]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/vi.po
* Add a table plugin, derived from the one written by Victor Moral.
[ikiwiki.git] / po / vi.po
1 # Vietnamese translation for Iki Wiki.
2 # Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.
3 # Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2007
4
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2007-03-07 06:39-0500\n"
10 "PO-Revision-Date: 2007-01-13 15:31+1030\n"
11 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
12 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
17 "X-Generator: LocFactoryEditor 1.6fc1\n"
18
19 #: ../IkiWiki/CGI.pm:154
20 msgid "You need to log in first."
21 msgstr "Trước tiên bạn cần phải đăng nhập."
22
23 #: ../IkiWiki/CGI.pm:274
24 msgid "Preferences saved."
25 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
26
27 #: ../IkiWiki/CGI.pm:344
28 #, perl-format
29 msgid "%s is not an editable page"
30 msgstr ""
31
32 #: ../IkiWiki/CGI.pm:431 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
33 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:172 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
34 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:97
35 #: ../IkiWiki/Render.pm:165
36 msgid "discussion"
37 msgstr "thảo luận"
38
39 #: ../IkiWiki/CGI.pm:477
40 #, perl-format
41 msgid "creating %s"
42 msgstr "đang tạo %s"
43
44 #: ../IkiWiki/CGI.pm:494 ../IkiWiki/CGI.pm:530 ../IkiWiki/CGI.pm:574
45 #, perl-format
46 msgid "editing %s"
47 msgstr "đang sửa %s"
48
49 #: ../IkiWiki/CGI.pm:671
50 msgid "You are banned."
51 msgstr "Bạn bị cấm ra."
52
53 #: ../IkiWiki/CGI.pm:702
54 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
55 msgstr ""
56
57 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:61
58 #, perl-format
59 msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
60 msgstr "bổ sung tập hợp thiếu tham số %s"
61
62 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:89
63 msgid "new feed"
64 msgstr "nguồn tin mới"
65
66 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:103
67 msgid "posts"
68 msgstr "bài"
69
70 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:105
71 msgid "new"
72 msgstr "mới"
73
74 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:211
75 #, perl-format
76 msgid "expiring %s (%s days old)"
77 msgstr "đang mãn hạn %s (cũ %s ngày)"
78
79 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:218
80 #, perl-format
81 msgid "expiring %s"
82 msgstr "đang mãn hạn %s"
83
84 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:241
85 #, perl-format
86 msgid "checking feed %s ..."
87 msgstr "đang kiểm tra nguồn tin %s ..."
88
89 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:246
90 #, perl-format
91 msgid "could not find feed at %s"
92 msgstr "không tìm thấy nguồn tin ở %s"
93
94 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:255
95 msgid "feed crashed XML::Feed!"
96 msgstr "nguồn tin đã gây ra XML::Feed sụp đổ."
97
98 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:278
99 #, perl-format
100 msgid "processed ok at %s"
101 msgstr "đã xử lý được ở %s"
102
103 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:333
104 #, perl-format
105 msgid "creating new page %s"
106 msgstr "đang tạo trang mới %s"
107
108 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:37
109 msgid "There are no broken links!"
110 msgstr "Không có liên kết bị ngắt nào."
111
112 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
113 msgid "fortune failed"
114 msgstr "fortune bị lỗi"
115
116 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
117 msgid "googlecalendar failed to find url in html"
118 msgstr "googlecalendar không tìm thấy địa chỉ URL trong mã HTML"
119
120 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:36
121 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
122 msgstr ""
123 "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --rss » hay "
124 "« --atom »"
125
126 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:103
127 #, perl-format
128 msgid "unknown sort type %s"
129 msgstr "kiểu sắp xếp không rõ %s"
130
131 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:143
132 #, perl-format
133 msgid "nonexistant template %s"
134 msgstr ""
135
136 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:180 ../IkiWiki/Render.pm:101
137 msgid "Discussion"
138 msgstr "Thảo luận"
139
140 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:395
141 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
142 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
143
144 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:99
145 msgid "linkmap failed to run dot"
146 msgstr "linkmap không chạy dot được"
147
148 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:24
149 #, perl-format
150 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
151 msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
152
153 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:37
154 #, perl-format
155 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
156 msgstr "lỗi nạp mô-đun perl Markdown.pm (%s) hay « /usr/bin/markdown » (%s)"
157
158 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
159 msgid "Mirrors"
160 msgstr "Nhân bản"
161
162 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
163 msgid "Mirror"
164 msgstr "Nhân bản"
165
166 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
167 msgid "more"
168 msgstr ""
169
170 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:36
171 msgid "What's this?"
172 msgstr "Cái này là gì?"
