]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/vi.po
* Fix smiley plugin to scan smileys.mdwn after it's updated, which fixes
[ikiwiki.git] / po / vi.po
1 # Vietnamese translation for Iki Wiki.
2 # Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.
3 # Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2007
4
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2007-04-06 16:36-0400\n"
10 "PO-Revision-Date: 2007-01-13 15:31+1030\n"
11 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
12 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
17 "X-Generator: LocFactoryEditor 1.6fc1\n"
18
19 #: ../IkiWiki/CGI.pm:154
20 msgid "You need to log in first."
21 msgstr "Trước tiên bạn cần phải đăng nhập."
22
23 #: ../IkiWiki/CGI.pm:274
24 msgid "Preferences saved."
25 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
26
27 #: ../IkiWiki/CGI.pm:339
28 #, perl-format
29 msgid "%s is not an editable page"
30 msgstr ""
31
32 #: ../IkiWiki/CGI.pm:418 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
33 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:175 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
34 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:95
35 #: ../IkiWiki/Render.pm:166
36 msgid "discussion"
37 msgstr "thảo luận"
38
39 #: ../IkiWiki/CGI.pm:464
40 #, perl-format
41 msgid "creating %s"
42 msgstr "đang tạo %s"
43
44 #: ../IkiWiki/CGI.pm:481 ../IkiWiki/CGI.pm:496 ../IkiWiki/CGI.pm:507
45 #: ../IkiWiki/CGI.pm:533 ../IkiWiki/CGI.pm:577
46 #, perl-format
47 msgid "editing %s"
48 msgstr "đang sửa %s"
49
50 #: ../IkiWiki/CGI.pm:674
51 msgid "You are banned."
52 msgstr "Bạn bị cấm ra."
53
54 #: ../IkiWiki/CGI.pm:706
55 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
56 msgstr ""
57
58 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:62
59 #, fuzzy, perl-format
60 msgid "missing %s parameter"
61 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
62
63 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:90
64 msgid "new feed"
65 msgstr "nguồn tin mới"
66
67 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:104
68 msgid "posts"
69 msgstr "bài"
70
71 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:106
72 msgid "new"
73 msgstr "mới"
74
75 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:212
76 #, perl-format
77 msgid "expiring %s (%s days old)"
78 msgstr "đang mãn hạn %s (cũ %s ngày)"
79
80 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:219
81 #, perl-format
82 msgid "expiring %s"
83 msgstr "đang mãn hạn %s"
84
85 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:242
86 #, perl-format
87 msgid "checking feed %s ..."
88 msgstr "đang kiểm tra nguồn tin %s ..."
89
90 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:247
91 #, perl-format
92 msgid "could not find feed at %s"
93 msgstr "không tìm thấy nguồn tin ở %s"
94
95 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:256
96 msgid "feed crashed XML::Feed!"
97 msgstr "nguồn tin đã gây ra XML::Feed sụp đổ."
98
99 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:279
100 #, perl-format
101 msgid "processed ok at %s"
102 msgstr "đã xử lý được ở %s"
103
104 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:334
105 #, perl-format
106 msgid "creating new page %s"
107 msgstr "đang tạo trang mới %s"
108
109 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:37
110 msgid "There are no broken links!"
111 msgstr "Không có liên kết bị ngắt nào."
112
113 #: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:20
114 msgid "\"test\" and \"then\" parameters are required"
115 msgstr ""
116
117 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
118 msgid "fortune failed"
119 msgstr "fortune bị lỗi"
120
121 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
122 #, fuzzy
123 msgid "failed to find url in html"
124 msgstr "googlecalendar không tìm thấy địa chỉ URL trong mã HTML"
125
126 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:36
127 #, fuzzy, perl-format
128 msgid "%s not found"
129 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
130
131 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:49
132 #, perl-format
133 msgid "bad size \"%s\""
134 msgstr ""
135
136 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:59 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:63
137 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:80
138 #, fuzzy, perl-format
139 msgid "failed to read %s: %s"
140 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
141
142 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:66
143 #, fuzzy, perl-format
144 msgid "failed to resize: %s"
145 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
146
147 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:36
148 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
149 msgstr ""
150 "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --rss » hay "
151 "« --atom »"
152
153 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:106
154 #, perl-format
155 msgid "unknown sort type %s"
156 msgstr "kiểu sắp xếp không rõ %s"
157
158 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:152
159 #, perl-format
160 msgid "nonexistant template %s"
161 msgstr ""
162
163 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:183 ../IkiWiki/Render.pm:99
164 msgid "Discussion"
165 msgstr "Thảo luận"
166
167 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:396
168 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
169 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
170
171 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:98
172 #, fuzzy
173 msgid "failed to run dot"
174 msgstr "linkmap không chạy dot được"
175
176 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:24
177 #, perl-format
178 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
179 msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
180
181 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:37
182 #, perl-format
183 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
184 msgstr "lỗi nạp mô-đun perl Markdown.pm (%s) hay « /usr/bin/markdown » (%s)"
185
186 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:88
187 #, fuzzy
188 msgid "stylesheet not found"
189 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
190
191 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
192 msgid "Mirrors"
193 msgstr "Nhân bản"
194
195 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
196 msgid "Mirror"
197 msgstr "Nhân bản"
198
199 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
200 msgid "more"
201 msgstr ""
202
203 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:36
204 msgid "What's this?"
