]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/vi.po
* Fix several more missing translations of Discussion.
[ikiwiki.git] / po / vi.po
1 # Vietnamese translation for Iki Wiki.
2 # Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.
3 # Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2007
4
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2007-01-31 02:17-0500\n"
10 "PO-Revision-Date: 2007-01-13 15:31+1030\n"
11 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
12 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
17 "X-Generator: LocFactoryEditor 1.6fc1\n"
18
19 #. translators: The first parameter is a page name,
20 #. translators: second is the user who locked it.
21 #: ../IkiWiki/CGI.pm:51
22 #, perl-format
23 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
24 msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
25
26 #: ../IkiWiki/CGI.pm:140
27 msgid "You need to log in first."
28 msgstr "Trước tiên bạn cần phải đăng nhập."
29
30 #: ../IkiWiki/CGI.pm:257
31 msgid "Preferences saved."
32 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
33
34 #: ../IkiWiki/CGI.pm:407 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
35 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:160 ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28
36 #: ../IkiWiki/Render.pm:97 ../IkiWiki/Render.pm:165
37 msgid "discussion"
38 msgstr "thảo luận"
39
40 #: ../IkiWiki/CGI.pm:446
41 #, perl-format
42 msgid "creating %s"
43 msgstr "đang tạo %s"
44
45 #: ../IkiWiki/CGI.pm:463 ../IkiWiki/CGI.pm:506
46 #, perl-format
47 msgid "editing %s"
48 msgstr "đang sửa %s"
49
50 #: ../IkiWiki/CGI.pm:629
51 msgid "You are banned."
52 msgstr "Bạn bị cấm ra."
53
54 #: ../IkiWiki/CGI.pm:656
55 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
56 msgstr ""
57
58 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:61
59 #, perl-format
60 msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
61 msgstr "bổ sung tập hợp thiếu tham số %s"
62
63 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:89
64 msgid "new feed"
65 msgstr "nguồn tin mới"
66
67 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:103
68 msgid "posts"
69 msgstr "bài"
70
71 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:105
72 msgid "new"
73 msgstr "mới"
74
75 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:206
76 #, perl-format
77 msgid "expiring %s (%s days old)"
78 msgstr "đang mãn hạn %s (cũ %s ngày)"
79
80 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:213
81 #, perl-format
82 msgid "expiring %s"
83 msgstr "đang mãn hạn %s"
84
85 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:236
86 #, perl-format
87 msgid "checking feed %s ..."
88 msgstr "đang kiểm tra nguồn tin %s ..."
89
90 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:241
91 #, perl-format
92 msgid "could not find feed at %s"
93 msgstr "không tìm thấy nguồn tin ở %s"
94
95 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:250
96 msgid "feed crashed XML::Feed!"
97 msgstr "nguồn tin đã gây ra XML::Feed sụp đổ."
98
99 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:273
100 #, perl-format
101 msgid "processed ok at %s"
102 msgstr "đã xử lý được ở %s"
103
104 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:328
105 #, perl-format
106 msgid "creating new page %s"
107 msgstr "đang tạo trang mới %s"
108
109 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:37
110 msgid "There are no broken links!"
111 msgstr "Không có liên kết bị ngắt nào."
112
113 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
114 msgid "fortune failed"
115 msgstr "fortune bị lỗi"
116
117 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
118 msgid "googlecalendar failed to find url in html"
119 msgstr "googlecalendar không tìm thấy địa chỉ URL trong mã HTML"
120
121 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:36
122 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
123 msgstr ""
124 "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --rss » hay "
125 "« --atom »"
126
127 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:96
128 #, perl-format
129 msgid "unknown sort type %s"
130 msgstr "kiểu sắp xếp không rõ %s"
131
132 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:165 ../IkiWiki/Render.pm:101
133 msgid "Discussion"
134 msgstr "Thảo luận"
135
136 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:372
137 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
138 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
139
140 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:99
141 msgid "linkmap failed to run dot"
142 msgstr "linkmap không chạy dot được"
143
144 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:37
145 #, perl-format
146 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
147 msgstr "lỗi nạp mô-đun perl Markdown.pm (%s) hay « /usr/bin/markdown » (%s)"
148
149 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
150 msgid "Mirrors"
151 msgstr "Nhân bản"
152
153 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
154 msgid "Mirror"
155 msgstr "Nhân bản"
156
157 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:36
158 msgid "What's this?"
159 msgstr "Cái này là gì?"
160
161 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:37
162 msgid "Get an OpenID"
163 msgstr "Lấy OpenID"
164
165 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:42
166 msgid "All pages are linked to by other pages."
167 msgstr "Mọi trang được liên kết với trang khác."
168
169 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:104
170 msgid "(use FirstnameLastName)"
171 msgstr "(dùng TênHọ)"
172
173 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:144
174 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
175 msgstr "Tài khoản đã được tạo. Lúc bây giờ bạn có thể đăng nhập."
176
177 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:147
178 msgid "Error creating account."
179 msgstr "Gặp lỗi khi tạo tài khoản."
180
181 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:168
182 msgid "Failed to send mail"
183 msgstr "Lỗi gửi thư"
184
185 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:170
186 msgid "Your password has been emailed to you."
187 msgstr "Mật khẩu đã được gửi đính kèm thư cho bạn."
