]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/vi.po
improve message
[ikiwiki.git] / po / vi.po
1 # Vietnamese translation for Iki Wiki.
2 # Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.
3 # Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2007
4
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2007-04-23 14:43-0400\n"
10 "PO-Revision-Date: 2007-01-13 15:31+1030\n"
11 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
12 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
17 "X-Generator: LocFactoryEditor 1.6fc1\n"
18
19 #: ../IkiWiki/CGI.pm:154
20 msgid "You need to log in first."
21 msgstr "Trước tiên bạn cần phải đăng nhập."
22
23 #: ../IkiWiki/CGI.pm:274
24 msgid "Preferences saved."
25 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
26
27 #: ../IkiWiki/CGI.pm:339
28 #, perl-format
29 msgid "%s is not an editable page"
30 msgstr ""
31
32 #: ../IkiWiki/CGI.pm:418 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
33 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:183 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
34 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:95
35 #: ../IkiWiki/Render.pm:166
36 msgid "discussion"
37 msgstr "thảo luận"
38
39 #: ../IkiWiki/CGI.pm:464
40 #, perl-format
41 msgid "creating %s"
42 msgstr "đang tạo %s"
43
44 #: ../IkiWiki/CGI.pm:481 ../IkiWiki/CGI.pm:496 ../IkiWiki/CGI.pm:507
45 #: ../IkiWiki/CGI.pm:533 ../IkiWiki/CGI.pm:577
46 #, perl-format
47 msgid "editing %s"
48 msgstr "đang sửa %s"
49
50 #: ../IkiWiki/CGI.pm:674
51 msgid "You are banned."
52 msgstr "Bạn bị cấm ra."
53
54 #: ../IkiWiki/CGI.pm:706
55 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
56 msgstr ""
57
58 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:62
59 #, fuzzy, perl-format
60 msgid "missing %s parameter"
61 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
62
63 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:90
64 msgid "new feed"
65 msgstr "nguồn tin mới"
66
67 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:104
68 msgid "posts"
69 msgstr "bài"
70
71 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:106
72 msgid "new"
73 msgstr "mới"
74
75 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:212
76 #, perl-format
77 msgid "expiring %s (%s days old)"
78 msgstr "đang mãn hạn %s (cũ %s ngày)"
79
80 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:219
81 #, perl-format
82 msgid "expiring %s"
83 msgstr "đang mãn hạn %s"
84
85 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:242
86 #, perl-format
87 msgid "processed ok at %s"
88 msgstr "đã xử lý được ở %s"
89
90 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:247
91 #, perl-format
92 msgid "checking feed %s ..."
93 msgstr "đang kiểm tra nguồn tin %s ..."
94
95 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:252
96 #, perl-format
97 msgid "could not find feed at %s"
98 msgstr "không tìm thấy nguồn tin ở %s"
99
100 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:267
101 #, fuzzy
102 msgid "feed not found"
103 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
104
105 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:278
106 #, perl-format
107 msgid "invalid UTF-8 stripped from feed"
108 msgstr ""
109
110 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:283
111 msgid "feed crashed XML::Feed!"
112 msgstr "nguồn tin đã gây ra XML::Feed sụp đổ."
113
114 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:356
115 #, perl-format
116 msgid "creating new page %s"
117 msgstr "đang tạo trang mới %s"
118
119 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:37
120 msgid "There are no broken links!"
121 msgstr "Không có liên kết bị ngắt nào."
