]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/vi.po
add day of week to prettydate, and i18n
[ikiwiki.git] / po / vi.po
1 # Vietnamese translation for Iki Wiki.
2 # Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.
3 # Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2007
4
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2007-02-15 15:01-0500\n"
10 "PO-Revision-Date: 2007-01-13 15:31+1030\n"
11 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
12 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
17 "X-Generator: LocFactoryEditor 1.6fc1\n"
18
19 #: ../IkiWiki/CGI.pm:152
20 msgid "You need to log in first."
21 msgstr "Trước tiên bạn cần phải đăng nhập."
22
23 #: ../IkiWiki/CGI.pm:265
24 msgid "Preferences saved."
25 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
26
27 #: ../IkiWiki/CGI.pm:330
28 #, perl-format
29 msgid "%s is not an editable page"
30 msgstr ""
31
32 #: ../IkiWiki/CGI.pm:418 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
33 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:164 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
34 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:97
35 #: ../IkiWiki/Render.pm:165
36 msgid "discussion"
37 msgstr "thảo luận"
38
39 #: ../IkiWiki/CGI.pm:463
40 #, perl-format
41 msgid "creating %s"
42 msgstr "đang tạo %s"
43
44 #: ../IkiWiki/CGI.pm:480 ../IkiWiki/CGI.pm:508 ../IkiWiki/CGI.pm:541
45 #, perl-format
46 msgid "editing %s"
47 msgstr "đang sửa %s"
48
49 #: ../IkiWiki/CGI.pm:649
50 msgid "You are banned."
51 msgstr "Bạn bị cấm ra."
52
53 #: ../IkiWiki/CGI.pm:681
54 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
55 msgstr ""
56
57 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:61
58 #, perl-format
59 msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
60 msgstr "bổ sung tập hợp thiếu tham số %s"
61
62 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:89
63 msgid "new feed"
64 msgstr "nguồn tin mới"
65
66 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:103
67 msgid "posts"
68 msgstr "bài"
69
70 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:105
71 msgid "new"
72 msgstr "mới"
73
74 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:211
75 #, perl-format
76 msgid "expiring %s (%s days old)"
77 msgstr "đang mãn hạn %s (cũ %s ngày)"
78
79 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:218
80 #, perl-format
81 msgid "expiring %s"
82 msgstr "đang mãn hạn %s"
83
84 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:241
85 #, perl-format
86 msgid "checking feed %s ..."
87 msgstr "đang kiểm tra nguồn tin %s ..."
88
89 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:246
90 #, perl-format
91 msgid "could not find feed at %s"
92 msgstr "không tìm thấy nguồn tin ở %s"
93
94 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:255
95 msgid "feed crashed XML::Feed!"
96 msgstr "nguồn tin đã gây ra XML::Feed sụp đổ."
97
98 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:278
99 #, perl-format
100 msgid "processed ok at %s"
101 msgstr "đã xử lý được ở %s"
102
103 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:333
104 #, perl-format
105 msgid "creating new page %s"
106 msgstr "đang tạo trang mới %s"
107
108 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:37
109 msgid "There are no broken links!"
110 msgstr "Không có liên kết bị ngắt nào."
111
112 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
113 msgid "fortune failed"
114 msgstr "fortune bị lỗi"
115
116 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
117 msgid "googlecalendar failed to find url in html"
118 msgstr "googlecalendar không tìm thấy địa chỉ URL trong mã HTML"
119
120 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:36
121 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
122 msgstr ""
123 "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --rss » hay "
124 "« --atom »"
125
126 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:96
127 #, perl-format
128 msgid "unknown sort type %s"
129 msgstr "kiểu sắp xếp không rõ %s"
130
131 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:169 ../IkiWiki/Render.pm:101
132 msgid "Discussion"
133 msgstr "Thảo luận"
134
135 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:382
136 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
137 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
138
139 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:99
140 msgid "linkmap failed to run dot"
141 msgstr "linkmap không chạy dot được"
142
143 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:24
144 #, perl-format
145 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
146 msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
147
148 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:37
149 #, perl-format
150 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
151 msgstr "lỗi nạp mô-đun perl Markdown.pm (%s) hay « /usr/bin/markdown » (%s)"
152
153 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
154 msgid "Mirrors"
155 msgstr "Nhân bản"
156
157 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
158 msgid "Mirror"
159 msgstr "Nhân bản"
160
161 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:36
162 msgid "What's this?"