188
189 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:64
190 msgid "vote"
191 msgstr "bỏ phiếu"
192
193 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:72
194 msgid "Total votes:"
195 msgstr "Tổng số phiếu :"
196
197 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:32
198 msgid "polygen not installed"
199 msgstr "chưa cài đặt polygen"
200
201 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:51
202 msgid "polygen failed"
203 msgstr "lỗi polygen"
204
205 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
206 #, perl-format
207 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
208 msgstr "Cần phải xác định %s khi dùng bổ sung tìm kiếm"
209
210 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:58
211 msgid "cleaning hyperestraier search index"
212 msgstr "đang làm sạch chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
213
214 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:64
215 msgid "updating hyperestraier search index"
216 msgstr "đang cập nhật chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
217
218 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:24
219 msgid "shortcut missing name or url parameter"
220 msgstr "lối tắt thiếu tên hay tham số url"
221
222 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
223 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
224 #. translators: is an URL.
225 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
226 #, perl-format
227 msgid "shortcut %s points to %s"
228 msgstr "lối tắt %s chỉ tới %s"
229
230 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:22
231 msgid "failed to parse any smileys, disabling plugin"
232 msgstr "lỗi phân tách hình cười nào nên tắt bổ sung"
233
234 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
235 msgid "template missing id parameter"
236 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
237
238 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
239 #, perl-format
240 msgid "template %s not found"
241 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
242
243 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
244 msgid "template failed to process:"
245 msgstr "mẫu không xử lý được:"
246
247 #: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:66
248 msgid "getctime not implemented"
249 msgstr "chưa thực hiện getctime"
250
251 #: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:205
252 msgid ""
253 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
254 "notifications"
255 msgstr ""
256 "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
257
258 #: ../IkiWiki/Render.pm:232 ../IkiWiki/Render.pm:252
259 #, perl-format
260 msgid "skipping bad filename %s"
261 msgstr "đang bỏ qua tên tập tin sai %s"
262
263 #: ../IkiWiki/Render.pm:292
264 #, perl-format
265 msgid "removing old page %s"
266 msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
267
268 #: ../IkiWiki/Render.pm:311
269 #, perl-format
270 msgid "scanning %s"
271 msgstr "đang quét %s"
272
273 #: ../IkiWiki/Render.pm:320
274 #, perl-format
275 msgid "rendering %s"
276 msgstr "đang vẽ %s"
277
278 #: ../IkiWiki/Render.pm:332
279 #, perl-format
280 msgid "rendering %s, which links to %s"
281 msgstr "đang vẽ %s mà liên kết tới %s"
282
283 #: ../IkiWiki/Render.pm:349
284 #, perl-format
285 msgid "rendering %s, which depends on %s"
286 msgstr "đang vẽ %s mà phụ thuộc vào %s"
287
288 #: ../IkiWiki/Render.pm:387
289 #, perl-format
290 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
291 msgstr "đang vẽ %s để cập nhật các liên kết ngược của nó"
292
293 #: ../IkiWiki/Render.pm:399
294 #, perl-format
295 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
296 msgstr "đang gỡ bỏ %s, không còn được vẽ lại bởi %s"
297
298 #: ../IkiWiki/Render.pm:425
299 #, perl-format
300 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
301 msgstr "ikiwiki: không thể vẽ %s"
302
303 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
304 #. translators: is a (probably not translated) error message.
305 #: ../IkiWiki/Setup.pm:15
306 #, perl-format
307 msgid "cannot read %s: %s"
308 msgstr "không thể đọc %s: %s"
309
310 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:32
311 msgid "generating wrappers.."
312 msgstr "đang tạo ra các bộ bao bọc.."
313
314 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:68
315 msgid "rebuilding wiki.."
316 msgstr "đang xây dựng lại wiki.."
317
318 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:71
319 msgid "refreshing wiki.."
320 msgstr "đang làm tươi wiki.."
321
322 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:80
323 msgid "done"
324 msgstr "xong"
325
326 #. translators: The three variables are the name of the wiki,
327 #. translators: A list of one or more pages that were changed,
328 #. translators: And the name of the user making the change.
329 #. translators: This is used as the subject of a commit email.
330 #: ../IkiWiki/UserInfo.pm:139
331 #, perl-format
332 msgid "update of %s's %s by %s"
333 msgstr "cập nhật %2$s của %1$s bởi %3$s"
334
335 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
336 #, perl-format
337 msgid "%s doesn't seem to be executable"
338 msgstr "có vẻ là %s không phải có khả năng thực hiện"
339
340 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
341 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
342 msgstr "không thể tạo bộ bao bọc sử dụng tập tin thiết lập"
343
344 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
345 msgid "wrapper filename not specified"
346 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
347
348 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
349 #. translators: a (probably not translated) error message.
350 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:64
351 #, perl-format
352 msgid "failed to write %s: %s"
353 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
354
355 #. translators: The parameter is a C filename.
356 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:100
357 #, perl-format
358 msgid "failed to compile %s"
359 msgstr "lỗi biên dịch %s"
360
361 #. translators: The parameter is a filename.
362 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:108
363 #, perl-format
364 msgid "successfully generated %s"
365 msgstr "%s đã được tạo ra"
366
367 #: ../ikiwiki.in:13
368 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
369 msgstr "cách sử dụng: ikiwiki [tùy chọn] nguồn đích"
370
371 #: ../IkiWiki.pm:103
372 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
373 msgstr ""
374 "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --cgi »"
375
376 #: ../IkiWiki.pm:148 ../IkiWiki.pm:149
377 msgid "Error"
378 msgstr "Lỗi"
379
380 #. translators: The first parameter is a
381 #. translators: preprocessor directive name,
382 #. translators: the second a page name, the
383 #. translators: third a number.
384 #: ../IkiWiki.pm:528
385 #, perl-format
386 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
387 msgstr "vòng lặp tiền xử lý %s được phát hiện trên %s ở độ sâu %i"