]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/vi.po
Merge branch 'master' of file:///srv/git/ikiwiki.info
[ikiwiki.git] / po / vi.po
1 # Vietnamese translation for Iki Wiki.
2 # Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.
3 # Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2007
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2008-09-05 13:41-0400\n"
10 "PO-Revision-Date: 2007-01-13 15:31+1030\n"
11 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
12 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
17 "X-Generator: LocFactoryEditor 1.6fc1\n"
18
19 #: ../IkiWiki/CGI.pm:113
20 msgid "You need to log in first."
21 msgstr "Trước tiên bạn cần phải đăng nhập."
22
23 #: ../IkiWiki/CGI.pm:145
24 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
25 msgstr ""
26
27 #: ../IkiWiki/CGI.pm:163 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:310
28 msgid "Your login session has expired."
29 msgstr ""
30
31 #: ../IkiWiki/CGI.pm:184
32 msgid "Login"
33 msgstr ""
34
35 #: ../IkiWiki/CGI.pm:185
36 #, fuzzy
37 msgid "Preferences"
38 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
39
40 #: ../IkiWiki/CGI.pm:186
41 msgid "Admin"
42 msgstr ""
43
44 #: ../IkiWiki/CGI.pm:253
45 msgid "Preferences saved."
46 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
47
48 #: ../IkiWiki/CGI.pm:271
49 msgid "You are banned."
50 msgstr "Bạn bị cấm ra."
51
52 #: ../IkiWiki/CGI.pm:385 ../IkiWiki/CGI.pm:386 ../IkiWiki.pm:1132
53 msgid "Error"
54 msgstr "Lỗi"
55
56 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:80
57 msgid "Aggregation triggered via web."
58 msgstr ""
59
60 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:89
61 msgid "Nothing to do right now, all feeds are up-to-date!"
62 msgstr ""
63
64 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:216
65 #, fuzzy, perl-format
66 msgid "missing %s parameter"
67 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
68
69 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:250
70 msgid "new feed"
71 msgstr "nguồn tin mới"
72
73 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:264
74 msgid "posts"
75 msgstr "bài"
76
77 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:266
78 msgid "new"
79 msgstr "mới"
80
81 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:429
82 #, perl-format
83 msgid "expiring %s (%s days old)"
84 msgstr "đang mãn hạn %s (cũ %s ngày)"
85
86 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:436
87 #, perl-format
88 msgid "expiring %s"
89 msgstr "đang mãn hạn %s"
90
91 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:463
92 #, perl-format
93 msgid "processed ok at %s"
94 msgstr "đã xử lý được ở %s"
95
96 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:467
97 #, perl-format
98 msgid "checking feed %s ..."
99 msgstr "đang kiểm tra nguồn tin %s ..."
100
101 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:472
102 #, perl-format
103 msgid "could not find feed at %s"
104 msgstr "không tìm thấy nguồn tin ở %s"
105
106 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:487
107 #, fuzzy
108 msgid "feed not found"
109 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
110
111 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:498
112 #, perl-format
113 msgid "(invalid UTF-8 stripped from feed)"
114 msgstr ""
115
116 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:504
117 #, perl-format
118 msgid "(feed entities escaped)"
119 msgstr ""
120
121 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:510
122 msgid "feed crashed XML::Feed!"
123 msgstr "nguồn tin đã gây ra XML::Feed sụp đổ."
124
125 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:584
126 #, perl-format
127 msgid "creating new page %s"
128 msgstr "đang tạo trang mới %s"
129
130 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:31
131 msgid "deleting bucket.."