163 msgstr "Cái này là gì?"
164
165 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:37
166 msgid "Get an OpenID"
167 msgstr "Lấy OpenID"
168
169 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:42
170 msgid "All pages are linked to by other pages."
171 msgstr "Mọi trang được liên kết với trang khác."
172
173 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:104
174 msgid "(use FirstnameLastName)"
175 msgstr "(dùng TênHọ)"
176
177 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:144
178 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
179 msgstr "Tài khoản đã được tạo. Lúc bây giờ bạn có thể đăng nhập."
180
181 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:147
182 msgid "Error creating account."
183 msgstr "Gặp lỗi khi tạo tài khoản."
184
185 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:168
186 msgid "Failed to send mail"
187 msgstr "Lỗi gửi thư"
188
189 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:170
190 msgid "Your password has been emailed to you."
191 msgstr "Mật khẩu đã được gửi đính kèm thư cho bạn."
192
193 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:64
194 msgid "vote"
195 msgstr "bỏ phiếu"
196
197 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:72
198 msgid "Total votes:"
199 msgstr "Tổng số phiếu :"
200
201 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:32
202 msgid "polygen not installed"
203 msgstr "chưa cài đặt polygen"
204
205 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:51
206 msgid "polygen failed"
207 msgstr "lỗi polygen"
208
209 #. translators: These descriptions of times of day are used
210 #. translators: in messages like "last edited <description>".
211 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
212 #. translators: %A- is the name of the previous day.
213 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
214 msgid "late %A- night"
215 msgstr ""
216
217 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
218 msgid "in the wee hours of %A- night"
219 msgstr ""
220
221 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
222 msgid "terribly early %A morning"
223 msgstr ""
224
225 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
226 msgid "early %A morning"
227 msgstr ""
228
229 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
230 msgid "in mid-morning %A"
231 msgstr ""
232
233 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
234 msgid "in late morning %A"
235 msgstr ""
236
237 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
238 msgid "at lunch time on %A"
239 msgstr ""
240
241 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
242 msgid "%A afternoon"
243 msgstr ""
244
245 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
246 msgid "late %A afternoon"
247 msgstr ""
248
249 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
250 msgid "%A evening"
251 msgstr ""
252
253 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
254 msgid "late %A evening"
255 msgstr ""
256
257 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
258 msgid "%A night"
259 msgstr ""
260
261 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:74
262 msgid "at teatime on %A"
263 msgstr ""
264
265 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:78
266 msgid "at midnight"
267 msgstr ""
268
269 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:81
270 msgid "at noon on %A"
271 msgstr ""
272
273 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
274 #, perl-format
275 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
276 msgstr "Cần phải xác định %s khi dùng bổ sung tìm kiếm"
277
278 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:58
279 msgid "cleaning hyperestraier search index"
280 msgstr "đang làm sạch chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
281
282 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:64
283 msgid "updating hyperestraier search index"
284 msgstr "đang cập nhật chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
285
286 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:24
287 msgid "shortcut missing name or url parameter"
288 msgstr "lối tắt thiếu tên hay tham số url"
289
290 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
291 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
292 #. translators: is an URL.
