nhật %2$s của %1$s bởi %3$s"
617
618 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
619 #, perl-format
620 msgid "%s doesn't seem to be executable"
621 msgstr "có vẻ là %s không phải có khả năng thực hiện"
622
623 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
624 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
625 msgstr "không thể tạo bộ bao bọc sử dụng tập tin thiết lập"
626
627 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
628 msgid "wrapper filename not specified"
629 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
630
631 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
632 #. translators: a (probably not translated) error message.
633 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:64
634 #, perl-format
635 msgid "failed to write %s: %s"
636 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
637
638 #. translators: The parameter is a C filename.
639 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:109
640 #, perl-format
641 msgid "failed to compile %s"
642 msgstr "lỗi biên dịch %s"
643
644 #. translators: The parameter is a filename.
645 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:129
646 #, perl-format
647 msgid "successfully generated %s"
648 msgstr "%s đã được tạo ra"
649
650 #: ../ikiwiki.in:13
651 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
652 msgstr "cách sử dụng: ikiwiki [tùy chọn] nguồn đích"
653
654 #: ../ikiwiki.in:83
655 msgid "usage: --set var=value"
656 msgstr ""
657
658 #: ../IkiWiki.pm:129
659 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
660 msgstr ""
661 "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --cgi »"
662
663 #: ../IkiWiki.pm:198 ../IkiWiki.pm:199
664 msgid "Error"
665 msgstr "Lỗi"
666
667 #. translators: The first parameter is a
668 #. translators: preprocessor directive name,
669 #. translators: the second a page name, the
670 #. translators: third a number.
671 #: ../IkiWiki.pm:722
672 #, perl-format
673 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
674 msgstr "vòng lặp tiền xử lý %s được phát hiện trên %s ở độ sâu %i"
675
676 #, fuzzy
677 #~ msgid "%s not found"
678 #~ msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
679
680 #~ msgid "What's this?"
681 #~ msgstr "Cái này là gì?"
682
683 #~ msgid "(use FirstnameLastName)"
684 #~ msgstr "(dùng TênHọ)"
685
686 #~ msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
687 #~ msgstr "bổ sung tập hợp thiếu tham số %s"
688
689 #, fuzzy
690 #~ msgid "sparkline previewing not implemented"
691 #~ msgstr "chưa thực hiện getctime"