]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/vi.po
* Add a graphviz plugin.
[ikiwiki.git] / po / vi.po
1 # Vietnamese translation for Iki Wiki.
2 # Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.
3 # Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2007
4
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2007-04-09 01:55-0700\n"
10 "PO-Revision-Date: 2007-01-13 15:31+1030\n"
11 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
12 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
17 "X-Generator: LocFactoryEditor 1.6fc1\n"
18
19 #: ../IkiWiki/CGI.pm:154
20 msgid "You need to log in first."
21 msgstr "Trước tiên bạn cần phải đăng nhập."
22
23 #: ../IkiWiki/CGI.pm:274
24 msgid "Preferences saved."
25 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
26
27 #: ../IkiWiki/CGI.pm:339
28 #, perl-format
29 msgid "%s is not an editable page"
30 msgstr ""
31
32 #: ../IkiWiki/CGI.pm:418 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
33 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:175 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
34 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:95
35 #: ../IkiWiki/Render.pm:166
36 msgid "discussion"
37 msgstr "thảo luận"
38
39 #: ../IkiWiki/CGI.pm:464
40 #, perl-format
41 msgid "creating %s"
42 msgstr "đang tạo %s"
43
44 #: ../IkiWiki/CGI.pm:481 ../IkiWiki/CGI.pm:496 ../IkiWiki/CGI.pm:507
45 #: ../IkiWiki/CGI.pm:533 ../IkiWiki/CGI.pm:577
46 #, perl-format
47 msgid "editing %s"
48 msgstr "đang sửa %s"
49
50 #: ../IkiWiki/CGI.pm:674
51 msgid "You are banned."
52 msgstr "Bạn bị cấm ra."
53
54 #: ../IkiWiki/CGI.pm:706
55 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
56 msgstr ""
57
58 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:62
59 #, fuzzy, perl-format
60 msgid "missing %s parameter"
61 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
62
63 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:90
64 msgid "new feed"
65 msgstr "nguồn tin mới"
66
67 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:104
68 msgid "posts"
69 msgstr "bài"
70
71 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:106
72 msgid "new"
73 msgstr "mới"
74
75 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:212
76 #, perl-format
77 msgid "expiring %s (%s days old)"
78 msgstr "đang mãn hạn %s (cũ %s ngày)"
79
80 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:219
81 #, perl-format
82 msgid "expiring %s"
83 msgstr "đang mãn hạn %s"
84
85 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:242
86 #, perl-format
87 msgid "checking feed %s ..."
88 msgstr "đang kiểm tra nguồn tin %s ..."
89
90 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:247
91 #, perl-format
92 msgid "could not find feed at %s"
93 msgstr "không tìm thấy nguồn tin ở %s"
94
95 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:256
96 msgid "feed crashed XML::Feed!"
97 msgstr "nguồn tin đã gây ra XML::Feed sụp đổ."
98
99 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:279
100 #, perl-format
101 msgid "processed ok at %s"
102 msgstr "đã xử lý được ở %s"
103
104 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:334
105 #, perl-format
106 msgid "creating new page %s"
107 msgstr "đang tạo trang mới %s"
108
109 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:37
110 msgid "There are no broken links!"
111 msgstr "Không có liên kết bị ngắt nào."
112
113 #: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:20
114 msgid "\"test\" and \"then\" parameters are required"
115 msgstr ""
116
117 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
118 msgid "fortune failed"
119 msgstr "fortune bị lỗi"
120
121 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
122 #, fuzzy
123 msgid "failed to find url in html"
124 msgstr "googlecalendar không tìm thấy địa chỉ URL trong mã HTML"
125
126 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:59
127 #, fuzzy
128 msgid "failed to run graphviz"
129 msgstr "linkmap không chạy dot được"
130
131 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:81
132 msgid "prog not a valid graphviz program"
133 msgstr ""
134
135 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:36
136 #, fuzzy, perl-format
137 msgid "%s not found"
138 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
139
140 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:49
141 #, perl-format
142 msgid "bad size \"%s\""
143 msgstr ""
144
145 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:59 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:63
146 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:80
147 #, fuzzy, perl-format
148 msgid "failed to read %s: %s"
149 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
150
151 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:66
152 #, fuzzy, perl-format
153 msgid "failed to resize: %s"
154 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
155
156 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:36
157 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
158 msgstr ""
159 "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --rss » hay "
160 "« --atom »"
161
162 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:106
163 #, perl-format
164 msgid "unknown sort type %s"
165 msgstr "kiểu sắp xếp không rõ %s"
166
167 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:152
168 #, perl-format
169 msgid "nonexistant template %s"
170 msgstr ""
171
172 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:183 ../IkiWiki/Render.pm:99
173 msgid "Discussion"
174 msgstr "Thảo luận"
175
176 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:396
177 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
178 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
179
180 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:98
181 #, fuzzy
182 msgid "failed to run dot"
183 msgstr "linkmap không chạy dot được"
184
185 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:24
186 #, perl-format
187 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
188 msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
189
190 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:37
191 #, perl-format
192 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
193 msgstr "lỗi nạp mô-đun perl Markdown.pm (%s) hay « /usr/bin/markdown » (%s)"
194
195 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:88
196 #, fuzzy
197 msgid "stylesheet not found"
198 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
199
200 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
201 msgid "Mirrors"
202 msgstr "Nhân bản"
203
204 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
205 msgid "Mirror"
206 msgstr "Nhân bản"
207
208 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
209 msgid "more"
210 msgstr ""
211
212 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:36
213 msgid "What's this?"