122
123 #: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:20
124 msgid "\"test\" and \"then\" parameters are required"
125 msgstr ""
126
127 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
128 msgid "fortune failed"
129 msgstr "fortune bị lỗi"
130
131 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
132 #, fuzzy
133 msgid "failed to find url in html"
134 msgstr "googlecalendar không tìm thấy địa chỉ URL trong mã HTML"
135
136 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:59
137 #, fuzzy
138 msgid "failed to run graphviz"
139 msgstr "linkmap không chạy dot được"
140
141 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:81
142 msgid "prog not a valid graphviz program"
143 msgstr ""
144
145 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:36
146 #, fuzzy, perl-format
147 msgid "%s not found"
148 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
149
150 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:49
151 #, perl-format
152 msgid "bad size \"%s\""
153 msgstr ""
154
155 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:59 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:63
156 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:80
157 #, fuzzy, perl-format
158 msgid "failed to read %s: %s"
159 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
160
161 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:66
162 #, fuzzy, perl-format
163 msgid "failed to resize: %s"
164 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
165
166 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:36
167 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
168 msgstr ""
169 "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --rss » hay "
170 "« --atom »"
171
172 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:106
173 #, perl-format
174 msgid "unknown sort type %s"
175 msgstr "kiểu sắp xếp không rõ %s"
176
177 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:146
178 msgid "Add a new post titled:"
179 msgstr ""
180
181 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:160
182 #, perl-format
183 msgid "nonexistant template %s"
184 msgstr ""
185
186 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:191 ../IkiWiki/Render.pm:99
187 msgid "Discussion"
188 msgstr "Thảo luận"
189
190 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:402
191 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
192 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
193
194 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:98
195 #, fuzzy
196 msgid "failed to run dot"
197 msgstr "linkmap không chạy dot được"
198
199 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:24
200 #, perl-format
201 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
202 msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
203
204 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:37
205 #, perl-format
206 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
207 msgstr "lỗi nạp mô-đun perl Markdown.pm (%s) hay « /usr/bin/markdown » (%s)"
208
209 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:88
210 #, fuzzy
211 msgid "stylesheet not found"
212 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
213
214 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
215 msgid "Mirrors"
216 msgstr "Nhân bản"
217
218 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
219 msgid "Mirror"
220 msgstr "Nhân bản"
221
222 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
223 msgid "more"
224 msgstr ""
225
226 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:36
227 msgid "What's this?"
228 msgstr "Cái này là gì?"
229
230 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:37
231 msgid "Get an OpenID"
232 msgstr "Lấy OpenID"
233
234 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:42
235 msgid "All pages are linked to by other pages."
236 msgstr "Mọi trang được liên kết với trang khác."
237
238 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:104
239 msgid "(use FirstnameLastName)"
240 msgstr "(dùng TênHọ)"
241
242 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:144
243 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
244 msgstr "Tài khoản đã được tạo. Lúc bây giờ bạn có thể đăng nhập."
245
246 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:147
247 msgid "Error creating account."
248 msgstr "Gặp lỗi khi tạo tài khoản."
249
250 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:168
251 msgid "Failed to send mail"
252 msgstr "Lỗi gửi thư"
253
254 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:170
255 msgid "Your password has been emailed to you."
256 msgstr "Mật khẩu đã được gửi đính kèm thư cho bạn."
257
258 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:64
259 msgid "vote"
260 msgstr "bỏ phiếu"
261
262 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:72
263 msgid "Total votes:"
264 msgstr "Tổng số phiếu :"
265
266 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:32
267 msgid "polygen not installed"
268 msgstr "chưa cài đặt polygen"
269
270 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:51
271 msgid "polygen failed"
272 msgstr "lỗi polygen"
273
274 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:25
275 msgid "missing formula"
276 msgstr ""
277
278 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:32
279 msgid "unknown formula"
280 msgstr ""
281
282 #. translators: These descriptions of times of day are used
283 #. translators: in messages like "last edited <description>".
284 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
285 #. translators: %A- is the name of the previous day.
