]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/vi.po
* meta: Drop support for "meta link", since supporting this for internal
[ikiwiki.git] / po / vi.po
1 # Vietnamese translation for Iki Wiki.
2 # Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.
3 # Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2007
4
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2007-12-16 15:48-0500\n"
10 "PO-Revision-Date: 2007-01-13 15:31+1030\n"
11 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
12 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
17 "X-Generator: LocFactoryEditor 1.6fc1\n"
18
19 #: ../IkiWiki/CGI.pm:171
20 msgid "You need to log in first."
21 msgstr "Trước tiên bạn cần phải đăng nhập."
22
23 #: ../IkiWiki/CGI.pm:233
24 msgid "Login"
25 msgstr ""
26
27 #: ../IkiWiki/CGI.pm:234
28 #, fuzzy
29 msgid "Preferences"
30 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
31
32 #: ../IkiWiki/CGI.pm:235
33 msgid "Admin"
34 msgstr ""
35
36 #: ../IkiWiki/CGI.pm:293
37 msgid "Preferences saved."
38 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
39
40 #: ../IkiWiki/CGI.pm:350
41 #, perl-format
42 msgid "%s is not an editable page"
43 msgstr ""
44
45 #: ../IkiWiki/CGI.pm:441 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
46 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:232 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
47 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:98
48 #: ../IkiWiki/Render.pm:178
49 msgid "discussion"
50 msgstr "thảo luận"
51
52 #: ../IkiWiki/CGI.pm:487
53 #, perl-format
54 msgid "creating %s"
55 msgstr "đang tạo %s"
56
57 #: ../IkiWiki/CGI.pm:505 ../IkiWiki/CGI.pm:524 ../IkiWiki/CGI.pm:534
58 #: ../IkiWiki/CGI.pm:568 ../IkiWiki/CGI.pm:616
59 #, perl-format
60 msgid "editing %s"
61 msgstr "đang sửa %s"
62
63 #: ../IkiWiki/CGI.pm:710
64 msgid "You are banned."
65 msgstr "Bạn bị cấm ra."
66
67 #: ../IkiWiki/CGI.pm:730
68 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
69 msgstr ""
70
71 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:70
72 #, fuzzy, perl-format
73 msgid "missing %s parameter"
74 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
75
76 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:98
77 msgid "new feed"
78 msgstr "nguồn tin mới"
79
80 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:112
81 msgid "posts"
82 msgstr "bài"
83
84 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:114
85 msgid "new"
86 msgstr "mới"
87
88 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:231
89 #, perl-format
90 msgid "expiring %s (%s days old)"
91 msgstr "đang mãn hạn %s (cũ %s ngày)"
92
93 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:238
94 #, perl-format
95 msgid "expiring %s"
96 msgstr "đang mãn hạn %s"
97
98 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:264
99 #, perl-format
100 msgid "processed ok at %s"
101 msgstr "đã xử lý được ở %s"
102
103 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:269
104 #, perl-format
105 msgid "checking feed %s ..."
106 msgstr "đang kiểm tra nguồn tin %s ..."
107
108 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:274
109 #, perl-format
110 msgid "could not find feed at %s"
111 msgstr "không tìm thấy nguồn tin ở %s"
112
113 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:289
114 #, fuzzy
115 msgid "feed not found"
116 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
117
118 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:300
119 #, perl-format
120 msgid "(invalid UTF-8 stripped from feed)"
121 msgstr ""
122
123 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:305
124 msgid "feed crashed XML::Feed!"
125 msgstr "nguồn tin đã gây ra XML::Feed sụp đổ."
126
127 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:378
128 #, perl-format
129 msgid "creating new page %s"
130 msgstr "đang tạo trang mới %s"
131
132 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:37
133 #, perl-format
134 msgid "%s from %s"
135 msgstr ""
136
137 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:44
138 msgid "There are no broken links!"
139 msgstr "Không có liên kết bị ngắt nào."
