]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/vi.po
more i18n improvements
[ikiwiki.git] / po / vi.po
1 # Vietnamese translation for Iki Wiki.
2 # Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.
3 # Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2007
4
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2007-03-07 07:04-0500\n"
10 "PO-Revision-Date: 2007-01-13 15:31+1030\n"
11 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
12 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
17 "X-Generator: LocFactoryEditor 1.6fc1\n"
18
19 #: ../IkiWiki/CGI.pm:154
20 msgid "You need to log in first."
21 msgstr "Trước tiên bạn cần phải đăng nhập."
22
23 #: ../IkiWiki/CGI.pm:274
24 msgid "Preferences saved."
25 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
26
27 #: ../IkiWiki/CGI.pm:344
28 #, perl-format
29 msgid "%s is not an editable page"
30 msgstr ""
31
32 #: ../IkiWiki/CGI.pm:431 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
33 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:172 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
34 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:97
35 #: ../IkiWiki/Render.pm:165
36 msgid "discussion"
37 msgstr "thảo luận"
38
39 #: ../IkiWiki/CGI.pm:477
40 #, perl-format
41 msgid "creating %s"
42 msgstr "đang tạo %s"
43
44 #: ../IkiWiki/CGI.pm:494 ../IkiWiki/CGI.pm:530 ../IkiWiki/CGI.pm:574
45 #, perl-format
46 msgid "editing %s"
47 msgstr "đang sửa %s"
48
49 #: ../IkiWiki/CGI.pm:671
50 msgid "You are banned."
51 msgstr "Bạn bị cấm ra."
52
53 #: ../IkiWiki/CGI.pm:702
54 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
55 msgstr ""
56
57 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:61
58 #, fuzzy, perl-format
59 msgid "missing %s parameter"
60 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
61
62 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:89
63 msgid "new feed"
64 msgstr "nguồn tin mới"
65
66 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:103
67 msgid "posts"
68 msgstr "bài"
69
70 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:105
71 msgid "new"
72 msgstr "mới"
73
74 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:211
75 #, perl-format
76 msgid "expiring %s (%s days old)"
77 msgstr "đang mãn hạn %s (cũ %s ngày)"
78
79 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:218
80 #, perl-format
81 msgid "expiring %s"
82 msgstr "đang mãn hạn %s"
83
84 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:241
85 #, perl-format
86 msgid "checking feed %s ..."
87 msgstr "đang kiểm tra nguồn tin %s ..."
88
89 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:246
90 #, perl-format
91 msgid "could not find feed at %s"
92 msgstr "không tìm thấy nguồn tin ở %s"
93
94 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:255
95 msgid "feed crashed XML::Feed!"
96 msgstr "nguồn tin đã gây ra XML::Feed sụp đổ."
97
98 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:278
99 #, perl-format
100 msgid "processed ok at %s"
101 msgstr "đã xử lý được ở %s"
102
103 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:333
104 #, perl-format
105 msgid "creating new page %s"
106 msgstr "đang tạo trang mới %s"
107
108 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:37
109 msgid "There are no broken links!"
110 msgstr "Không có liên kết bị ngắt nào."
111
112 #: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:20
113 msgid "\"test\" and \"then\" parameters are required"
114 msgstr ""
115
116 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
117 msgid "fortune failed"
118 msgstr "fortune bị lỗi"
119
120 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
121 #, fuzzy
122 msgid "failed to find url in html"
123 msgstr "googlecalendar không tìm thấy địa chỉ URL trong mã HTML"
124
125 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:36
126 #, fuzzy, perl-format
127 msgid "%s not found"
128 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
129
130 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:49
131 #, perl-format
132 msgid "bad size \"%s\""
133 msgstr ""
134
135 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:57 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:61
136 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:79
137 #, fuzzy, perl-format
138 msgid "failed to read %s: %s"
139 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
140
141 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:64
142 #, fuzzy, perl-format
143 msgid "failed to resize: %s"
144 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
145
146 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:36
147 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
148 msgstr ""
149 "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --rss » hay "
150 "« --atom »"
151
152 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:103
153 #, perl-format
154 msgid "unknown sort type %s"
155 msgstr "kiểu sắp xếp không rõ %s"
156
157 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:143
158 #, perl-format
159 msgid "nonexistant template %s"
160 msgstr ""
161
162 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:180 ../IkiWiki/Render.pm:101
163 msgid "Discussion"
164 msgstr "Thảo luận"
165
166 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:395
167 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
168 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
169
170 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:99
171 #, fuzzy
172 msgid "failed to run dot"
173 msgstr "linkmap không chạy dot được"
174
175 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:24
176 #, perl-format
177 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
178 msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
179
180 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:37
181 #, perl-format
182 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
183 msgstr "lỗi nạp mô-đun perl Markdown.pm (%s) hay « /usr/bin/markdown » (%s)"
184
185 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
186 msgid "Mirrors"
187 msgstr "Nhân bản"
188
189 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
190 msgid "Mirror"
191 msgstr "Nhân bản"
192
193 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
194 msgid "more"
195 msgstr ""
196
197 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:36
198 msgid "What's this?"