286 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
287 msgid "late %A- night"
288 msgstr ""
289
290 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
291 msgid "in the wee hours of %A- night"
292 msgstr ""
293
294 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
295 msgid "terribly early %A morning"
296 msgstr ""
297
298 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
299 msgid "early %A morning"
300 msgstr ""
301
302 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
303 msgid "in mid-morning %A"
304 msgstr ""
305
306 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
307 msgid "late %A morning"
308 msgstr ""
309
310 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
311 msgid "at lunch time on %A"
312 msgstr ""
313
314 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
315 msgid "%A afternoon"
316 msgstr ""
317
318 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
319 msgid "late %A afternoon"
320 msgstr ""
321
322 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
323 msgid "%A evening"
324 msgstr ""
325
326 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
327 msgid "late %A evening"
328 msgstr ""
329
330 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
331 msgid "%A night"
332 msgstr ""
333
334 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:74
335 msgid "at teatime on %A"
336 msgstr ""
337
338 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:78
339 msgid "at midnight"
340 msgstr ""
341
342 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:81
343 msgid "at noon on %A"
344 msgstr ""
345
346 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
347 #, perl-format
348 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
349 msgstr "Cần phải xác định %s khi dùng bổ sung tìm kiếm"
350
351 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:58
352 msgid "cleaning hyperestraier search index"
353 msgstr "đang làm sạch chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
354
355 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:64
356 msgid "updating hyperestraier search index"
357 msgstr "đang cập nhật chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
358
359 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:24
360 #, fuzzy
361 msgid "missing name or url parameter"
362 msgstr "lối tắt thiếu tên hay tham số url"
363
364 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
365 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
366 #. translators: is an URL.
367 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
368 #, fuzzy, perl-format
369 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
370 msgstr "lối tắt %s chỉ tới %s"
371
372 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:22
373 #, fuzzy
374 msgid "failed to parse any smileys"
375 msgstr "lỗi phân tách hình cười nào nên tắt bổ sung"
376
377 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:63
378 #, fuzzy
379 msgid "parse error"
380 msgstr "linkmap không chạy dot được"
381
382 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:69
383 msgid "bad featurepoint diameter"
384 msgstr ""
385
386 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:79
387 msgid "bad featurepoint location"
388 msgstr ""
389
390 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:90
391 msgid "missing values"
392 msgstr ""
393
394 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:95
395 #, fuzzy
396 msgid "bad height value"
397 msgstr "linkmap không chạy dot được"
398
399 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:102
400 #, fuzzy
401 msgid "missing width parameter"
402 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
403
404 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:106
405 #, fuzzy
406 msgid "bad width value"
407 msgstr "linkmap không chạy dot được"
408
409 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:144
410 #, fuzzy
411 msgid "failed to run php"
412 msgstr "linkmap không chạy dot được"
413
414 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:22
415 msgid "cannot find file"
416 msgstr ""
417
418 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:45
419 msgid "unknown data format"
420 msgstr ""
421
422 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:53
423 msgid "empty data"
424 msgstr ""
425
426 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:73
427 msgid "Direct data download"
428 msgstr ""
429
430 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:106
431 #, fuzzy, perl-format
432 msgid "parse fail at line %d: %s"
433 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
434
435 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
436 #, fuzzy
437 msgid "missing id parameter"
438 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
439
440 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
441 #, perl-format
442 msgid "template %s not found"
443 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
444
445 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
446 #, fuzzy
447 msgid "failed to process:"
448 msgstr "mẫu không xử lý được:"
449
450 #: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:66
451 msgid "getctime not implemented"
452 msgstr "chưa thực hiện getctime"
453
454 #: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:206
455 msgid ""
456 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
457 "notifications"
458 msgstr ""
459 "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
460
461 #: ../IkiWiki/Render.pm:250 ../IkiWiki/Render.pm:270
462 #, perl-format
463 msgid "skipping bad filename %s"
464 msgstr "đang bỏ qua tên tập tin sai %s"
465
466 #: ../IkiWiki/Render.pm:310
467 #, perl-format
468 msgid "removing old page %s"
469 msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
470
471 #: ../IkiWiki/Render.pm:330
472 #, perl-format
473 msgid "scanning %s"
474 msgstr "đang quét %s"
475
476 #: ../IkiWiki/Render.pm:340
477 #, perl-format
478 msgid "rendering %s"
479 msgstr "đang vẽ %s"
480
481 #: ../IkiWiki/Render.pm:352
482 #, perl-format
483 msgid "rendering %s, which links to %s"
484 msgstr "đang vẽ %s mà liên kết tới %s"
485
486 #: ../IkiWiki/Render.pm:369
487 #, perl-format
488 msgid "rendering %s, which depends on %s"
489 msgstr "đang vẽ %s mà phụ thuộc vào %s"
490
491 #: ../IkiWiki/Render.pm:407
492 #, perl-format
493 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
494 msgstr "đang vẽ %s để cập nhật các liên kết ngược của nó"
495
496 #: ../IkiWiki/Render.pm:419
497 #, perl-format
498 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
499 msgstr "đang gỡ bỏ %s, không còn được vẽ lại bởi %s"
500
501 #: ../IkiWiki/Render.pm:445
502 #, perl-format
503 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
504 msgstr "ikiwiki: không thể vẽ %s"
505
506 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
507 #. translators: is a (probably not translated) error message.
