]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/vi.po
* Deal better with rebuilds that involve moving files; track and clean up the
[ikiwiki.git] / po / vi.po
1 # Vietnamese translation for Iki Wiki.
2 # Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.
3 # Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2007
4
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2007-05-24 15:47-0400\n"
10 "PO-Revision-Date: 2007-01-13 15:31+1030\n"
11 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
12 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
17 "X-Generator: LocFactoryEditor 1.6fc1\n"
18
19 #: ../IkiWiki/CGI.pm:155
20 msgid "You need to log in first."
21 msgstr "Trước tiên bạn cần phải đăng nhập."
22
23 #: ../IkiWiki/CGI.pm:224
24 msgid "Login"
25 msgstr ""
26
27 #: ../IkiWiki/CGI.pm:225
28 #, fuzzy
29 msgid "Preferences"
30 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
31
32 #: ../IkiWiki/CGI.pm:226
33 msgid "Admin"
34 msgstr ""
35
36 #: ../IkiWiki/CGI.pm:283
37 msgid "Preferences saved."
38 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
39
40 #: ../IkiWiki/CGI.pm:349
41 #, perl-format
42 msgid "%s is not an editable page"
43 msgstr ""
44
45 #: ../IkiWiki/CGI.pm:428 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
46 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:183 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
47 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:91
48 #: ../IkiWiki/Render.pm:171
49 msgid "discussion"
50 msgstr "thảo luận"
51
52 #: ../IkiWiki/CGI.pm:474
53 #, perl-format
54 msgid "creating %s"
55 msgstr "đang tạo %s"
56
57 #: ../IkiWiki/CGI.pm:491 ../IkiWiki/CGI.pm:506 ../IkiWiki/CGI.pm:517
58 #: ../IkiWiki/CGI.pm:543 ../IkiWiki/CGI.pm:587
59 #, perl-format
60 msgid "editing %s"
61 msgstr "đang sửa %s"
62
63 #: ../IkiWiki/CGI.pm:684
64 msgid "You are banned."
65 msgstr "Bạn bị cấm ra."
66
67 #: ../IkiWiki/CGI.pm:716
68 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
69 msgstr ""
70
71 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:69
72 #, fuzzy, perl-format
73 msgid "missing %s parameter"
74 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
75
76 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:97
77 msgid "new feed"
78 msgstr "nguồn tin mới"
79
80 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:111
81 msgid "posts"
82 msgstr "bài"
83
84 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:113
85 msgid "new"
86 msgstr "mới"
87
88 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:229
89 #, perl-format
90 msgid "expiring %s (%s days old)"
91 msgstr "đang mãn hạn %s (cũ %s ngày)"
92
93 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:236
94 #, perl-format
95 msgid "expiring %s"
96 msgstr "đang mãn hạn %s"
97
98 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:259
99 #, perl-format
100 msgid "processed ok at %s"
101 msgstr "đã xử lý được ở %s"
102
103 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:264
104 #, perl-format
105 msgid "checking feed %s ..."
106 msgstr "đang kiểm tra nguồn tin %s ..."
107
108 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:269
109 #, perl-format
110 msgid "could not find feed at %s"
111 msgstr "không tìm thấy nguồn tin ở %s"
112
113 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:284
114 #, fuzzy
115 msgid "feed not found"
116 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
117
118 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:295
119 #, perl-format
120 msgid "(invalid UTF-8 stripped from feed)"
121 msgstr ""
122
123 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:300
124 msgid "feed crashed XML::Feed!"
125 msgstr "nguồn tin đã gây ra XML::Feed sụp đổ."
126
127 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:373
128 #, perl-format
129 msgid "creating new page %s"
130 msgstr "đang tạo trang mới %s"
131
132 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:37
133 msgid "There are no broken links!"
134 msgstr "Không có liên kết bị ngắt nào."