132 msgstr ""
133
134 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:38 ../ikiwiki.in:192
135 msgid "done"
136 msgstr "xong"
137
138 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:97
139 #, perl-format
140 msgid "Must specify %s"
141 msgstr ""
142
143 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:136
144 msgid "Failed to create bucket in S3: "
145 msgstr ""
146
147 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:221
148 #, fuzzy
149 msgid "Failed to save file to S3: "
150 msgstr "Lỗi gửi thư"
151
152 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:243
153 #, fuzzy
154 msgid "Failed to delete file from S3: "
155 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
156
157 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:48
158 #, perl-format
159 msgid "there is already a page named %s"
160 msgstr ""
161
162 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:81
163 msgid "prohibited by allowed_attachments"
164 msgstr ""
165
166 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:189
167 msgid "bad attachment filename"
168 msgstr ""
169
170 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:231
171 msgid "attachment upload"
172 msgstr ""
173
174 #: ../IkiWiki/Plugin/autoindex.pm:103
175 msgid "automatic index generation"
176 msgstr ""
177
178 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:33 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:221
179 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:317 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:26
180 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:37 ../IkiWiki/Render.pm:79
181 #: ../IkiWiki/Render.pm:149
182 msgid "discussion"
183 msgstr "thảo luận"
184
185 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:49
186 #, perl-format
187 msgid "%s from %s"
188 msgstr ""
189
190 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:56
191 msgid "There are no broken links!"
192 msgstr "Không có liên kết bị ngắt nào."
193
194 #: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:27 ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:31
195 #: ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:46 ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:62
196 #: ../IkiWiki/Plugin/testpagespec.pm:26
197 #, perl-format
198 msgid "%s parameter is required"
199 msgstr ""
200
201 #: ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:67
202 msgid "no text was copied in this page"
203 msgstr ""
204
205 #: ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:70
206 #, perl-format
207 msgid "no text was copied in this page with id %s"
208 msgstr ""
209
210 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:110
211 #, perl-format
212 msgid "%s is not an editable page"
213 msgstr ""
214
215 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:277
216 #, perl-format
217 msgid "creating %s"
218 msgstr "đang tạo %s"
219
220 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:295 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:323
221 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:333 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:368
222 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:413
223 #, perl-format
224 msgid "editing %s"
225 msgstr "đang sửa %s"
226
227 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:51
228 #, fuzzy
229 msgid "template not specified"
230 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
231
232 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:54
233 #, fuzzy
234 msgid "match not specified"
235 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
236
237 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:59
238 #, perl-format
239 msgid "edittemplate %s registered for %s"
240 msgstr ""
241
242 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:125
243 #, fuzzy
244 msgid "failed to process"
245 msgstr "mẫu không xử lý được:"
246
247 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:27
248 msgid "fortune failed"
249 msgstr "fortune bị lỗi"
250
251 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:32
252 #, fuzzy
253 msgid "failed to find url in html"
254 msgstr "googlecalendar không tìm thấy địa chỉ URL trong mã HTML"
255
256 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:67
257 #, fuzzy
258 msgid "failed to run graphviz"
259 msgstr "linkmap không chạy dot được"
260
261 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:94
262 msgid "prog not a valid graphviz program"
263 msgstr ""
264
265 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:62
266 #, fuzzy
267 msgid "Image::Magick is not installed"
268 msgstr "chưa cài đặt polygen"
269
270 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:69
271 #, perl-format
272 msgid "bad size \"%s\""
273 msgstr ""
274
275 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:79 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:83
276 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:100
277 #, fuzzy, perl-format
278 msgid "failed to read %s: %s"
279 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
280
281 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:86
282 #, fuzzy, perl-format
283 msgid "failed to resize: %s"
284 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
285
286 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:117
287 #, fuzzy, perl-format
288 msgid "failed to determine size of image %s"
289 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
290
291 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:93
292 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
293 msgstr ""
294 "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --rss » hay « --"
295 "atom »"
296
297 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:139
298 #, fuzzy
299 msgid "page editing not allowed"
300 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
301
302 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:156
303 #, fuzzy
304 msgid "missing pages parameter"
305 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
306
307 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:204
308 #, perl-format
309 msgid "unknown sort type %s"
310 msgstr "kiểu sắp xếp không rõ %s"
311
312 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:276
313 msgid "Add a new post titled:"
314 msgstr ""
315
316 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:292
317 #, perl-format
318 msgid "nonexistant template %s"
319 msgstr ""
320
321 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:325 ../IkiWiki/Render.pm:83
322 msgid "Discussion"
323 msgstr "Thảo luận"
324
325 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:562
326 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
327 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
328
329 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:106
330 #, fuzzy
331 msgid "failed to run dot"
332 msgstr "linkmap không chạy dot được"
333
334 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:46 ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:60
335 #, fuzzy, perl-format
336 msgid "%s is locked and cannot be edited"
337 msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
338
339 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:44
340 msgid "multimarkdown is enabled, but Text::MultiMarkdown is not installed"
341 msgstr ""
342
343 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:67
344 #, perl-format
345 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
346 msgstr "lỗi nạp mô-đun perl Markdown.pm (%s) hay « /usr/bin/markdown » (%s)"
347
348 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:150
349 #, fuzzy
350 msgid "stylesheet not found"
351 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
352
353 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:184
354 #, fuzzy
355 msgid "redir page not found"
356 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
357
358 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:197
359 #, fuzzy
360 msgid "redir cycle is not allowed"
361 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
362
363 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:42
364 msgid "Mirrors"
365 msgstr "Nhân bản"
366
367 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:42
368 msgid "Mirror"
369 msgstr "Nhân bản"
370
371 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
372 msgid "more"
373 msgstr ""
374
375 #: ../IkiWiki/Plugin/norcs.pm:65
376 msgid "getctime not implemented"
377 msgstr "chưa thực hiện getctime"
378
379 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:61
380 msgid "Log in with"
381 msgstr ""
382
383 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:64
384 msgid "Get an OpenID"
385 msgstr "Lấy OpenID"
386
387 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:51
388 msgid "All pages are linked to by other pages."