508 #: ../IkiWiki/Setup.pm:15
509 #, perl-format
510 msgid "cannot read %s: %s"
511 msgstr "không thể đọc %s: %s"
512
513 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:32
514 msgid "generating wrappers.."
515 msgstr "đang tạo ra các bộ bao bọc.."
516
517 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:72
518 msgid "rebuilding wiki.."
519 msgstr "đang xây dựng lại wiki.."
520
521 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:75
522 msgid "refreshing wiki.."
523 msgstr "đang làm tươi wiki.."
524
525 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:84
526 msgid "done"
527 msgstr "xong"
528
529 #. translators: The three variables are the name of the wiki,
530 #. translators: A list of one or more pages that were changed,
531 #. translators: And the name of the user making the change.
532 #. translators: This is used as the subject of a commit email.
533 #: ../IkiWiki/UserInfo.pm:146
534 #, perl-format
535 msgid "update of %s's %s by %s"
536 msgstr "cập nhật %2$s của %1$s bởi %3$s"
537
538 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
539 #, perl-format
540 msgid "%s doesn't seem to be executable"
541 msgstr "có vẻ là %s không phải có khả năng thực hiện"
542
543 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
544 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
545 msgstr "không thể tạo bộ bao bọc sử dụng tập tin thiết lập"
546
547 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
548 msgid "wrapper filename not specified"
549 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
550
551 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
552 #. translators: a (probably not translated) error message.
553 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:64
554 #, perl-format
555 msgid "failed to write %s: %s"
556 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
557
558 #. translators: The parameter is a C filename.
559 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:100
560 #, perl-format
561 msgid "failed to compile %s"
562 msgstr "lỗi biên dịch %s"
563
564 #. translators: The parameter is a filename.
565 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:108
566 #, perl-format
567 msgid "successfully generated %s"
568 msgstr "%s đã được tạo ra"
569
570 #: ../ikiwiki.in:13
571 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
572 msgstr "cách sử dụng: ikiwiki [tùy chọn] nguồn đích"
573
574 #: ../IkiWiki.pm:107
575 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
576 msgstr ""
577 "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --cgi »"
578
579 #: ../IkiWiki.pm:154 ../IkiWiki.pm:155
580 msgid "Error"
581 msgstr "Lỗi"
582
583 #. translators: The first parameter is a
584 #. translators: preprocessor directive name,
585 #. translators: the second a page name, the
586 #. translators: third a number.
587 #: ../IkiWiki.pm:625
588 #, perl-format
589 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
590 msgstr "vòng lặp tiền xử lý %s được phát hiện trên %s ở độ sâu %i"
591
592 #~ msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
593 #~ msgstr "bổ sung tập hợp thiếu tham số %s"
594
595 #, fuzzy
596 #~ msgid "sparkline previewing not implemented"
597 #~ msgstr "chưa thực hiện getctime"