205 msgstr "Cái này là gì?"
206
207 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:37
208 msgid "Get an OpenID"
209 msgstr "Lấy OpenID"
210
211 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:42
212 msgid "All pages are linked to by other pages."
213 msgstr "Mọi trang được liên kết với trang khác."
214
215 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:104
216 msgid "(use FirstnameLastName)"
217 msgstr "(dùng TênHọ)"
218
219 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:144
220 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
221 msgstr "Tài khoản đã được tạo. Lúc bây giờ bạn có thể đăng nhập."
222
223 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:147
224 msgid "Error creating account."
225 msgstr "Gặp lỗi khi tạo tài khoản."
226
227 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:168
228 msgid "Failed to send mail"
229 msgstr "Lỗi gửi thư"
230
231 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:170
232 msgid "Your password has been emailed to you."
233 msgstr "Mật khẩu đã được gửi đính kèm thư cho bạn."
234
235 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:64
236 msgid "vote"
237 msgstr "bỏ phiếu"
238
239 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:72
240 msgid "Total votes:"
241 msgstr "Tổng số phiếu :"
242
243 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:32
244 msgid "polygen not installed"
245 msgstr "chưa cài đặt polygen"
246
247 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:51
248 msgid "polygen failed"
249 msgstr "lỗi polygen"
250
251 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:25
252 msgid "missing formula"
253 msgstr ""
254
255 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:32
256 msgid "unknown formula"
257 msgstr ""
258
259 #. translators: These descriptions of times of day are used
260 #. translators: in messages like "last edited <description>".
261 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
262 #. translators: %A- is the name of the previous day.
263 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
264 msgid "late %A- night"
265 msgstr ""
266
267 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
268 msgid "in the wee hours of %A- night"
269 msgstr ""
270
271 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
272 msgid "terribly early %A morning"
273 msgstr ""
274
275 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
276 msgid "early %A morning"
277 msgstr ""
278
279 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
280 msgid "in mid-morning %A"
281 msgstr ""
282
283 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
284 msgid "late %A morning"
285 msgstr ""
286
287 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
288 msgid "at lunch time on %A"
289 msgstr ""
290
291 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
292 msgid "%A afternoon"
293 msgstr ""
294
295 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
296 msgid "late %A afternoon"
297 msgstr ""
298
299 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
300 msgid "%A evening"
301 msgstr ""
302
303 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
304 msgid "late %A evening"
305 msgstr ""
306
307 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
308 msgid "%A night"
309 msgstr ""
310
311 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:74
312 msgid "at teatime on %A"
313 msgstr ""
314
315 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:78
316 msgid "at midnight"
317 msgstr ""
318
319 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:81
320 msgid "at noon on %A"
321 msgstr ""
322
323 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
324 #, perl-format
325 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
326 msgstr "Cần phải xác định %s khi dùng bổ sung tìm kiếm"
327
328 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:58
329 msgid "cleaning hyperestraier search index"
330 msgstr "đang làm sạch chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
331
332 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:64
333 msgid "updating hyperestraier search index"
334 msgstr "đang cập nhật chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
335
336 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:24
337 #, fuzzy
338 msgid "missing name or url parameter"
339 msgstr "lối tắt thiếu tên hay tham số url"
340
341 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
342 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
343 #. translators: is an URL.
