]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/vi.po
real redir cycle detection
[ikiwiki.git] / po / vi.po
1 # Vietnamese translation for Iki Wiki.
2 # Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.
3 # Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2007
4
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2007-12-08 19:18-0500\n"
10 "PO-Revision-Date: 2007-01-13 15:31+1030\n"
11 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
12 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
17 "X-Generator: LocFactoryEditor 1.6fc1\n"
18
19 #: ../IkiWiki/CGI.pm:172
20 msgid "You need to log in first."
21 msgstr "Trước tiên bạn cần phải đăng nhập."
22
23 #: ../IkiWiki/CGI.pm:234
24 msgid "Login"
25 msgstr ""
26
27 #: ../IkiWiki/CGI.pm:235
28 #, fuzzy
29 msgid "Preferences"
30 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
31
32 #: ../IkiWiki/CGI.pm:236
33 msgid "Admin"
34 msgstr ""
35
36 #: ../IkiWiki/CGI.pm:294
37 msgid "Preferences saved."
38 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
39
40 #: ../IkiWiki/CGI.pm:354
41 #, perl-format
42 msgid "%s is not an editable page"
43 msgstr ""
44
45 #: ../IkiWiki/CGI.pm:443 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
46 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:230 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
47 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:99
48 #: ../IkiWiki/Render.pm:179
49 msgid "discussion"
50 msgstr "thảo luận"
51
52 #: ../IkiWiki/CGI.pm:489
53 #, perl-format
54 msgid "creating %s"
55 msgstr "đang tạo %s"
56
57 #: ../IkiWiki/CGI.pm:507 ../IkiWiki/CGI.pm:526 ../IkiWiki/CGI.pm:536
58 #: ../IkiWiki/CGI.pm:569 ../IkiWiki/CGI.pm:617
59 #, perl-format
60 msgid "editing %s"
61 msgstr "đang sửa %s"
62
63 #: ../IkiWiki/CGI.pm:711
64 msgid "You are banned."
65 msgstr "Bạn bị cấm ra."
66
67 #: ../IkiWiki/CGI.pm:731
68 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
69 msgstr ""
70
71 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:69
72 #, fuzzy, perl-format
73 msgid "missing %s parameter"
74 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
75
76 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:97
77 msgid "new feed"
78 msgstr "nguồn tin mới"
79
80 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:111
81 msgid "posts"
82 msgstr "bài"
83
84 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:113
85 msgid "new"
86 msgstr "mới"
87
88 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:230
89 #, perl-format
90 msgid "expiring %s (%s days old)"
91 msgstr "đang mãn hạn %s (cũ %s ngày)"
92
93 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:237
94 #, perl-format
95 msgid "expiring %s"
96 msgstr "đang mãn hạn %s"
97
98 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:263
99 #, perl-format
100 msgid "processed ok at %s"
101 msgstr "đã xử lý được ở %s"
102
103 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:268
104 #, perl-format
105 msgid "checking feed %s ..."
106 msgstr "đang kiểm tra nguồn tin %s ..."
107
108 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:273
109 #, perl-format
110 msgid "could not find feed at %s"
111 msgstr "không tìm thấy nguồn tin ở %s"
112
113 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:288
114 #, fuzzy
115 msgid "feed not found"
116 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
117
118 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:299
119 #, perl-format
120 msgid "(invalid UTF-8 stripped from feed)"
121 msgstr ""
122
123 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:304
124 msgid "feed crashed XML::Feed!"
125 msgstr "nguồn tin đã gây ra XML::Feed sụp đổ."
126
127 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:377
128 #, perl-format
129 msgid "creating new page %s"
130 msgstr "đang tạo trang mới %s"
131
132 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:37
133 #, perl-format
134 msgid "%s from %s"
135 msgstr ""
136
137 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:44
138 msgid "There are no broken links!"
139 msgstr "Không có liên kết bị ngắt nào."