293 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
294 #, fuzzy, perl-format
295 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
296 msgstr "lối tắt %s chỉ tới %s"
297
298 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:22
299 msgid "failed to parse any smileys, disabling plugin"
300 msgstr "lỗi phân tách hình cười nào nên tắt bổ sung"
301
302 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
303 msgid "template missing id parameter"
304 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
305
306 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
307 #, perl-format
308 msgid "template %s not found"
309 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
310
311 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
312 msgid "template failed to process:"
313 msgstr "mẫu không xử lý được:"
314
315 #: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:66
316 msgid "getctime not implemented"
317 msgstr "chưa thực hiện getctime"
318
319 #: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:205
320 msgid ""
321 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
322 "notifications"
323 msgstr ""
324 "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
325
326 #: ../IkiWiki/Render.pm:251 ../IkiWiki/Render.pm:271
327 #, perl-format
328 msgid "skipping bad filename %s"
329 msgstr "đang bỏ qua tên tập tin sai %s"
330
331 #: ../IkiWiki/Render.pm:311
332 #, perl-format
333 msgid "removing old page %s"
334 msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
335
336 #: ../IkiWiki/Render.pm:330
337 #, perl-format
338 msgid "scanning %s"
339 msgstr "đang quét %s"
340
341 #: ../IkiWiki/Render.pm:339
342 #, perl-format
343 msgid "rendering %s"
344 msgstr "đang vẽ %s"
345
346 #: ../IkiWiki/Render.pm:351
347 #, perl-format
348 msgid "rendering %s, which links to %s"
349 msgstr "đang vẽ %s mà liên kết tới %s"
350
351 #: ../IkiWiki/Render.pm:368
352 #, perl-format
353 msgid "rendering %s, which depends on %s"
354 msgstr "đang vẽ %s mà phụ thuộc vào %s"
355
356 #: ../IkiWiki/Render.pm:406
357 #, perl-format
358 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
359 msgstr "đang vẽ %s để cập nhật các liên kết ngược của nó"
360
361 #: ../IkiWiki/Render.pm:418
362 #, perl-format
363 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
364 msgstr "đang gỡ bỏ %s, không còn được vẽ lại bởi %s"
365
366 #: ../IkiWiki/Render.pm:444
367 #, perl-format
368 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
369 msgstr "ikiwiki: không thể vẽ %s"
370
371 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
372 #. translators: is a (probably not translated) error message.
373 #: ../IkiWiki/Setup.pm:15
374 #, perl-format
375 msgid "cannot read %s: %s"
376 msgstr "không thể đọc %s: %s"
377
378 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:32
379 msgid "generating wrappers.."
380 msgstr "đang tạo ra các bộ bao bọc.."
381
382 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:68
383 msgid "rebuilding wiki.."
384 msgstr "đang xây dựng lại wiki.."
385
386 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:71
387 msgid "refreshing wiki.."
388 msgstr "đang làm tươi wiki.."
389
390 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:80
391 msgid "done"
392 msgstr "xong"
393
394 #. translators: The three variables are the name of the wiki,
395 #. translators: A list of one or more pages that were changed,
396 #. translators: And the name of the user making the change.
397 #. translators: This is used as the subject of a commit email.
398 #: ../IkiWiki/UserInfo.pm:146
399 #, perl-format
400 msgid "update of %s's %s by %s"
401 msgstr "cập nhật %2$s của %1$s bởi %3$s"
402
403 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
404 #, perl-format
405 msgid "%s doesn't seem to be executable"
406 msgstr "có vẻ là %s không phải có khả năng thực hiện"
407
408 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
409 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
410 msgstr "không thể tạo bộ bao bọc sử dụng tập tin thiết lập"
411
412 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
413 msgid "wrapper filename not specified"
414 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
415
416 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
417 #. translators: a (probably not translated) error message.
418 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:64
419 #, perl-format
420 msgid "failed to write %s: %s"
421 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
422
423 #. translators: The parameter is a C filename.
424 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:100
425 #, perl-format
426 msgid "failed to compile %s"
427 msgstr "lỗi biên dịch %s"
428
429 #. translators: The parameter is a filename.
430 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:108
431 #, perl-format
432 msgid "successfully generated %s"
433 msgstr "%s đã được tạo ra"
434
435 #: ../ikiwiki.in:13
436 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
437 msgstr "cách sử dụng: ikiwiki [tùy chọn] nguồn đích"
438
439 #: ../IkiWiki.pm:103
440 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
441 msgstr ""
442 "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --cgi »"
443
444 #: ../IkiWiki.pm:150 ../IkiWiki.pm:151
445 msgid "Error"
446 msgstr "Lỗi"
447
448 #. translators: The first parameter is a
449 #. translators: preprocessor directive name,
450 #. translators: the second a page name, the
451 #. translators: third a number.
452 #: ../IkiWiki.pm:548
453 #, perl-format
454 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
455 msgstr "vòng lặp tiền xử lý %s được phát hiện trên %s ở độ sâu %i"