]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/vi.po
* Add canedit hook, allowing arbitrary controls over when a page can be
[ikiwiki.git] / po / vi.po
1 # Vietnamese translation for Iki Wiki.
2 # Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.
3 # Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2007
4
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2007-02-01 21:27-0500\n"
10 "PO-Revision-Date: 2007-01-13 15:31+1030\n"
11 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
12 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
17 "X-Generator: LocFactoryEditor 1.6fc1\n"
18
19 #: ../IkiWiki/CGI.pm:152
20 msgid "You need to log in first."
21 msgstr "Trước tiên bạn cần phải đăng nhập."
22
23 #: ../IkiWiki/CGI.pm:262
24 msgid "Preferences saved."
25 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
26
27 #: ../IkiWiki/CGI.pm:412 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
28 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:160 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
29 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:97
30 #: ../IkiWiki/Render.pm:165
31 msgid "discussion"
32 msgstr "thảo luận"
33
34 #: ../IkiWiki/CGI.pm:457
35 #, perl-format
36 msgid "creating %s"
37 msgstr "đang tạo %s"
38
39 #: ../IkiWiki/CGI.pm:474 ../IkiWiki/CGI.pm:517
40 #, perl-format
41 msgid "editing %s"
42 msgstr "đang sửa %s"
43
44 #: ../IkiWiki/CGI.pm:625
45 msgid "You are banned."
46 msgstr "Bạn bị cấm ra."
47
48 #: ../IkiWiki/CGI.pm:657
49 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
50 msgstr ""
51
52 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:61
53 #, perl-format
54 msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
55 msgstr "bổ sung tập hợp thiếu tham số %s"
56
57 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:89
58 msgid "new feed"
59 msgstr "nguồn tin mới"
60
61 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:103
62 msgid "posts"
63 msgstr "bài"
64
65 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:105
66 msgid "new"
67 msgstr "mới"
68
69 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:206
70 #, perl-format
71 msgid "expiring %s (%s days old)"
72 msgstr "đang mãn hạn %s (cũ %s ngày)"
73
74 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:213
75 #, perl-format
76 msgid "expiring %s"
77 msgstr "đang mãn hạn %s"
78
79 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:236
80 #, perl-format
81 msgid "checking feed %s ..."
82 msgstr "đang kiểm tra nguồn tin %s ..."
83
84 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:241
85 #, perl-format
86 msgid "could not find feed at %s"
87 msgstr "không tìm thấy nguồn tin ở %s"
88
89 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:250
90 msgid "feed crashed XML::Feed!"
91 msgstr "nguồn tin đã gây ra XML::Feed sụp đổ."
92
93 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:273
94 #, perl-format
95 msgid "processed ok at %s"
96 msgstr "đã xử lý được ở %s"
97
98 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:328
99 #, perl-format
100 msgid "creating new page %s"
101 msgstr "đang tạo trang mới %s"
102
103 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:37
104 msgid "There are no broken links!"
105 msgstr "Không có liên kết bị ngắt nào."
106
107 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
108 msgid "fortune failed"
109 msgstr "fortune bị lỗi"
110
111 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
112 msgid "googlecalendar failed to find url in html"
113 msgstr "googlecalendar không tìm thấy địa chỉ URL trong mã HTML"
114
115 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:36
116 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
117 msgstr ""
118 "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --rss » hay "
119 "« --atom »"
120
121 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:96
122 #, perl-format
123 msgid "unknown sort type %s"
124 msgstr "kiểu sắp xếp không rõ %s"
125
126 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:165 ../IkiWiki/Render.pm:101
127 msgid "Discussion"
128 msgstr "Thảo luận"
129
130 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:372
131 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
132 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
133
134 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:99
135 msgid "linkmap failed to run dot"
136 msgstr "linkmap không chạy dot được"
137
138 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:24
139 #, perl-format
140 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
141 msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
142
143 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:37
144 #, perl-format
145 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
146 msgstr "lỗi nạp mô-đun perl Markdown.pm (%s) hay « /usr/bin/markdown » (%s)"
147
148 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
149 msgid "Mirrors"
150 msgstr "Nhân bản"
151
152 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
153 msgid "Mirror"
154 msgstr "Nhân bản"
155
156 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:36
157 msgid "What's this?"
158 msgstr "Cái này là gì?"
159
160 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:37
161 msgid "Get an OpenID"
162 msgstr "Lấy OpenID"
163
164 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:42
165 msgid "All pages are linked to by other pages."
166 msgstr "Mọi trang được liên kết với trang khác."
167
168 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:104
169 msgid "(use FirstnameLastName)"
170 msgstr "(dùng TênHọ)"
171
172 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:144
173 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
174 msgstr "Tài khoản đã được tạo. Lúc bây giờ bạn có thể đăng nhập."
175
176 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:147
177 msgid "Error creating account."
178 msgstr "Gặp lỗi khi tạo tài khoản."
179
180 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:168
181 msgid "Failed to send mail"
182 msgstr "Lỗi gửi thư"
183
184 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:170
185 msgid "Your password has been emailed to you."
186 msgstr "Mật khẩu đã được gửi đính kèm thư cho bạn."