173
174 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:37
175 msgid "Get an OpenID"
176 msgstr "Lấy OpenID"
177
178 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:42
179 msgid "All pages are linked to by other pages."
180 msgstr "Mọi trang được liên kết với trang khác."
181
182 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:104
183 msgid "(use FirstnameLastName)"
184 msgstr "(dùng TênHọ)"
185
186 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:144
187 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
188 msgstr "Tài khoản đã được tạo. Lúc bây giờ bạn có thể đăng nhập."
189
190 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:147
191 msgid "Error creating account."
192 msgstr "Gặp lỗi khi tạo tài khoản."
193
194 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:168
195 msgid "Failed to send mail"
196 msgstr "Lỗi gửi thư"
197
198 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:170
199 msgid "Your password has been emailed to you."
200 msgstr "Mật khẩu đã được gửi đính kèm thư cho bạn."
201
202 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:64
203 msgid "vote"
204 msgstr "bỏ phiếu"
205
206 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:72
207 msgid "Total votes:"
208 msgstr "Tổng số phiếu :"
209
210 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:32
211 msgid "polygen not installed"
212 msgstr "chưa cài đặt polygen"
213
214 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:51
215 msgid "polygen failed"
216 msgstr "lỗi polygen"
217
218 #. translators: These descriptions of times of day are used
219 #. translators: in messages like "last edited <description>".
220 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
221 #. translators: %A- is the name of the previous day.
222 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
223 msgid "late %A- night"
224 msgstr ""
225
226 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
227 msgid "in the wee hours of %A- night"
228 msgstr ""
229
230 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
231 msgid "terribly early %A morning"
232 msgstr ""
233
234 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
235 msgid "early %A morning"
236 msgstr ""
237
238 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
239 msgid "in mid-morning %A"
240 msgstr ""
241
242 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
243 msgid "late %A morning"
244 msgstr ""
245
246 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
247 msgid "at lunch time on %A"
248 msgstr ""
249
250 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
251 msgid "%A afternoon"
252 msgstr ""
253
254 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
255 msgid "late %A afternoon"
256 msgstr ""
257
258 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
259 msgid "%A evening"
260 msgstr ""
261
262 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
263 msgid "late %A evening"
264 msgstr ""
265
266 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
267 msgid "%A night"
268 msgstr ""
269
270 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:74
271 msgid "at teatime on %A"
272 msgstr ""
273
274 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:78
275 msgid "at midnight"
276 msgstr ""
277
278 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:81
279 msgid "at noon on %A"
280 msgstr ""
281
282 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
283 #, perl-format
284 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
285 msgstr "Cần phải xác định %s khi dùng bổ sung tìm kiếm"
286
287 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:58
288 msgid "cleaning hyperestraier search index"
289 msgstr "đang làm sạch chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
290
291 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:64
292 msgid "updating hyperestraier search index"
293 msgstr "đang cập nhật chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
294
295 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:24
296 msgid "shortcut missing name or url parameter"
297 msgstr "lối tắt thiếu tên hay tham số url"
298
299 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
300 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
301 #. translators: is an URL.
302 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
303 #, fuzzy, perl-format
304 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
305 msgstr "lối tắt %s chỉ tới %s"
306
307 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:22
308 msgid "failed to parse any smileys, disabling plugin"
309 msgstr "lỗi phân tách hình cười nào nên tắt bổ sung"
310
311 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:63
312 #, fuzzy
313 msgid "sparkline parse error"
314 msgstr "linkmap không chạy dot được"
315
316 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:69
317 msgid "sparkline bad featurepoint diameter"
318 msgstr ""
319
320 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:79
321 msgid "sparkline bad featurepoint location"
322 msgstr ""
323
324 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:90
325 msgid "sparkline missing values"
326 msgstr ""
327
328 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:95
329 #, fuzzy
330 msgid "sparkline bad height value"
331 msgstr "linkmap không chạy dot được"
332
333 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:102
334 #, fuzzy
335 msgid "sparkline missing width parameter"
336 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
337
338 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:106
339 #, fuzzy
340 msgid "sparkline bad width value"
341 msgstr "linkmap không chạy dot được"
342
343 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:144
344 #, fuzzy
345 msgid "sparkline failed to run php"