135
136 #: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:18
137 #, perl-format
138 msgid "%s parameter is required"
139 msgstr ""
140
141 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
142 msgid "fortune failed"
143 msgstr "fortune bị lỗi"
144
145 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
146 #, fuzzy
147 msgid "failed to find url in html"
148 msgstr "googlecalendar không tìm thấy địa chỉ URL trong mã HTML"
149
150 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:59
151 #, fuzzy
152 msgid "failed to run graphviz"
153 msgstr "linkmap không chạy dot được"
154
155 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:81
156 msgid "prog not a valid graphviz program"
157 msgstr ""
158
159 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:48
160 #, perl-format
161 msgid "bad size \"%s\""
162 msgstr ""
163
164 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:58 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:62
165 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:79
166 #, fuzzy, perl-format
167 msgid "failed to read %s: %s"
168 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
169
170 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:65
171 #, fuzzy, perl-format
172 msgid "failed to resize: %s"
173 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
174
175 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:96
176 #, fuzzy, perl-format
177 msgid "failed to determine size of image %s"
178 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
179
180 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:36
181 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
182 msgstr ""
183 "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --rss » hay "
184 "« --atom »"
185
186 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:106
187 #, perl-format
188 msgid "unknown sort type %s"
189 msgstr "kiểu sắp xếp không rõ %s"
190
191 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:146
192 msgid "Add a new post titled:"
193 msgstr ""
194
195 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:160
196 #, perl-format
197 msgid "nonexistant template %s"
198 msgstr ""
199
200 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:191 ../IkiWiki/Render.pm:95
201 msgid "Discussion"
202 msgstr "Thảo luận"
203
204 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:402
205 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
206 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
207
208 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:98
209 #, fuzzy
210 msgid "failed to run dot"
211 msgstr "linkmap không chạy dot được"
212
213 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:25
214 #, perl-format
215 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
216 msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
217
218 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:37
219 #, perl-format
220 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
221 msgstr "lỗi nạp mô-đun perl Markdown.pm (%s) hay « /usr/bin/markdown » (%s)"
222
223 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:88
224 #, fuzzy
225 msgid "stylesheet not found"
226 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
227
228 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
229 msgid "Mirrors"
230 msgstr "Nhân bản"
231
232 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
233 msgid "Mirror"
234 msgstr "Nhân bản"
235
236 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
237 msgid "more"
238 msgstr ""
239
240 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:45
241 msgid "Log in with"
242 msgstr ""
243
244 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:48
245 msgid "Get an OpenID"
246 msgstr "Lấy OpenID"
247
248 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:42
249 msgid "All pages are linked to by other pages."
250 msgstr "Mọi trang được liên kết với trang khác."
251
252 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:162
253 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
254 msgstr "Tài khoản đã được tạo. Lúc bây giờ bạn có thể đăng nhập."
255
256 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:165
257 msgid "Error creating account."
258 msgstr "Gặp lỗi khi tạo tài khoản."
259
260 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:186
261 msgid "Failed to send mail"
262 msgstr "Lỗi gửi thư"
263
264 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:188
265 msgid "Your password has been emailed to you."
266 msgstr "Mật khẩu đã được gửi đính kèm thư cho bạn."
267
268 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:64
269 msgid "vote"
270 msgstr "bỏ phiếu"
271
272 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:72
273 msgid "Total votes:"
274 msgstr "Tổng số phiếu :"
275
276 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:32
277 msgid "polygen not installed"
278 msgstr "chưa cài đặt polygen"
279
280 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:51
281 msgid "polygen failed"
282 msgstr "lỗi polygen"
283
284 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:25
285 msgid "missing formula"
286 msgstr ""
287
288 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:32
289 msgid "unknown formula"
290 msgstr ""
291
292 #. translators: These descriptions of times of day are used
293 #. translators: in messages like "last edited <description>".
294 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
295 #. translators: %A- is the name of the previous day.