140
141 #: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:18
142 #, perl-format
143 msgid "%s parameter is required"
144 msgstr ""
145
146 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:40
147 #, fuzzy
148 msgid "template not specified"
149 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
150
151 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:43
152 #, fuzzy
153 msgid "match not specified"
154 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
155
156 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:48
157 #, perl-format
158 msgid "edittemplate %s registered for %s"
159 msgstr ""
160
161 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:110
162 #, fuzzy
163 msgid "failed to process"
164 msgstr "mẫu không xử lý được:"
165
166 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
167 msgid "fortune failed"
168 msgstr "fortune bị lỗi"
169
170 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
171 #, fuzzy
172 msgid "failed to find url in html"
173 msgstr "googlecalendar không tìm thấy địa chỉ URL trong mã HTML"
174
175 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:58
176 #, fuzzy
177 msgid "failed to run graphviz"
178 msgstr "linkmap không chạy dot được"
179
180 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:85
181 msgid "prog not a valid graphviz program"
182 msgstr ""
183
184 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:48
185 #, perl-format
186 msgid "bad size \"%s\""
187 msgstr ""
188
189 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:58 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:62
190 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:79
191 #, fuzzy, perl-format
192 msgid "failed to read %s: %s"
193 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
194
195 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:65
196 #, fuzzy, perl-format
197 msgid "failed to resize: %s"
198 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
199
200 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:96
201 #, fuzzy, perl-format
202 msgid "failed to determine size of image %s"
203 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
204
205 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:42
206 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
207 msgstr ""
208 "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --rss » hay "
209 "« --atom »"
210
211 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:135
212 #, perl-format
213 msgid "unknown sort type %s"
214 msgstr "kiểu sắp xếp không rõ %s"
215
216 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:193
217 msgid "Add a new post titled:"
218 msgstr ""
219
220 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:209
221 #, perl-format
222 msgid "nonexistant template %s"
223 msgstr ""
224
225 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:240 ../IkiWiki/Render.pm:102
226 msgid "Discussion"
227 msgstr "Thảo luận"
228
229 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:454
230 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
231 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
232
233 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:98
234 #, fuzzy
235 msgid "failed to run dot"
236 msgstr "linkmap không chạy dot được"
237
238 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:25
239 #, perl-format
240 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
241 msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
242
243 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:37
244 #, perl-format
245 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
246 msgstr "lỗi nạp mô-đun perl Markdown.pm (%s) hay « /usr/bin/markdown » (%s)"
247
248 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:84
249 #, fuzzy
250 msgid "stylesheet not found"
251 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
252
253 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:114
254 #, fuzzy
255 msgid "redir page not found"
256 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
257
258 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:126
259 #, fuzzy
260 msgid "redir cycle is not allowed"
261 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
262
263 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:143
264 msgid "link is no longer supported"
265 msgstr ""
266
267 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
268 msgid "Mirrors"
269 msgstr "Nhân bản"
270
271 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
272 msgid "Mirror"
273 msgstr "Nhân bản"
274
275 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
276 msgid "more"
277 msgstr ""
278
279 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:45
280 msgid "Log in with"
281 msgstr ""
282
283 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:48
284 msgid "Get an OpenID"
285 msgstr "Lấy OpenID"
286
287 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:42
288 msgid "All pages are linked to by other pages."
289 msgstr "Mọi trang được liên kết với trang khác."
290
291 #: ../IkiWiki/Plugin/pagetemplate.pm:21
292 msgid "bad or missing template"
293 msgstr ""
294
295 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:162
296 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
297 msgstr "Tài khoản đã được tạo. Lúc bây giờ bạn có thể đăng nhập."
298
299 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:165
300 msgid "Error creating account."
301 msgstr "Gặp lỗi khi tạo tài khoản."
302
303 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:186
304 msgid "Failed to send mail"
305 msgstr "Lỗi gửi thư"
306
307 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:188
308 msgid "Your password has been emailed to you."
309 msgstr "Mật khẩu đã được gửi đính kèm thư cho bạn."
310
311 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:64
312 msgid "vote"
313 msgstr "bỏ phiếu"
314
315 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:72
316 msgid "Total votes:"
317 msgstr "Tổng số phiếu :"
318
319 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:32
320 msgid "polygen not installed"
321 msgstr "chưa cài đặt polygen"
322
323 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:51
324 msgid "polygen failed"
325 msgstr "lỗi polygen"
326
327 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:32
328 msgid "missing formula"
329 msgstr ""
330
331 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:39
332 msgid "unknown formula"
333 msgstr ""
334
335 #. translators: These descriptions of times of day are used
336 #. translators: in messages like "last edited <description>".
337 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
338 #. translators: %A- is the name of the previous day.