140
141 #: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:18
142 #, perl-format
143 msgid "%s parameter is required"
144 msgstr ""
145
146 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
147 msgid "fortune failed"
148 msgstr "fortune bị lỗi"
149
150 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
151 #, fuzzy
152 msgid "failed to find url in html"
153 msgstr "googlecalendar không tìm thấy địa chỉ URL trong mã HTML"
154
155 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:58
156 #, fuzzy
157 msgid "failed to run graphviz"
158 msgstr "linkmap không chạy dot được"
159
160 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:85
161 msgid "prog not a valid graphviz program"
162 msgstr ""
163
164 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:48
165 #, perl-format
166 msgid "bad size \"%s\""
167 msgstr ""
168
169 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:58 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:62
170 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:79
171 #, fuzzy, perl-format
172 msgid "failed to read %s: %s"
173 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
174
175 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:65
176 #, fuzzy, perl-format
177 msgid "failed to resize: %s"
178 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
179
180 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:96
181 #, fuzzy, perl-format
182 msgid "failed to determine size of image %s"
183 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
184
185 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:42
186 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
187 msgstr ""
188 "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --rss » hay "
189 "« --atom »"
190
191 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:135
192 #, perl-format
193 msgid "unknown sort type %s"
194 msgstr "kiểu sắp xếp không rõ %s"
195
196 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:191
197 msgid "Add a new post titled:"
198 msgstr ""
199
200 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:207
201 #, perl-format
202 msgid "nonexistant template %s"
203 msgstr ""
204
205 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:238 ../IkiWiki/Render.pm:103
206 msgid "Discussion"
207 msgstr "Thảo luận"
208
209 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:452
210 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
211 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
212
213 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:98
214 #, fuzzy
215 msgid "failed to run dot"
216 msgstr "linkmap không chạy dot được"
217
218 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:25
219 #, perl-format
220 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
221 msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
222
223 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:37
224 #, perl-format
225 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
226 msgstr "lỗi nạp mô-đun perl Markdown.pm (%s) hay « /usr/bin/markdown » (%s)"
227
228 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:80
229 #, fuzzy
230 msgid "redir page not found"
231 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
232
233 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:92
234 #, fuzzy
235 msgid "redir cycle is not allowed"
236 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
237
238 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:129
239 #, fuzzy
240 msgid "stylesheet not found"
241 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
242
243 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
244 msgid "Mirrors"
245 msgstr "Nhân bản"
246
247 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
248 msgid "Mirror"
249 msgstr "Nhân bản"
250
251 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
252 msgid "more"
253 msgstr ""
254
255 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:45
256 msgid "Log in with"
257 msgstr ""
258
259 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:48
260 msgid "Get an OpenID"
261 msgstr "Lấy OpenID"
262
263 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:42
264 msgid "All pages are linked to by other pages."
265 msgstr "Mọi trang được liên kết với trang khác."
266
267 #: ../IkiWiki/Plugin/pagetemplate.pm:21
268 msgid "bad or missing template"
269 msgstr ""
270
271 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:162
272 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
273 msgstr "Tài khoản đã được tạo. Lúc bây giờ bạn có thể đăng nhập."
274
275 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:165
276 msgid "Error creating account."
277 msgstr "Gặp lỗi khi tạo tài khoản."
278
279 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:186
280 msgid "Failed to send mail"
281 msgstr "Lỗi gửi thư"
282
283 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:188
284 msgid "Your password has been emailed to you."
285 msgstr "Mật khẩu đã được gửi đính kèm thư cho bạn."
286
287 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:64
288 msgid "vote"
289 msgstr "bỏ phiếu"
290
291 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:72
292 msgid "Total votes:"
293 msgstr "Tổng số phiếu :"
294
295 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:32
296 msgid "polygen not installed"
297 msgstr "chưa cài đặt polygen"
298
299 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:51
300 msgid "polygen failed"
301 msgstr "lỗi polygen"
302
303 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:32
304 msgid "missing formula"
305 msgstr ""
306
307 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:39
308 msgid "unknown formula"
309 msgstr ""
310
311 #. translators: These descriptions of times of day are used
312 #. translators: in messages like "last edited <description>".
313 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
314 #. translators: %A- is the name of the previous day.