346 msgstr "linkmap không chạy dot được"
347
348 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:77
349 msgid "Direct data download"
350 msgstr ""
351
352 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:124
353 #, fuzzy, perl-format
354 msgid "parse fail at line %d: %s"
355 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
356
357 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
358 msgid "template missing id parameter"
359 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
360
361 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
362 #, perl-format
363 msgid "template %s not found"
364 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
365
366 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
367 msgid "template failed to process:"
368 msgstr "mẫu không xử lý được:"
369
370 #: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:66
371 msgid "getctime not implemented"
372 msgstr "chưa thực hiện getctime"
373
374 #: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:205
375 msgid ""
376 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
377 "notifications"
378 msgstr ""
379 "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
380
381 #: ../IkiWiki/Render.pm:251 ../IkiWiki/Render.pm:271
382 #, perl-format
383 msgid "skipping bad filename %s"
384 msgstr "đang bỏ qua tên tập tin sai %s"
385
386 #: ../IkiWiki/Render.pm:311
387 #, perl-format
388 msgid "removing old page %s"
389 msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
390
391 #: ../IkiWiki/Render.pm:330
392 #, perl-format
393 msgid "scanning %s"
394 msgstr "đang quét %s"
395
396 #: ../IkiWiki/Render.pm:339
397 #, perl-format
398 msgid "rendering %s"
399 msgstr "đang vẽ %s"
400
401 #: ../IkiWiki/Render.pm:351
402 #, perl-format
403 msgid "rendering %s, which links to %s"
404 msgstr "đang vẽ %s mà liên kết tới %s"
405
406 #: ../IkiWiki/Render.pm:368
407 #, perl-format
408 msgid "rendering %s, which depends on %s"
409 msgstr "đang vẽ %s mà phụ thuộc vào %s"
410
411 #: ../IkiWiki/Render.pm:406
412 #, perl-format
413 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
414 msgstr "đang vẽ %s để cập nhật các liên kết ngược của nó"
415
416 #: ../IkiWiki/Render.pm:418
417 #, perl-format
418 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
419 msgstr "đang gỡ bỏ %s, không còn được vẽ lại bởi %s"
420
421 #: ../IkiWiki/Render.pm:444
422 #, perl-format
423 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
424 msgstr "ikiwiki: không thể vẽ %s"
425
426 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
427 #. translators: is a (probably not translated) error message.
428 #: ../IkiWiki/Setup.pm:15
429 #, perl-format
430 msgid "cannot read %s: %s"
431 msgstr "không thể đọc %s: %s"
432
433 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:32
434 msgid "generating wrappers.."
435 msgstr "đang tạo ra các bộ bao bọc.."
436
437 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:71
438 msgid "rebuilding wiki.."
439 msgstr "đang xây dựng lại wiki.."
440
441 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:74
442 msgid "refreshing wiki.."
443 msgstr "đang làm tươi wiki.."
444
445 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:83
446 msgid "done"
447 msgstr "xong"
448
449 #. translators: The three variables are the name of the wiki,
450 #. translators: A list of one or more pages that were changed,
451 #. translators: And the name of the user making the change.
452 #. translators: This is used as the subject of a commit email.
453 #: ../IkiWiki/UserInfo.pm:146
454 #, perl-format
455 msgid "update of %s's %s by %s"
456 msgstr "cập nhật %2$s của %1$s bởi %3$s"
457
458 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
459 #, perl-format
460 msgid "%s doesn't seem to be executable"
461 msgstr "có vẻ là %s không phải có khả năng thực hiện"
462
463 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
464 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
465 msgstr "không thể tạo bộ bao bọc sử dụng tập tin thiết lập"
466
467 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
468 msgid "wrapper filename not specified"
469 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
470
471 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
472 #. translators: a (probably not translated) error message.
473 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:64
474 #, perl-format
475 msgid "failed to write %s: %s"
476 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
477
478 #. translators: The parameter is a C filename.
479 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:100
480 #, perl-format
481 msgid "failed to compile %s"
482 msgstr "lỗi biên dịch %s"
483
484 #. translators: The parameter is a filename.
485 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:108
486 #, perl-format
487 msgid "successfully generated %s"
488 msgstr "%s đã được tạo ra"
489
490 #: ../ikiwiki.in:13
491 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
492 msgstr "cách sử dụng: ikiwiki [tùy chọn] nguồn đích"
493
494 #: ../IkiWiki.pm:102
495 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
496 msgstr ""
497 "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --cgi »"
498
499 #: ../IkiWiki.pm:149 ../IkiWiki.pm:150
500 msgid "Error"
501 msgstr "Lỗi"
502
503 #. translators: The first parameter is a
504 #. translators: preprocessor directive name,
505 #. translators: the second a page name, the
506 #. translators: third a number.
507 #: ../IkiWiki.pm:567
508 #, perl-format
509 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
510 msgstr "vòng lặp tiền xử lý %s được phát hiện trên %s ở độ sâu %i"
511
512 #, fuzzy
513 #~ msgid "sparkline previewing not implemented"
514 #~ msgstr "chưa thực hiện getctime"