389 msgstr "Mọi trang được liên kết với trang khác."
390
391 #: ../IkiWiki/Plugin/pagetemplate.pm:30
392 msgid "bad or missing template"
393 msgstr ""
394
395 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:247
396 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
397 msgstr "Tài khoản đã được tạo. Lúc bây giờ bạn có thể đăng nhập."
398
399 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:250
400 msgid "Error creating account."
401 msgstr "Gặp lỗi khi tạo tài khoản."
402
403 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:257
404 msgid "No email address, so cannot email password reset instructions."
405 msgstr ""
406
407 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:291
408 msgid "Failed to send mail"
409 msgstr "Lỗi gửi thư"
410
411 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:293
412 msgid "You have been mailed password reset instructions."
413 msgstr ""
414
415 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:328
416 msgid "incorrect password reset url"
417 msgstr ""
418
419 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:331
420 msgid "password reset denied"
421 msgstr ""
422
423 #: ../IkiWiki/Plugin/pingee.pm:30
424 msgid "Ping received."
425 msgstr ""
426
427 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:53
428 msgid "requires 'from' and 'to' parameters"
429 msgstr ""
430
431 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:58
432 #, fuzzy, perl-format
433 msgid "Will ping %s"
434 msgstr "đang sửa %s"
435
436 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:61
437 #, perl-format
438 msgid "Ignoring ping directive for wiki %s (this wiki is %s)"
439 msgstr ""
440
441 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:77
442 #, fuzzy
443 msgid "LWP not found, not pinging"
444 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
445
446 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:69
447 msgid "vote"
448 msgstr "bỏ phiếu"
449
450 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:77
451 msgid "Total votes:"
452 msgstr "Tổng số phiếu :"
453
454 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:41
455 msgid "polygen not installed"
456 msgstr "chưa cài đặt polygen"
457
458 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:60
459 #, fuzzy
460 msgid "command failed"
461 msgstr "fortune bị lỗi"
462
463 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:41
464 msgid "missing formula"
465 msgstr ""
466
467 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:48
468 msgid "unknown formula"
469 msgstr ""
470
471 #. translators: These descriptions of times of day are used
472 #. translators: in messages like "last edited <description>".
473 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
474 #. translators: %A- is the name of the previous day.
475 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
476 msgid "late %A- night"
477 msgstr ""
478
479 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
480 msgid "in the wee hours of %A- night"
481 msgstr ""
482
483 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
484 msgid "terribly early %A morning"
485 msgstr ""
486
487 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
488 msgid "early %A morning"
489 msgstr ""
490
491 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
492 msgid "mid-morning %A"
493 msgstr ""
494
495 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
496 msgid "late %A morning"
497 msgstr ""
498
499 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
500 msgid "at lunch time on %A"
501 msgstr ""
502
503 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
504 msgid "%A afternoon"
505 msgstr ""
506
507 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
508 msgid "late %A afternoon"
509 msgstr ""
510
511 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
512 msgid "%A evening"
513 msgstr ""
514
515 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
516 msgid "late %A evening"
517 msgstr ""
518
519 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
520 msgid "%A night"
521 msgstr ""
522
523 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:101
524 msgid "at teatime on %A"
525 msgstr ""
526
527 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:105
528 msgid "at midnight"
529 msgstr ""
530
531 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:108
532 msgid "at noon on %A"
533 msgstr ""
534
535 #: ../IkiWiki/Plugin/recentchanges.pm:99
536 #, fuzzy
537 msgid "missing page"
538 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
539
540 #: ../IkiWiki/Plugin/recentchanges.pm:101
541 #, perl-format
542 msgid "The page %s does not exist."