199 msgstr "Cái này là gì?"
200
201 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:37
202 msgid "Get an OpenID"
203 msgstr "Lấy OpenID"
204
205 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:42
206 msgid "All pages are linked to by other pages."
207 msgstr "Mọi trang được liên kết với trang khác."
208
209 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:104
210 msgid "(use FirstnameLastName)"
211 msgstr "(dùng TênHọ)"
212
213 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:144
214 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
215 msgstr "Tài khoản đã được tạo. Lúc bây giờ bạn có thể đăng nhập."
216
217 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:147
218 msgid "Error creating account."
219 msgstr "Gặp lỗi khi tạo tài khoản."
220
221 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:168
222 msgid "Failed to send mail"
223 msgstr "Lỗi gửi thư"
224
225 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:170
226 msgid "Your password has been emailed to you."
227 msgstr "Mật khẩu đã được gửi đính kèm thư cho bạn."
228
229 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:64
230 msgid "vote"
231 msgstr "bỏ phiếu"
232
233 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:72
234 msgid "Total votes:"
235 msgstr "Tổng số phiếu :"
236
237 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:32
238 msgid "polygen not installed"
239 msgstr "chưa cài đặt polygen"
240
241 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:51
242 msgid "polygen failed"
243 msgstr "lỗi polygen"
244
245 #. translators: These descriptions of times of day are used
246 #. translators: in messages like "last edited <description>".
247 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
248 #. translators: %A- is the name of the previous day.
249 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
250 msgid "late %A- night"
251 msgstr ""
252
253 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
254 msgid "in the wee hours of %A- night"
255 msgstr ""
256
257 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
258 msgid "terribly early %A morning"
259 msgstr ""
260
261 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
262 msgid "early %A morning"
263 msgstr ""
264
265 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
266 msgid "in mid-morning %A"
267 msgstr ""
268
269 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
270 msgid "late %A morning"
271 msgstr ""
272
273 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
274 msgid "at lunch time on %A"
275 msgstr ""
276
277 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
278 msgid "%A afternoon"
279 msgstr ""
280
281 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
282 msgid "late %A afternoon"
283 msgstr ""
284
285 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
286 msgid "%A evening"
287 msgstr ""
288
289 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
290 msgid "late %A evening"
291 msgstr ""
292
293 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
294 msgid "%A night"
295 msgstr ""
296
297 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:74
298 msgid "at teatime on %A"
299 msgstr ""
300
301 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:78
302 msgid "at midnight"
303 msgstr ""
304
305 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:81
306 msgid "at noon on %A"
307 msgstr ""
308
309 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
310 #, perl-format
311 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
312 msgstr "Cần phải xác định %s khi dùng bổ sung tìm kiếm"
313
314 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:58
315 msgid "cleaning hyperestraier search index"
316 msgstr "đang làm sạch chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
317
318 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:64
319 msgid "updating hyperestraier search index"
320 msgstr "đang cập nhật chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
321
322 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:24
323 #, fuzzy
324 msgid "missing name or url parameter"
325 msgstr "lối tắt thiếu tên hay tham số url"
326
327 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
328 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
329 #. translators: is an URL.
330 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
331 #, fuzzy, perl-format
332 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
333 msgstr "lối tắt %s chỉ tới %s"
334
335 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:22
336 msgid "failed to parse any smileys, disabling plugin"
337 msgstr "lỗi phân tách hình cười nào nên tắt bổ sung"
338
339 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:63
340 #, fuzzy
341 msgid "parse error"
342 msgstr "linkmap không chạy dot được"
343
344 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:69
345 msgid "bad featurepoint diameter"
346 msgstr ""
347
348 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:79
349 msgid "bad featurepoint location"
350 msgstr ""
351
352 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:90
353 msgid "missing values"
354 msgstr ""
355
356 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:95
357 #, fuzzy
358 msgid "bad height value"
359 msgstr "linkmap không chạy dot được"
360
361 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:102
362 #, fuzzy
363 msgid "missing width parameter"
364 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
365
366 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:106
367 #, fuzzy
368 msgid "bad width value"
369 msgstr "linkmap không chạy dot được"
370
371 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:144
372 #, fuzzy
373 msgid "failed to run php"
374 msgstr "linkmap không chạy dot được"
375
376 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:34
377 msgid "cannot find file"
378 msgstr ""
379
380 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:59
381 msgid "unknown data format"