296 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
297 msgid "late %A- night"
298 msgstr ""
299
300 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
301 msgid "in the wee hours of %A- night"
302 msgstr ""
303
304 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
305 msgid "terribly early %A morning"
306 msgstr ""
307
308 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
309 msgid "early %A morning"
310 msgstr ""
311
312 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
313 msgid "mid-morning %A"
314 msgstr ""
315
316 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
317 msgid "late %A morning"
318 msgstr ""
319
320 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
321 msgid "at lunch time on %A"
322 msgstr ""
323
324 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
325 msgid "%A afternoon"
326 msgstr ""
327
328 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
329 msgid "late %A afternoon"
330 msgstr ""
331
332 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
333 msgid "%A evening"
334 msgstr ""
335
336 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
337 msgid "late %A evening"
338 msgstr ""
339
340 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
341 msgid "%A night"
342 msgstr ""
343
344 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:74
345 msgid "at teatime on %A"
346 msgstr ""
347
348 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:78
349 msgid "at midnight"
350 msgstr ""
351
352 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:81
353 msgid "at noon on %A"
354 msgstr ""
355
356 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
357 #, perl-format
358 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
359 msgstr "Cần phải xác định %s khi dùng bổ sung tìm kiếm"
360
361 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:58
362 msgid "cleaning hyperestraier search index"
363 msgstr "đang làm sạch chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
364
365 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:64
366 msgid "updating hyperestraier search index"
367 msgstr "đang cập nhật chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
368
369 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:24
370 #, fuzzy
371 msgid "missing name or url parameter"
372 msgstr "lối tắt thiếu tên hay tham số url"
373
374 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
375 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
376 #. translators: is an URL.
377 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
378 #, fuzzy, perl-format
379 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
380 msgstr "lối tắt %s chỉ tới %s"
381
382 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:22
383 #, fuzzy
384 msgid "failed to parse any smileys"
385 msgstr "lỗi phân tách hình cười nào nên tắt bổ sung"
386
387 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:63
388 #, fuzzy
389 msgid "parse error"
390 msgstr "linkmap không chạy dot được"
391
392 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:69
393 msgid "bad featurepoint diameter"
394 msgstr ""
395
396 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:79
397 msgid "bad featurepoint location"
398 msgstr ""
399
400 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:90
401 msgid "missing values"
402 msgstr ""
403
404 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:95
405 #, fuzzy
406 msgid "bad height value"
407 msgstr "linkmap không chạy dot được"
408
409 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:102
410 #, fuzzy
411 msgid "missing width parameter"
412 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
413
414 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:106
415 #, fuzzy
416 msgid "bad width value"
417 msgstr "linkmap không chạy dot được"
418
419 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:144
420 #, fuzzy
421 msgid "failed to run php"
422 msgstr "linkmap không chạy dot được"
423
424 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:21
425 msgid "cannot find file"
426 msgstr ""
427
428 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:44
429 msgid "unknown data format"
430 msgstr ""
431
432 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:52
433 msgid "empty data"
434 msgstr ""
435
436 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:72
437 msgid "Direct data download"
438 msgstr ""
439
440 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:105
441 #, fuzzy, perl-format
442 msgid "parse fail at line %d: %s"
443 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
444
445 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
446 #, fuzzy
447 msgid "missing id parameter"
448 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
449
450 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
451 #, perl-format
452 msgid "template %s not found"
453 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
454
455 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
456 #, fuzzy
457 msgid "failed to process:"
458 msgstr "mẫu không xử lý được:"
459
460 #: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:66
461 msgid "getctime not implemented"
462 msgstr "chưa thực hiện getctime"
463
464 #: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:206
465 msgid ""
466 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
467 "notifications"
468 msgstr ""
469 "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
470
471 #: ../IkiWiki/Render.pm:255 ../IkiWiki/Render.pm:275
472 #, perl-format
473 msgid "skipping bad filename %s"
474 msgstr "đang bỏ qua tên tập tin sai %s"
475
476 #: ../IkiWiki/Render.pm:315
477 #, perl-format
478 msgid "removing old page %s"
479 msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
480
481 #: ../IkiWiki/Render.pm:343
482 #, perl-format
483 msgid "scanning %s"
484 msgstr "đang quét %s"
485
486 #: ../IkiWiki/Render.pm:348
487 #, perl-format
488 msgid "rendering %s"
489 msgstr "đang vẽ %s"
490
491 #: ../IkiWiki/Render.pm:360
492 #, perl-format
493 msgid "rendering %s, which links to %s"
494 msgstr "đang vẽ %s mà liên kết tới %s"
495
496 #: ../IkiWiki/Render.pm:377
497 #, perl-format
498 msgid "rendering %s, which depends on %s"
499 msgstr "đang vẽ %s mà phụ thuộc vào %s"
500
501 #: ../IkiWiki/Render.pm:415
502 #, perl-format
503 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
504 msgstr "đang vẽ %s để cập nhật các liên kết ngược của nó"
505
506 #: ../IkiWiki/Render.pm:427
507 #, perl-format
508 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
509 msgstr "đang gỡ bỏ %s, không còn được vẽ lại bởi %s"
510
511 #: ../IkiWiki/Render.pm:453
512 #, perl-format
513 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
514 msgstr "ikiwiki: không thể vẽ %s"
515
516 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
517 #. translators: is a (probably not translated) error message.