543 msgstr ""
544
545 #: ../IkiWiki/Plugin/recentchangesdiff.pm:36
546 msgid "(Diff truncated)"
547 msgstr ""
548
549 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:32 ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:35
550 #, perl-format
551 msgid "%s does not exist"
552 msgstr ""
553
554 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:39
555 #, fuzzy, perl-format
556 msgid "%s is not in the srcdir, so it cannot be deleted"
557 msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
558
559 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:42 ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:44
560 #, perl-format
561 msgid "%s is not a file"
562 msgstr ""
563
564 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:109
565 #, perl-format
566 msgid "confirm removal of %s"
567 msgstr ""
568
569 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:145
570 msgid "Please select the attachments to remove."
571 msgstr ""
572
573 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:185
574 msgid "removed"
575 msgstr ""
576
577 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:41
578 #, perl-format
579 msgid "%s is not in the srcdir, so it cannot be renamed"
580 msgstr ""
581
582 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:56
583 #, fuzzy
584 msgid "no change to the file name was specified"
585 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
586
587 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:62
588 #, perl-format
589 msgid "illegal name"
590 msgstr ""
591
592 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:67
593 #, perl-format
594 msgid "%s already exists"
595 msgstr ""
596
597 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:73
598 #, perl-format
599 msgid "%s already exists on disk"
600 msgstr ""
601
602 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:95
603 #, fuzzy, perl-format
604 msgid "rename %s"
605 msgstr "đang vẽ %s"
606
607 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:206
608 msgid "Only one attachment can be renamed at a time."
609 msgstr ""
610
611 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:209
612 msgid "Please select the attachment to rename."
613 msgstr ""
614
615 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:277
616 #, perl-format
617 msgid "rename %s to %s"
618 msgstr ""
619
620 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:306
621 #, fuzzy, perl-format
622 msgid "update for rename of %s to %s"
623 msgstr "cập nhật %2$s của %1$s bởi %3$s"
624
625 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:36
626 #, perl-format
627 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
628 msgstr "Cần phải xác định %s khi dùng bổ sung tìm kiếm"
629
630 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:182
631 #, perl-format
632 msgid "need Digest::SHA1 to index %s"
633 msgstr ""
634
635 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:217
636 msgid "search"
637 msgstr ""
638
639 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:27
640 msgid "shortcut plugin will not work without a shortcuts.mdwn"
641 msgstr ""
642
643 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:36
644 #, fuzzy
645 msgid "missing name or url parameter"
646 msgstr "lối tắt thiếu tên hay tham số url"
647
648 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
649 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
650 #. translators: is an URL.