382 msgstr ""
383
384 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:67
385 msgid "empty data"
386 msgstr ""
387
388 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:77
389 msgid "Direct data download"
390 msgstr ""
391
392 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:124
393 #, fuzzy, perl-format
394 msgid "parse fail at line %d: %s"
395 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
396
397 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
398 #, fuzzy
399 msgid "missing id parameter"
400 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
401
402 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
403 #, perl-format
404 msgid "template %s not found"
405 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
406
407 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
408 #, fuzzy
409 msgid "failed to process:"
410 msgstr "mẫu không xử lý được:"
411
412 #: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:66
413 msgid "getctime not implemented"
414 msgstr "chưa thực hiện getctime"
415
416 #: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:205
417 msgid ""
418 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
419 "notifications"
420 msgstr ""
421 "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
422
423 #: ../IkiWiki/Render.pm:251 ../IkiWiki/Render.pm:271
424 #, perl-format
425 msgid "skipping bad filename %s"
426 msgstr "đang bỏ qua tên tập tin sai %s"
427
428 #: ../IkiWiki/Render.pm:311
429 #, perl-format
430 msgid "removing old page %s"
431 msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
432
433 #: ../IkiWiki/Render.pm:330
434 #, perl-format
435 msgid "scanning %s"
436 msgstr "đang quét %s"
437
438 #: ../IkiWiki/Render.pm:339
439 #, perl-format
440 msgid "rendering %s"
441 msgstr "đang vẽ %s"
442
443 #: ../IkiWiki/Render.pm:351
444 #, perl-format
445 msgid "rendering %s, which links to %s"
446 msgstr "đang vẽ %s mà liên kết tới %s"
447
448 #: ../IkiWiki/Render.pm:368
449 #, perl-format
450 msgid "rendering %s, which depends on %s"
451 msgstr "đang vẽ %s mà phụ thuộc vào %s"
452
453 #: ../IkiWiki/Render.pm:406
454 #, perl-format
455 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
456 msgstr "đang vẽ %s để cập nhật các liên kết ngược của nó"
457
458 #: ../IkiWiki/Render.pm:418
459 #, perl-format
460 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
461 msgstr "đang gỡ bỏ %s, không còn được vẽ lại bởi %s"
462
463 #: ../IkiWiki/Render.pm:444
464 #, perl-format
465 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
466 msgstr "ikiwiki: không thể vẽ %s"
467
468 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
469 #. translators: is a (probably not translated) error message.
470 #: ../IkiWiki/Setup.pm:15
471 #, perl-format
472 msgid "cannot read %s: %s"
473 msgstr "không thể đọc %s: %s"
474
475 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:32
476 msgid "generating wrappers.."
477 msgstr "đang tạo ra các bộ bao bọc.."
478
479 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:71
480 msgid "rebuilding wiki.."
481 msgstr "đang xây dựng lại wiki.."
482
483 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:74
484 msgid "refreshing wiki.."
485 msgstr "đang làm tươi wiki.."
486
487 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:83
488 msgid "done"
489 msgstr "xong"
490
491 #. translators: The three variables are the name of the wiki,
492 #. translators: A list of one or more pages that were changed,
493 #. translators: And the name of the user making the change.
494 #. translators: This is used as the subject of a commit email.
495 #: ../IkiWiki/UserInfo.pm:146
496 #, perl-format
497 msgid "update of %s's %s by %s"
498 msgstr "cập nhật %2$s của %1$s bởi %3$s"
499
500 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
501 #, perl-format
502 msgid "%s doesn't seem to be executable"
503 msgstr "có vẻ là %s không phải có khả năng thực hiện"
504
505 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
506 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
507 msgstr "không thể tạo bộ bao bọc sử dụng tập tin thiết lập"
508
509 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
510 msgid "wrapper filename not specified"
511 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
512
513 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
514 #. translators: a (probably not translated) error message.
515 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:64
516 #, perl-format
517 msgid "failed to write %s: %s"
518 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
519
520 #. translators: The parameter is a C filename.
521 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:100
522 #, perl-format
523 msgid "failed to compile %s"
524 msgstr "lỗi biên dịch %s"
525
526 #. translators: The parameter is a filename.
527 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:108
528 #, perl-format
529 msgid "successfully generated %s"
530 msgstr "%s đã được tạo ra"
531
532 #: ../ikiwiki.in:13
533 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
534 msgstr "cách sử dụng: ikiwiki [tùy chọn] nguồn đích"
535
536 #: ../IkiWiki.pm:102
537 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
538 msgstr ""
539 "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --cgi »"
540
541 #: ../IkiWiki.pm:149 ../IkiWiki.pm:150
542 msgid "Error"
543 msgstr "Lỗi"
544
545 #. translators: The first parameter is a
546 #. translators: preprocessor directive name,
547 #. translators: the second a page name, the
548 #. translators: third a number.
549 #: ../IkiWiki.pm:567
550 #, perl-format
551 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
552 msgstr "vòng lặp tiền xử lý %s được phát hiện trên %s ở độ sâu %i"
553
554 #~ msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
555 #~ msgstr "bổ sung tập hợp thiếu tham số %s"
556
557 #, fuzzy
558 #~ msgid "sparkline previewing not implemented"
559 #~ msgstr "chưa thực hiện getctime"