214 msgstr "Cái này là gì?"
215
216 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:37
217 msgid "Get an OpenID"
218 msgstr "Lấy OpenID"
219
220 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:42
221 msgid "All pages are linked to by other pages."
222 msgstr "Mọi trang được liên kết với trang khác."
223
224 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:104
225 msgid "(use FirstnameLastName)"
226 msgstr "(dùng TênHọ)"
227
228 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:144
229 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
230 msgstr "Tài khoản đã được tạo. Lúc bây giờ bạn có thể đăng nhập."
231
232 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:147
233 msgid "Error creating account."
234 msgstr "Gặp lỗi khi tạo tài khoản."
235
236 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:168
237 msgid "Failed to send mail"
238 msgstr "Lỗi gửi thư"
239
240 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:170
241 msgid "Your password has been emailed to you."
242 msgstr "Mật khẩu đã được gửi đính kèm thư cho bạn."
243
244 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:64
245 msgid "vote"
246 msgstr "bỏ phiếu"
247
248 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:72
249 msgid "Total votes:"
250 msgstr "Tổng số phiếu :"
251
252 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:32
253 msgid "polygen not installed"
254 msgstr "chưa cài đặt polygen"
255
256 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:51
257 msgid "polygen failed"
258 msgstr "lỗi polygen"
259
260 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:25
261 msgid "missing formula"
262 msgstr ""
263
264 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:32
265 msgid "unknown formula"
266 msgstr ""
267
268 #. translators: These descriptions of times of day are used
269 #. translators: in messages like "last edited <description>".
270 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
271 #. translators: %A- is the name of the previous day.
272 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
273 msgid "late %A- night"
274 msgstr ""
275
276 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
277 msgid "in the wee hours of %A- night"
278 msgstr ""
279
280 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
281 msgid "terribly early %A morning"
282 msgstr ""
283
284 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
285 msgid "early %A morning"
286 msgstr ""
287
288 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
289 msgid "in mid-morning %A"
290 msgstr ""
291
292 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
293 msgid "late %A morning"
294 msgstr ""
295
296 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
297 msgid "at lunch time on %A"
298 msgstr ""
299
300 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
301 msgid "%A afternoon"
302 msgstr ""
303
304 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
305 msgid "late %A afternoon"
306 msgstr ""
307
308 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
309 msgid "%A evening"
310 msgstr ""
311
312 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
313 msgid "late %A evening"
314 msgstr ""
315
316 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
317 msgid "%A night"
318 msgstr ""
319
320 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:74
321 msgid "at teatime on %A"
322 msgstr ""
323
324 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:78
325 msgid "at midnight"
326 msgstr ""
327
328 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:81
329 msgid "at noon on %A"
330 msgstr ""
331
332 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
333 #, perl-format
334 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
335 msgstr "Cần phải xác định %s khi dùng bổ sung tìm kiếm"
336
337 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:58
338 msgid "cleaning hyperestraier search index"
339 msgstr "đang làm sạch chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
340
341 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:64
342 msgid "updating hyperestraier search index"
343 msgstr "đang cập nhật chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
344
345 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:24
346 #, fuzzy
347 msgid "missing name or url parameter"
348 msgstr "lối tắt thiếu tên hay tham số url"
349
350 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
351 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
352 #. translators: is an URL.