651 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:45
652 #, fuzzy, perl-format
653 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
654 msgstr "lối tắt %s chỉ tới %s"
655
656 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:43
657 #, fuzzy
658 msgid "failed to parse any smileys"
659 msgstr "lỗi phân tách hình cười nào nên tắt bổ sung"
660
661 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:72
662 #, fuzzy
663 msgid "parse error"
664 msgstr "linkmap không chạy dot được"
665
666 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:78
667 msgid "bad featurepoint diameter"
668 msgstr ""
669
670 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:88
671 msgid "bad featurepoint location"
672 msgstr ""
673
674 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:99
675 msgid "missing values"
676 msgstr ""
677
678 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:104
679 #, fuzzy
680 msgid "bad height value"
681 msgstr "linkmap không chạy dot được"
682
683 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:111
684 #, fuzzy
685 msgid "missing width parameter"
686 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
687
688 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:115
689 #, fuzzy
690 msgid "bad width value"
691 msgstr "linkmap không chạy dot được"
692
693 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:153
694 #, fuzzy
695 msgid "failed to run php"
696 msgstr "linkmap không chạy dot được"
697
698 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:31
699 msgid "cannot find file"
700 msgstr ""
701
702 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:73
703 msgid "unknown data format"
704 msgstr ""
705
706 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:81
707 msgid "empty data"
708 msgstr ""
709
710 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:100
711 msgid "Direct data download"
712 msgstr ""
713
714 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:134
715 #, fuzzy, perl-format
716 msgid "parse fail at line %d: %s"
717 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
718
719 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:28
720 #, fuzzy
721 msgid "missing id parameter"
722 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
723
724 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:35
725 #, perl-format
726 msgid "template %s not found"
727 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
728
729 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:54
730 #, fuzzy
731 msgid "failed to process:"
732 msgstr "mẫu không xử lý được:"
733
734 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:70
735 msgid "missing tex code"
736 msgstr ""
737
738 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:77
739 msgid "code includes disallowed latex commands"
740 msgstr ""
741
742 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:128
743 #, fuzzy
744 msgid "failed to generate image from code"
745 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
746
747 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:89
748 msgid "plugin"
749 msgstr ""
750
751 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:108
752 #, perl-format
753 msgid "enable %s?"
754 msgstr ""
755
756 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:236
757 msgid "you are not logged in as an admin"
758 msgstr ""
759
760 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:240
761 msgid "setup file for this wiki is not known"
762 msgstr ""
763
764 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:256
765 msgid "main"
766 msgstr ""
767
768 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:257
769 msgid "plugins"
770 msgstr ""
771
772 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:395
773 msgid ""
774 "The configuration changes shown below require a wiki rebuild to take effect."
775 msgstr ""
776
777 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:399
778 msgid ""
779 "For the configuration changes shown below to fully take effect, you may need "
780 "to rebuild the wiki."
781 msgstr ""
782
783 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:433
784 #, perl-format
785 msgid "<p class=\"error\">Error: %s exited nonzero (%s)"
786 msgstr ""
787
788 #: ../IkiWiki/Render.pm:277 ../IkiWiki/Render.pm:298
789 #, perl-format
790 msgid "skipping bad filename %s"
791 msgstr "đang bỏ qua tên tập tin sai %s"
792
793 #: ../IkiWiki/Render.pm:356
794 #, perl-format
795 msgid "removing old page %s"
796 msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
797
798 #: ../IkiWiki/Render.pm:396
799 #, perl-format
800 msgid "scanning %s"
801 msgstr "đang quét %s"
802
803 #: ../IkiWiki/Render.pm:401
804 #, perl-format
805 msgid "rendering %s"
806 msgstr "đang vẽ %s"
807
808 #: ../IkiWiki/Render.pm:422
809 #, perl-format
810 msgid "rendering %s, which links to %s"
811 msgstr "đang vẽ %s mà liên kết tới %s"
812
813 #: ../IkiWiki/Render.pm:443
814 #, perl-format
815 msgid "rendering %s, which depends on %s"
816 msgstr "đang vẽ %s mà phụ thuộc vào %s"
817
818 #: ../IkiWiki/Render.pm:482
819 #, perl-format
820 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
821 msgstr "đang vẽ %s để cập nhật các liên kết ngược của nó"
822
823 #: ../IkiWiki/Render.pm:494
824 #, perl-format
825 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
826 msgstr "đang gỡ bỏ %s, không còn được vẽ lại bởi %s"
827
828 #: ../IkiWiki/Render.pm:518
829 #, perl-format
830 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
831 msgstr "ikiwiki: không thể vẽ %s"
832
833 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
834 #. translators: is a (probably not translated) error message.
835 #: ../IkiWiki/Setup.pm:19
836 #, perl-format
837 msgid "cannot read %s: %s"
838 msgstr "không thể đọc %s: %s"
839
840 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:33
841 msgid "you must enter a wikiname (that contains alphanumerics)"
842 msgstr ""
843
844 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:67
845 #, perl-format
846 msgid "unsupported revision control system %s"
847 msgstr ""
848
849 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:83
850 msgid "failed to set up the repository with ikiwiki-makerepo"
851 msgstr ""
852
853 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
854 #, perl-format
855 msgid "%s doesn't seem to be executable"
856 msgstr "có vẻ là %s không phải có khả năng thực hiện"
857
858 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
859 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
860 msgstr "không thể tạo bộ bao bọc sử dụng tập tin thiết lập"
861
862 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
863 msgid "wrapper filename not specified"
864 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
865
866 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
867 #. translators: a (probably not translated) error message.