315 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
316 msgid "late %A- night"
317 msgstr ""
318
319 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
320 msgid "in the wee hours of %A- night"
321 msgstr ""
322
323 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
324 msgid "terribly early %A morning"
325 msgstr ""
326
327 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
328 msgid "early %A morning"
329 msgstr ""
330
331 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
332 msgid "mid-morning %A"
333 msgstr ""
334
335 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
336 msgid "late %A morning"
337 msgstr ""
338
339 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
340 msgid "at lunch time on %A"
341 msgstr ""
342
343 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
344 msgid "%A afternoon"
345 msgstr ""
346
347 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
348 msgid "late %A afternoon"
349 msgstr ""
350
351 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
352 msgid "%A evening"
353 msgstr ""
354
355 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
356 msgid "late %A evening"
357 msgstr ""
358
359 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
360 msgid "%A night"
361 msgstr ""
362
363 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:74
364 msgid "at teatime on %A"
365 msgstr ""
366
367 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:78
368 msgid "at midnight"
369 msgstr ""
370
371 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:81
372 msgid "at noon on %A"
373 msgstr ""
374
375 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
376 #, perl-format
377 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
378 msgstr "Cần phải xác định %s khi dùng bổ sung tìm kiếm"
379
380 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:58
381 msgid "cleaning hyperestraier search index"
382 msgstr "đang làm sạch chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
383
384 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:64
385 msgid "updating hyperestraier search index"
386 msgstr "đang cập nhật chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
387
388 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:24
389 #, fuzzy
390 msgid "missing name or url parameter"
391 msgstr "lối tắt thiếu tên hay tham số url"
392
393 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
394 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
395 #. translators: is an URL.
396 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
397 #, fuzzy, perl-format
398 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
399 msgstr "lối tắt %s chỉ tới %s"
400
401 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:23
402 #, fuzzy
403 msgid "failed to parse any smileys"
404 msgstr "lỗi phân tách hình cười nào nên tắt bổ sung"
405
406 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:63
407 #, fuzzy
408 msgid "parse error"
409 msgstr "linkmap không chạy dot được"
410
411 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:69
412 msgid "bad featurepoint diameter"
413 msgstr ""
414
415 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:79
416 msgid "bad featurepoint location"
417 msgstr ""
418
419 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:90
420 msgid "missing values"
421 msgstr ""
422
423 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:95
424 #, fuzzy
425 msgid "bad height value"
426 msgstr "linkmap không chạy dot được"
427
428 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:102
429 #, fuzzy
430 msgid "missing width parameter"
431 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
432
433 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:106
434 #, fuzzy
435 msgid "bad width value"
436 msgstr "linkmap không chạy dot được"
437
438 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:144
439 #, fuzzy
440 msgid "failed to run php"
441 msgstr "linkmap không chạy dot được"
442
443 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:22
444 msgid "cannot find file"
445 msgstr ""
446
447 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:63
448 msgid "unknown data format"
449 msgstr ""
450
451 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:71
452 msgid "empty data"
453 msgstr ""
454
455 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:91
456 msgid "Direct data download"
457 msgstr ""
458
459 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:125
460 #, fuzzy, perl-format
461 msgid "parse fail at line %d: %s"
462 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
463
464 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
465 #, fuzzy
466 msgid "missing id parameter"
467 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
468
469 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
470 #, perl-format
471 msgid "template %s not found"
472 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
473
474 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
475 #, fuzzy
476 msgid "failed to process:"
477 msgstr "mẫu không xử lý được:"
478
479 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:30
480 msgid "missing tex code"
481 msgstr ""
482
483 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:37
484 msgid "code includes disallowed latex commands"
485 msgstr ""
486
487 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:97
488 #, fuzzy
489 msgid "failed to generate image from code"
490 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
491
492 #: ../IkiWiki/Plugin/toggle.pm:88
493 msgid "(not toggleable in preview mode)"
494 msgstr ""
495
496 #: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:68
497 msgid "getctime not implemented"
498 msgstr "chưa thực hiện getctime"
499
500 #: ../IkiWiki/Rcs/monotone.pm:459
501 #, fuzzy
502 msgid ""
503 "REV is not set, not running from mtn post-commit hook, cannot send "
504 "notifications"
505 msgstr ""
506 "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
507
508 #: ../IkiWiki/Rcs/monotone.pm:462
509 #, fuzzy
510 msgid "REV is not a valid revision identifier, cannot send notifications"
511 msgstr ""
512 "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
513
514 #: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:221
515 msgid ""
516 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
517 "notifications"
518 msgstr ""
519 "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
520
521 #: ../IkiWiki/Render.pm:274 ../IkiWiki/Render.pm:295
522 #, perl-format
523 msgid "skipping bad filename %s"
524 msgstr "đang bỏ qua tên tập tin sai %s"
525
526 #: ../IkiWiki/Render.pm:337
527 #, perl-format
528 msgid "removing old page %s"
529 msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
530
531 #: ../IkiWiki/Render.pm:370
532 #, perl-format
533 msgid "scanning %s"
534 msgstr "đang quét %s"
535
536 #: ../IkiWiki/Render.pm:375
537 #, perl-format
538 msgid "rendering %s"
539 msgstr "đang vẽ %s"
540
541 #: ../IkiWiki/Render.pm:387
542 #, perl-format
543 msgid "rendering %s, which links to %s"
544 msgstr "đang vẽ %s mà liên kết tới %s"
545
546 #: ../IkiWiki/Render.pm:404
547 #, perl-format
548 msgid "rendering %s, which depends on %s"
549 msgstr "đang vẽ %s mà phụ thuộc vào %s"
550
551 #: ../IkiWiki/Render.pm:442
552 #, perl-format
553 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
554 msgstr "đang vẽ %s để cập nhật các liên kết ngược của nó"
555
556 #: ../IkiWiki/Render.pm:454
557 #, perl-format
558 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
559 msgstr "đang gỡ bỏ %s, không còn được vẽ lại bởi %s"
560
561 #: ../IkiWiki/Render.pm:480
562 #, perl-format
563 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
564 msgstr "ikiwiki: không thể vẽ %s"
565
566 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
567 #. translators: is a (probably not translated) error message.