187
188 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:64
189 msgid "vote"
190 msgstr "bỏ phiếu"
191
192 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:72
193 msgid "Total votes:"
194 msgstr "Tổng số phiếu :"
195
196 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:32
197 msgid "polygen not installed"
198 msgstr "chưa cài đặt polygen"
199
200 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:51
201 msgid "polygen failed"
202 msgstr "lỗi polygen"
203
204 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
205 #, perl-format
206 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
207 msgstr "Cần phải xác định %s khi dùng bổ sung tìm kiếm"
208
209 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:58
210 msgid "cleaning hyperestraier search index"
211 msgstr "đang làm sạch chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
212
213 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:64
214 msgid "updating hyperestraier search index"
215 msgstr "đang cập nhật chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
216
217 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:24
218 msgid "shortcut missing name or url parameter"
219 msgstr "lối tắt thiếu tên hay tham số url"
220
221 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
222 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
223 #. translators: is an URL.
224 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
225 #, perl-format
226 msgid "shortcut %s points to %s"
227 msgstr "lối tắt %s chỉ tới %s"
228
229 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:22
230 msgid "failed to parse any smileys, disabling plugin"
231 msgstr "lỗi phân tách hình cười nào nên tắt bổ sung"
232
233 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
234 msgid "template missing id parameter"
235 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
236
237 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
238 #, perl-format
239 msgid "template %s not found"
240 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
241
242 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
243 msgid "template failed to process:"
244 msgstr "mẫu không xử lý được:"
245
246 #: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:66
247 msgid "getctime not implemented"
248 msgstr "chưa thực hiện getctime"
249
250 #: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:205
251 msgid ""
252 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
253 "notifications"
254 msgstr ""
255 "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
256
257 #: ../IkiWiki/Render.pm:232 ../IkiWiki/Render.pm:252
258 #, perl-format
259 msgid "skipping bad filename %s"
260 msgstr "đang bỏ qua tên tập tin sai %s"
261
262 #: ../IkiWiki/Render.pm:292
263 #, perl-format
264 msgid "removing old page %s"
265 msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
266
267 #: ../IkiWiki/Render.pm:311
268 #, perl-format
269 msgid "scanning %s"
270 msgstr "đang quét %s"
271
272 #: ../IkiWiki/Render.pm:320
273 #, perl-format
274 msgid "rendering %s"
275 msgstr "đang vẽ %s"
276
277 #: ../IkiWiki/Render.pm:332
278 #, perl-format
279 msgid "rendering %s, which links to %s"
280 msgstr "đang vẽ %s mà liên kết tới %s"
281
282 #: ../IkiWiki/Render.pm:349
283 #, perl-format
284 msgid "rendering %s, which depends on %s"
285 msgstr "đang vẽ %s mà phụ thuộc vào %s"
286
287 #: ../IkiWiki/Render.pm:387
288 #, perl-format
289 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
290 msgstr "đang vẽ %s để cập nhật các liên kết ngược của nó"
291
292 #: ../IkiWiki/Render.pm:399
293 #, perl-format
294 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
295 msgstr "đang gỡ bỏ %s, không còn được vẽ lại bởi %s"
296
297 #: ../IkiWiki/Render.pm:425
298 #, perl-format
299 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
300 msgstr "ikiwiki: không thể vẽ %s"
301
302 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
303 #. translators: is a (probably not translated) error message.
304 #: ../IkiWiki/Setup.pm:15
305 #, perl-format
306 msgid "cannot read %s: %s"
307 msgstr "không thể đọc %s: %s"
308
309 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:32
310 msgid "generating wrappers.."
311 msgstr "đang tạo ra các bộ bao bọc.."
312
313 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:68
314 msgid "rebuilding wiki.."
315 msgstr "đang xây dựng lại wiki.."
316
317 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:71
318 msgid "refreshing wiki.."
319 msgstr "đang làm tươi wiki.."
320
321 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:80
322 msgid "done"
323 msgstr "xong"
324
325 #. translators: The three variables are the name of the wiki,
326 #. translators: A list of one or more pages that were changed,
327 #. translators: And the name of the user making the change.
328 #. translators: This is used as the subject of a commit email.
329 #: ../IkiWiki/UserInfo.pm:139
330 #, perl-format
331 msgid "update of %s's %s by %s"
332 msgstr "cập nhật %2$s của %1$s bởi %3$s"
333
334 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
335 #, perl-format
336 msgid "%s doesn't seem to be executable"
337 msgstr "có vẻ là %s không phải có khả năng thực hiện"
338
339 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
340 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
341 msgstr "không thể tạo bộ bao bọc sử dụng tập tin thiết lập"
342
343 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
344 msgid "wrapper filename not specified"
345 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
346
347 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
348 #. translators: a (probably not translated) error message.
349 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:64
350 #, perl-format
351 msgid "failed to write %s: %s"
352 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
353
354 #. translators: The parameter is a C filename.
355 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:100
356 #, perl-format
357 msgid "failed to compile %s"
358 msgstr "lỗi biên dịch %s"
359
360 #. translators: The parameter is a filename.
361 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:108
362 #, perl-format
363 msgid "successfully generated %s"
364 msgstr "%s đã được tạo ra"
365
366 #: ../ikiwiki.in:13
367 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
368 msgstr "cách sử dụng: ikiwiki [tùy chọn] nguồn đích"
369
370 #: ../IkiWiki.pm:102
371 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
372 msgstr ""
373 "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --cgi »"
374
375 #: ../IkiWiki.pm:147 ../IkiWiki.pm:148
376 msgid "Error"
377 msgstr "Lỗi"
378
379 #. translators: The first parameter is a
380 #. translators: preprocessor directive name,
381 #. translators: the second a page name, the
382 #. translators: third a number.
383 #: ../IkiWiki.pm:527
384 #, perl-format
385 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
386 msgstr "vòng lặp tiền xử lý %s được phát hiện trên %s ở độ sâu %i"