868 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:48
869 #, perl-format
870 msgid "failed to write %s: %s"
871 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
872
873 #. translators: The parameter is a C filename.
874 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:99
875 #, perl-format
876 msgid "failed to compile %s"
877 msgstr "lỗi biên dịch %s"
878
879 #. translators: The parameter is a filename.
880 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:119
881 #, perl-format
882 msgid "successfully generated %s"
883 msgstr "%s đã được tạo ra"
884
885 #: ../ikiwiki.in:13
886 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
887 msgstr "cách sử dụng: ikiwiki [tùy chọn] nguồn đích"
888
889 #: ../ikiwiki.in:83
890 msgid "usage: --set var=value"
891 msgstr ""
892
893 #: ../ikiwiki.in:129
894 msgid "generating wrappers.."
895 msgstr "đang tạo ra các bộ bao bọc.."
896
897 #: ../ikiwiki.in:181
898 msgid "rebuilding wiki.."
899 msgstr "đang xây dựng lại wiki.."
900
901 #: ../ikiwiki.in:184
902 msgid "refreshing wiki.."
903 msgstr "đang làm tươi wiki.."
904
905 #: ../IkiWiki.pm:444
906 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
907 msgstr "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --cgi »"
908
909 #: ../IkiWiki.pm:490
910 msgid "cannot use multiple rcs plugins"
911 msgstr ""
912
913 #: ../IkiWiki.pm:1115
914 #, fuzzy, perl-format
915 msgid "preprocessing loop detected on %s at depth %i"
916 msgstr "vòng lặp tiền xử lý %s được phát hiện trên %s ở độ sâu %i"
917
918 #: ../IkiWiki.pm:1603
919 msgid "yes"
920 msgstr ""
921
922 #: ../auto.setup:16
923 msgid "What will the wiki be named?"
924 msgstr ""
925
926 #: ../auto.setup:16
927 msgid "wiki"
928 msgstr ""
929
930 #: ../auto.setup:18
931 msgid "What revision control system to use?"
932 msgstr ""
933
934 #: ../auto.setup:20
935 msgid "What wiki user (or openid) will be wiki admin?"
936 msgstr ""
937
938 #: ../auto.setup:23
939 msgid "What is the domain name of the web server?"
940 msgstr ""
941
942 #~ msgid "Your password has been emailed to you."
943 #~ msgstr "Mật khẩu đã được gửi đính kèm thư cho bạn."
944
945 #~ msgid "polygen failed"
946 #~ msgstr "lỗi polygen"
947
948 #~ msgid "cleaning hyperestraier search index"
949 #~ msgstr "đang làm sạch chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
950
951 #~ msgid "updating hyperestraier search index"
952 #~ msgstr "đang cập nhật chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
953
954 #, fuzzy
955 #~ msgid ""
956 #~ "REV is not set, not running from mtn post-commit hook, cannot send "
957 #~ "notifications"
958 #~ msgstr ""
959 #~ "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
960
961 #, fuzzy
962 #~ msgid "REV is not a valid revision identifier, cannot send notifications"
963 #~ msgstr ""
964 #~ "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
965
966 #~ msgid ""
967 #~ "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
968 #~ "notifications"
969 #~ msgstr ""
970 #~ "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
971
972 #, fuzzy
973 #~ msgid "%s not found"
974 #~ msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
975
976 #~ msgid "What's this?"
977 #~ msgstr "Cái này là gì?"
978
979 #~ msgid "(use FirstnameLastName)"
980 #~ msgstr "(dùng TênHọ)"
981
982 #~ msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
983 #~ msgstr "bổ sung tập hợp thiếu tham số %s"
984
985 #, fuzzy
986 #~ msgid "sparkline previewing not implemented"
987 #~ msgstr "chưa thực hiện getctime"