339 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
340 msgid "late %A- night"
341 msgstr ""
342
343 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
344 msgid "in the wee hours of %A- night"
345 msgstr ""
346
347 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
348 msgid "terribly early %A morning"
349 msgstr ""
350
351 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
352 msgid "early %A morning"
353 msgstr ""
354
355 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
356 msgid "mid-morning %A"
357 msgstr ""
358
359 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
360 msgid "late %A morning"
361 msgstr ""
362
363 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
364 msgid "at lunch time on %A"
365 msgstr ""
366
367 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
368 msgid "%A afternoon"
369 msgstr ""
370
371 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
372 msgid "late %A afternoon"
373 msgstr ""
374
375 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
376 msgid "%A evening"
377 msgstr ""
378
379 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
380 msgid "late %A evening"
381 msgstr ""
382
383 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
384 msgid "%A night"
385 msgstr ""
386
387 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:74
388 msgid "at teatime on %A"
389 msgstr ""
390
391 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:78
392 msgid "at midnight"
393 msgstr ""
394
395 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:81
396 msgid "at noon on %A"
397 msgstr ""
398
399 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
400 #, perl-format
401 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
402 msgstr "Cần phải xác định %s khi dùng bổ sung tìm kiếm"
403
404 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:58
405 msgid "cleaning hyperestraier search index"
406 msgstr "đang làm sạch chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
407
408 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:64
409 msgid "updating hyperestraier search index"
410 msgstr "đang cập nhật chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
411
412 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:24
413 #, fuzzy
414 msgid "missing name or url parameter"
415 msgstr "lối tắt thiếu tên hay tham số url"
416
417 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
418 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
419 #. translators: is an URL.
420 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
421 #, fuzzy, perl-format
422 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
423 msgstr "lối tắt %s chỉ tới %s"
424
425 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:23
426 #, fuzzy
427 msgid "failed to parse any smileys"
428 msgstr "lỗi phân tách hình cười nào nên tắt bổ sung"
429
430 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:63
431 #, fuzzy
432 msgid "parse error"
433 msgstr "linkmap không chạy dot được"
434
435 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:69
436 msgid "bad featurepoint diameter"
437 msgstr ""
438
439 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:79
440 msgid "bad featurepoint location"
441 msgstr ""
442
443 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:90
444 msgid "missing values"
445 msgstr ""
446
447 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:95
448 #, fuzzy
449 msgid "bad height value"
450 msgstr "linkmap không chạy dot được"
451
452 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:102
453 #, fuzzy
454 msgid "missing width parameter"
455 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
456
457 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:106
458 #, fuzzy
459 msgid "bad width value"
460 msgstr "linkmap không chạy dot được"
461
462 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:144
463 #, fuzzy
464 msgid "failed to run php"
465 msgstr "linkmap không chạy dot được"
466
467 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:22
468 msgid "cannot find file"
469 msgstr ""
470
471 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:63
472 msgid "unknown data format"
473 msgstr ""
474
475 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:71
476 msgid "empty data"
477 msgstr ""
478
479 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:91
480 msgid "Direct data download"
481 msgstr ""
482
483 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:125
484 #, fuzzy, perl-format
485 msgid "parse fail at line %d: %s"
486 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
487
488 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
489 #, fuzzy
490 msgid "missing id parameter"
491 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
492
493 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
494 #, perl-format
495 msgid "template %s not found"
496 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
497
498 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
499 #, fuzzy
500 msgid "failed to process:"
501 msgstr "mẫu không xử lý được:"
502
503 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:30
504 msgid "missing tex code"
505 msgstr ""
506
507 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:37
508 msgid "code includes disallowed latex commands"
509 msgstr ""
510
511 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:97
512 #, fuzzy
513 msgid "failed to generate image from code"
514 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
515
516 #: ../IkiWiki/Plugin/toggle.pm:88
517 msgid "(not toggleable in preview mode)"
518 msgstr ""
519
520 #: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:68
521 msgid "getctime not implemented"
522 msgstr "chưa thực hiện getctime"
523
524 #: ../IkiWiki/Rcs/monotone.pm:459
525 #, fuzzy
526 msgid ""
527 "REV is not set, not running from mtn post-commit hook, cannot send "
528 "notifications"
529 msgstr ""
530 "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
531
532 #: ../IkiWiki/Rcs/monotone.pm:462
533 #, fuzzy
534 msgid "REV is not a valid revision identifier, cannot send notifications"
535 msgstr ""
536 "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
537
538 #: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:221
539 msgid ""
540 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
541 "notifications"
542 msgstr ""
543 "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
544
545 #: ../IkiWiki/Render.pm:275 ../IkiWiki/Render.pm:296
546 #, perl-format
547 msgid "skipping bad filename %s"
548 msgstr "đang bỏ qua tên tập tin sai %s"
549
550 #: ../IkiWiki/Render.pm:338
551 #, perl-format
552 msgid "removing old page %s"
553 msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
554
555 #: ../IkiWiki/Render.pm:371
556 #, perl-format
557 msgid "scanning %s"
558 msgstr "đang quét %s"
559
560 #: ../IkiWiki/Render.pm:376
561 #, perl-format
562 msgid "rendering %s"
563 msgstr "đang vẽ %s"
564
565 #: ../IkiWiki/Render.pm:388
566 #, perl-format
567 msgid "rendering %s, which links to %s"
568 msgstr "đang vẽ %s mà liên kết tới %s"
569
570 #: ../IkiWiki/Render.pm:405
571 #, perl-format
572 msgid "rendering %s, which depends on %s"
573 msgstr "đang vẽ %s mà phụ thuộc vào %s"
574
575 #: ../IkiWiki/Render.pm:443
576 #, perl-format
577 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
578 msgstr "đang vẽ %s để cập nhật các liên kết ngược của nó"
579
580 #: ../IkiWiki/Render.pm:455
581 #, perl-format
582 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
583 msgstr "đang gỡ bỏ %s, không còn được vẽ lại bởi %s"
584
585 #: ../IkiWiki/Render.pm:481
586 #, perl-format
587 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
588 msgstr "ikiwiki: không thể vẽ %s"
589
590 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
591 #. translators: is a (probably not translated) error message.