568 #: ../IkiWiki/Setup.pm:15
569 #, perl-format
570 msgid "cannot read %s: %s"
571 msgstr "không thể đọc %s: %s"
572
573 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:32
574 msgid "generating wrappers.."
575 msgstr "đang tạo ra các bộ bao bọc.."
576
577 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:72
578 msgid "rebuilding wiki.."
579 msgstr "đang xây dựng lại wiki.."
580
581 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:75
582 msgid "refreshing wiki.."
583 msgstr "đang làm tươi wiki.."
584
585 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:84
586 msgid "done"
587 msgstr "xong"
588
589 #. translators: The three variables are the name of the wiki,
590 #. translators: A list of one or more pages that were changed,
591 #. translators: And the name of the user making the change.
592 #. translators: This is used as the subject of a commit email.
593 #: ../IkiWiki/UserInfo.pm:145
594 #, perl-format
595 msgid "update of %s's %s by %s"
596 msgstr "cập nhật %2$s của %1$s bởi %3$s"
597
598 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
599 #, perl-format
600 msgid "%s doesn't seem to be executable"
601 msgstr "có vẻ là %s không phải có khả năng thực hiện"
602
603 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
604 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
605 msgstr "không thể tạo bộ bao bọc sử dụng tập tin thiết lập"
606
607 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
608 msgid "wrapper filename not specified"
609 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
610
611 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
612 #. translators: a (probably not translated) error message.
613 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:64
614 #, perl-format
615 msgid "failed to write %s: %s"
616 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
617
618 #. translators: The parameter is a C filename.
619 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:109
620 #, perl-format
621 msgid "failed to compile %s"
622 msgstr "lỗi biên dịch %s"
623
624 #. translators: The parameter is a filename.
625 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:129
626 #, perl-format
627 msgid "successfully generated %s"
628 msgstr "%s đã được tạo ra"
629
630 #: ../ikiwiki.in:13
631 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
632 msgstr "cách sử dụng: ikiwiki [tùy chọn] nguồn đích"
633
634 #: ../ikiwiki.in:83
635 msgid "usage: --set var=value"
636 msgstr ""
637
638 #: ../IkiWiki.pm:129
639 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
640 msgstr ""
641 "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --cgi »"
642
643 #: ../IkiWiki.pm:198 ../IkiWiki.pm:199
644 msgid "Error"
645 msgstr "Lỗi"
646
647 #. translators: The first parameter is a
648 #. translators: preprocessor directive name,
649 #. translators: the second a page name, the
650 #. translators: third a number.
651 #: ../IkiWiki.pm:722
652 #, perl-format
653 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
654 msgstr "vòng lặp tiền xử lý %s được phát hiện trên %s ở độ sâu %i"
655
656 #, fuzzy
657 #~ msgid "%s not found"
658 #~ msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
659
660 #~ msgid "What's this?"
661 #~ msgstr "Cái này là gì?"
662
663 #~ msgid "(use FirstnameLastName)"
664 #~ msgstr "(dùng TênHọ)"
665
666 #~ msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
667 #~ msgstr "bổ sung tập hợp thiếu tham số %s"
668
669 #, fuzzy
670 #~ msgid "sparkline previewing not implemented"
671 #~ msgstr "chưa thực hiện getctime"