518 #: ../IkiWiki/Setup.pm:15
519 #, perl-format
520 msgid "cannot read %s: %s"
521 msgstr "không thể đọc %s: %s"
522
523 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:32
524 msgid "generating wrappers.."
525 msgstr "đang tạo ra các bộ bao bọc.."
526
527 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:72
528 msgid "rebuilding wiki.."
529 msgstr "đang xây dựng lại wiki.."
530
531 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:75
532 msgid "refreshing wiki.."
533 msgstr "đang làm tươi wiki.."
534
535 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:84
536 msgid "done"
537 msgstr "xong"
538
539 #. translators: The three variables are the name of the wiki,
540 #. translators: A list of one or more pages that were changed,
541 #. translators: And the name of the user making the change.
542 #. translators: This is used as the subject of a commit email.
543 #: ../IkiWiki/UserInfo.pm:145
544 #, perl-format
545 msgid "update of %s's %s by %s"
546 msgstr "cập nhật %2$s của %1$s bởi %3$s"
547
548 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
549 #, perl-format
550 msgid "%s doesn't seem to be executable"
551 msgstr "có vẻ là %s không phải có khả năng thực hiện"
552
553 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
554 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
555 msgstr "không thể tạo bộ bao bọc sử dụng tập tin thiết lập"
556
557 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
558 msgid "wrapper filename not specified"
559 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
560
561 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
562 #. translators: a (probably not translated) error message.
563 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:64
564 #, perl-format
565 msgid "failed to write %s: %s"
566 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
567
568 #. translators: The parameter is a C filename.
569 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:100
570 #, perl-format
571 msgid "failed to compile %s"
572 msgstr "lỗi biên dịch %s"
573
574 #. translators: The parameter is a filename.
575 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:108
576 #, perl-format
577 msgid "successfully generated %s"
578 msgstr "%s đã được tạo ra"
579
580 #: ../ikiwiki.in:13
581 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
582 msgstr "cách sử dụng: ikiwiki [tùy chọn] nguồn đích"
583
584 #: ../IkiWiki.pm:108
585 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
586 msgstr ""
587 "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --cgi »"
588
589 #: ../IkiWiki.pm:155 ../IkiWiki.pm:156
590 msgid "Error"
591 msgstr "Lỗi"
592
593 #. translators: The first parameter is a
594 #. translators: preprocessor directive name,
595 #. translators: the second a page name, the
596 #. translators: third a number.
597 #: ../IkiWiki.pm:632
598 #, perl-format
599 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
600 msgstr "vòng lặp tiền xử lý %s được phát hiện trên %s ở độ sâu %i"
601
602 #, fuzzy
603 #~ msgid "%s not found"
604 #~ msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
605
606 #~ msgid "What's this?"
607 #~ msgstr "Cái này là gì?"
608
609 #~ msgid "(use FirstnameLastName)"
610 #~ msgstr "(dùng TênHọ)"
611
612 #~ msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
613 #~ msgstr "bổ sung tập hợp thiếu tham số %s"
614
615 #, fuzzy
616 #~ msgid "sparkline previewing not implemented"
617 #~ msgstr "chưa thực hiện getctime"