344 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
345 #, fuzzy, perl-format
346 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
347 msgstr "lối tắt %s chỉ tới %s"
348
349 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:22
350 #, fuzzy
351 msgid "failed to parse any smileys"
352 msgstr "lỗi phân tách hình cười nào nên tắt bổ sung"
353
354 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:63
355 #, fuzzy
356 msgid "parse error"
357 msgstr "linkmap không chạy dot được"
358
359 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:69
360 msgid "bad featurepoint diameter"
361 msgstr ""
362
363 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:79
364 msgid "bad featurepoint location"
365 msgstr ""
366
367 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:90
368 msgid "missing values"
369 msgstr ""
370
371 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:95
372 #, fuzzy
373 msgid "bad height value"
374 msgstr "linkmap không chạy dot được"
375
376 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:102
377 #, fuzzy
378 msgid "missing width parameter"
379 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
380
381 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:106
382 #, fuzzy
383 msgid "bad width value"
384 msgstr "linkmap không chạy dot được"
385
386 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:144
387 #, fuzzy
388 msgid "failed to run php"
389 msgstr "linkmap không chạy dot được"
390
391 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:22
392 msgid "cannot find file"
393 msgstr ""
394
395 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:45
396 msgid "unknown data format"
397 msgstr ""
398
399 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:53
400 msgid "empty data"
401 msgstr ""
402
403 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:73
404 msgid "Direct data download"
405 msgstr ""
406
407 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:106
408 #, fuzzy, perl-format
409 msgid "parse fail at line %d: %s"
410 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
411
412 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
413 #, fuzzy
414 msgid "missing id parameter"
415 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
416
417 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
418 #, perl-format
419 msgid "template %s not found"
420 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
421
422 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
423 #, fuzzy
424 msgid "failed to process:"
425 msgstr "mẫu không xử lý được:"
426
427 #: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:66
428 msgid "getctime not implemented"
429 msgstr "chưa thực hiện getctime"
430
431 #: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:205
432 msgid ""
433 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
434 "notifications"
435 msgstr ""
436 "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
437
438 #: ../IkiWiki/Render.pm:250 ../IkiWiki/Render.pm:270
439 #, perl-format
440 msgid "skipping bad filename %s"
441 msgstr "đang bỏ qua tên tập tin sai %s"
442
443 #: ../IkiWiki/Render.pm:310
444 #, perl-format
445 msgid "removing old page %s"
446 msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
447
448 #: ../IkiWiki/Render.pm:330
449 #, perl-format
450 msgid "scanning %s"
451 msgstr "đang quét %s"
452
453 #: ../IkiWiki/Render.pm:340
454 #, perl-format
455 msgid "rendering %s"
456 msgstr "đang vẽ %s"
457
458 #: ../IkiWiki/Render.pm:352
459 #, perl-format
460 msgid "rendering %s, which links to %s"
461 msgstr "đang vẽ %s mà liên kết tới %s"
462
463 #: ../IkiWiki/Render.pm:369
464 #, perl-format
465 msgid "rendering %s, which depends on %s"
466 msgstr "đang vẽ %s mà phụ thuộc vào %s"
467
468 #: ../IkiWiki/Render.pm:407
469 #, perl-format
470 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
471 msgstr "đang vẽ %s để cập nhật các liên kết ngược của nó"
472
473 #: ../IkiWiki/Render.pm:419
474 #, perl-format
475 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
476 msgstr "đang gỡ bỏ %s, không còn được vẽ lại bởi %s"
477
478 #: ../IkiWiki/Render.pm:445
479 #, perl-format
480 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
481 msgstr "ikiwiki: không thể vẽ %s"
482
483 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
484 #. translators: is a (probably not translated) error message.
485 #: ../IkiWiki/Setup.pm:15
486 #, perl-format
487 msgid "cannot read %s: %s"
488 msgstr "không thể đọc %s: %s"
489
490 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:32
491 msgid "generating wrappers.."
492 msgstr "đang tạo ra các bộ bao bọc.."
493
494 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:72
495 msgid "rebuilding wiki.."
496 msgstr "đang xây dựng lại wiki.."
497
498 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:75
499 msgid "refreshing wiki.."
500 msgstr "đang làm tươi wiki.."
501
502 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:84
503 msgid "done"
504 msgstr "xong"
505
506 #. translators: The three variables are the name of the wiki,
507 #. translators: A list of one or more pages that were changed,
508 #. translators: And the name of the user making the change.
509 #. translators: This is used as the subject of a commit email.
510 #: ../IkiWiki/UserInfo.pm:146
511 #, perl-format
512 msgid "update of %s's %s by %s"
513 msgstr "cập nhật %2$s của %1$s bởi %3$s"
514
515 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
516 #, perl-format
517 msgid "%s doesn't seem to be executable"
518 msgstr "có vẻ là %s không phải có khả năng thực hiện"
519
520 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
521 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
522 msgstr "không thể tạo bộ bao bọc sử dụng tập tin thiết lập"
523
524 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
525 msgid "wrapper filename not specified"
526 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
527
528 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
529 #. translators: a (probably not translated) error message.
530 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:64
531 #, perl-format
532 msgid "failed to write %s: %s"
533 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
534
535 #. translators: The parameter is a C filename.
536 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:100
537 #, perl-format
538 msgid "failed to compile %s"
539 msgstr "lỗi biên dịch %s"
540
541 #. translators: The parameter is a filename.
542 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:108
543 #, perl-format
544 msgid "successfully generated %s"
545 msgstr "%s đã được tạo ra"
546
547 #: ../ikiwiki.in:13
548 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
549 msgstr "cách sử dụng: ikiwiki [tùy chọn] nguồn đích"
550
551 #: ../IkiWiki.pm:105
552 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
553 msgstr ""
554 "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --cgi »"
555
556 #: ../IkiWiki.pm:152 ../IkiWiki.pm:153
557 msgid "Error"
558 msgstr "Lỗi"
559
560 #. translators: The first parameter is a
561 #. translators: preprocessor directive name,
562 #. translators: the second a page name, the
563 #. translators: third a number.
564 #: ../IkiWiki.pm:614
565 #, perl-format
566 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
567 msgstr "vòng lặp tiền xử lý %s được phát hiện trên %s ở độ sâu %i"
568
569 #~ msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
570 #~ msgstr "bổ sung tập hợp thiếu tham số %s"
571
572 #, fuzzy
573 #~ msgid "sparkline previewing not implemented"
574 #~ msgstr "chưa thực hiện getctime"