353 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
354 #, fuzzy, perl-format
355 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
356 msgstr "lối tắt %s chỉ tới %s"
357
358 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:22
359 #, fuzzy
360 msgid "failed to parse any smileys"
361 msgstr "lỗi phân tách hình cười nào nên tắt bổ sung"
362
363 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:63
364 #, fuzzy
365 msgid "parse error"
366 msgstr "linkmap không chạy dot được"
367
368 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:69
369 msgid "bad featurepoint diameter"
370 msgstr ""
371
372 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:79
373 msgid "bad featurepoint location"
374 msgstr ""
375
376 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:90
377 msgid "missing values"
378 msgstr ""
379
380 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:95
381 #, fuzzy
382 msgid "bad height value"
383 msgstr "linkmap không chạy dot được"
384
385 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:102
386 #, fuzzy
387 msgid "missing width parameter"
388 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
389
390 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:106
391 #, fuzzy
392 msgid "bad width value"
393 msgstr "linkmap không chạy dot được"
394
395 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:144
396 #, fuzzy
397 msgid "failed to run php"
398 msgstr "linkmap không chạy dot được"
399
400 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:22
401 msgid "cannot find file"
402 msgstr ""
403
404 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:45
405 msgid "unknown data format"
406 msgstr ""
407
408 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:53
409 msgid "empty data"
410 msgstr ""
411
412 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:73
413 msgid "Direct data download"
414 msgstr ""
415
416 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:106
417 #, fuzzy, perl-format
418 msgid "parse fail at line %d: %s"
419 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
420
421 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
422 #, fuzzy
423 msgid "missing id parameter"
424 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
425
426 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
427 #, perl-format
428 msgid "template %s not found"
429 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
430
431 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
432 #, fuzzy
433 msgid "failed to process:"
434 msgstr "mẫu không xử lý được:"
435
436 #: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:66
437 msgid "getctime not implemented"
438 msgstr "chưa thực hiện getctime"
439
440 #: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:205
441 msgid ""
442 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
443 "notifications"
444 msgstr ""
445 "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
446
447 #: ../IkiWiki/Render.pm:250 ../IkiWiki/Render.pm:270
448 #, perl-format
449 msgid "skipping bad filename %s"
450 msgstr "đang bỏ qua tên tập tin sai %s"
451
452 #: ../IkiWiki/Render.pm:310
453 #, perl-format
454 msgid "removing old page %s"
455 msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
456
457 #: ../IkiWiki/Render.pm:330
458 #, perl-format
459 msgid "scanning %s"
460 msgstr "đang quét %s"
461
462 #: ../IkiWiki/Render.pm:340
463 #, perl-format
464 msgid "rendering %s"
465 msgstr "đang vẽ %s"
466
467 #: ../IkiWiki/Render.pm:352
468 #, perl-format
469 msgid "rendering %s, which links to %s"
470 msgstr "đang vẽ %s mà liên kết tới %s"
471
472 #: ../IkiWiki/Render.pm:369
473 #, perl-format
474 msgid "rendering %s, which depends on %s"
475 msgstr "đang vẽ %s mà phụ thuộc vào %s"
476
477 #: ../IkiWiki/Render.pm:407
478 #, perl-format
479 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
480 msgstr "đang vẽ %s để cập nhật các liên kết ngược của nó"
481
482 #: ../IkiWiki/Render.pm:419
483 #, perl-format
484 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
485 msgstr "đang gỡ bỏ %s, không còn được vẽ lại bởi %s"
486
487 #: ../IkiWiki/Render.pm:445
488 #, perl-format
489 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
490 msgstr "ikiwiki: không thể vẽ %s"
491
492 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
493 #. translators: is a (probably not translated) error message.
494 #: ../IkiWiki/Setup.pm:15
495 #, perl-format
496 msgid "cannot read %s: %s"
497 msgstr "không thể đọc %s: %s"
498
499 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:32
500 msgid "generating wrappers.."
501 msgstr "đang tạo ra các bộ bao bọc.."
502
503 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:72
504 msgid "rebuilding wiki.."
505 msgstr "đang xây dựng lại wiki.."
506
507 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:75
508 msgid "refreshing wiki.."
509 msgstr "đang làm tươi wiki.."
510
511 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:84
512 msgid "done"
513 msgstr "xong"
514
515 #. translators: The three variables are the name of the wiki,
516 #. translators: A list of one or more pages that were changed,
517 #. translators: And the name of the user making the change.
518 #. translators: This is used as the subject of a commit email.
519 #: ../IkiWiki/UserInfo.pm:146
520 #, perl-format
521 msgid "update of %s's %s by %s"
522 msgstr "cập nhật %2$s của %1$s bởi %3$s"
523
524 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
525 #, perl-format
526 msgid "%s doesn't seem to be executable"
527 msgstr "có vẻ là %s không phải có khả năng thực hiện"
528
529 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
530 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
531 msgstr "không thể tạo bộ bao bọc sử dụng tập tin thiết lập"
532
533 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
534 msgid "wrapper filename not specified"
535 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
536
537 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
538 #. translators: a (probably not translated) error message.
539 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:64
540 #, perl-format
541 msgid "failed to write %s: %s"
542 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
543
544 #. translators: The parameter is a C filename.
545 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:100
546 #, perl-format
547 msgid "failed to compile %s"
548 msgstr "lỗi biên dịch %s"
549
550 #. translators: The parameter is a filename.
551 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:108
552 #, perl-format
553 msgid "successfully generated %s"
554 msgstr "%s đã được tạo ra"
555
556 #: ../ikiwiki.in:13
557 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
558 msgstr "cách sử dụng: ikiwiki [tùy chọn] nguồn đích"
559
560 #: ../IkiWiki.pm:105
561 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
562 msgstr ""
563 "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --cgi »"
564
565 #: ../IkiWiki.pm:152 ../IkiWiki.pm:153
566 msgid "Error"
567 msgstr "Lỗi"
568
569 #. translators: The first parameter is a
570 #. translators: preprocessor directive name,
571 #. translators: the second a page name, the
572 #. translators: third a number.
573 #: ../IkiWiki.pm:620
574 #, perl-format
575 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
576 msgstr "vòng lặp tiền xử lý %s được phát hiện trên %s ở độ sâu %i"
577
578 #~ msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
579 #~ msgstr "bổ sung tập hợp thiếu tham số %s"
580
581 #, fuzzy
582 #~ msgid "sparkline previewing not implemented"
583 #~ msgstr "chưa thực hiện getctime"