592 #: ../IkiWiki/Setup.pm:15
593 #, perl-format
594 msgid "cannot read %s: %s"
595 msgstr "không thể đọc %s: %s"
596
597 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:32
598 msgid "generating wrappers.."
599 msgstr "đang tạo ra các bộ bao bọc.."
600
601 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:72
602 msgid "rebuilding wiki.."
603 msgstr "đang xây dựng lại wiki.."
604
605 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:75
606 msgid "refreshing wiki.."
607 msgstr "đang làm tươi wiki.."
608
609 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:84
610 msgid "done"
611 msgstr "xong"
612
613 #. translators: The three variables are the name of the wiki,
614 #. translators: A list of one or more pages that were changed,
615 #. translators: And the name of the user making the change.
616 #. translators: This is used as the subject of a commit email.
617 #: ../IkiWiki/UserInfo.pm:145
618 #, perl-format
619 msgid "update of %s's %s by %s"
620 msgstr "cập nhật %2$s của %1$s bởi %3$s"
621
622 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
623 #, perl-format
624 msgid "%s doesn't seem to be executable"
625 msgstr "có vẻ là %s không phải có khả năng thực hiện"
626
627 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
628 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
629 msgstr "không thể tạo bộ bao bọc sử dụng tập tin thiết lập"
630
631 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
632 msgid "wrapper filename not specified"
633 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
634
635 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
636 #. translators: a (probably not translated) error message.
637 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:64
638 #, perl-format
639 msgid "failed to write %s: %s"
640 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
641
642 #. translators: The parameter is a C filename.
643 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:109
644 #, perl-format
645 msgid "failed to compile %s"
646 msgstr "lỗi biên dịch %s"
647
648 #. translators: The parameter is a filename.
649 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:129
650 #, perl-format
651 msgid "successfully generated %s"
652 msgstr "%s đã được tạo ra"
653
654 #: ../ikiwiki.in:13
655 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
656 msgstr "cách sử dụng: ikiwiki [tùy chọn] nguồn đích"
657
658 #: ../ikiwiki.in:83
659 msgid "usage: --set var=value"
660 msgstr ""
661
662 #: ../IkiWiki.pm:129
663 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
664 msgstr ""
665 "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --cgi »"
666
667 #: ../IkiWiki.pm:198 ../IkiWiki.pm:199
668 msgid "Error"
669 msgstr "Lỗi"
670
671 #. translators: The first parameter is a
672 #. translators: preprocessor directive name,
673 #. translators: the second a page name, the
674 #. translators: third a number.
675 #: ../IkiWiki.pm:722
676 #, perl-format
677 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
678 msgstr "vòng lặp tiền xử lý %s được phát hiện trên %s ở độ sâu %i"
679
680 #, fuzzy
681 #~ msgid "%s not found"
682 #~ msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
683
684 #~ msgid "What's this?"
685 #~ msgstr "Cái này là gì?"
686
687 #~ msgid "(use FirstnameLastName)"
688 #~ msgstr "(dùng TênHọ)"
689
690 #~ msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
691 #~ msgstr "bổ sung tập hợp thiếu tham số %s"
692
693 #, fuzzy
694 #~ msgid "sparkline previewing not implemented"
695 #~ msgstr "chưa thực hiện getctime"