]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/vi.po
fix
[ikiwiki.git] / po / vi.po
1 # Vietnamese translation for Iki Wiki.
2 # Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.
3 # Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2007
4
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2007-04-29 19:27-0400\n"
10 "PO-Revision-Date: 2007-01-13 15:31+1030\n"
11 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
12 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
17 "X-Generator: LocFactoryEditor 1.6fc1\n"
18
19 #: ../IkiWiki/CGI.pm:154
20 msgid "You need to log in first."
21 msgstr "Trước tiên bạn cần phải đăng nhập."
22
23 #: ../IkiWiki/CGI.pm:222
24 msgid "Login"
25 msgstr ""
26
27 #: ../IkiWiki/CGI.pm:223
28 #, fuzzy
29 msgid "Preferences"
30 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
31
32 #: ../IkiWiki/CGI.pm:224
33 msgid "Admin"
34 msgstr ""
35
36 #: ../IkiWiki/CGI.pm:281
37 msgid "Preferences saved."
38 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
39
40 #: ../IkiWiki/CGI.pm:346
41 #, perl-format
42 msgid "%s is not an editable page"
43 msgstr ""
44
45 #: ../IkiWiki/CGI.pm:425 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
46 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:183 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
47 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:95
48 #: ../IkiWiki/Render.pm:166
49 msgid "discussion"
50 msgstr "thảo luận"
51
52 #: ../IkiWiki/CGI.pm:471
53 #, perl-format
54 msgid "creating %s"
55 msgstr "đang tạo %s"
56
57 #: ../IkiWiki/CGI.pm:488 ../IkiWiki/CGI.pm:503 ../IkiWiki/CGI.pm:514
58 #: ../IkiWiki/CGI.pm:540 ../IkiWiki/CGI.pm:584
59 #, perl-format
60 msgid "editing %s"
61 msgstr "đang sửa %s"
62
63 #: ../IkiWiki/CGI.pm:681
64 msgid "You are banned."
65 msgstr "Bạn bị cấm ra."
66
67 #: ../IkiWiki/CGI.pm:713
68 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
69 msgstr ""
70
71 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:62
72 #, fuzzy, perl-format
73 msgid "missing %s parameter"
74 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
75
76 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:90
77 msgid "new feed"
78 msgstr "nguồn tin mới"
79
80 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:104
81 msgid "posts"
82 msgstr "bài"
83
84 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:106
85 msgid "new"
86 msgstr "mới"
87
88 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:212
89 #, perl-format
90 msgid "expiring %s (%s days old)"
91 msgstr "đang mãn hạn %s (cũ %s ngày)"
92
93 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:219
94 #, perl-format
95 msgid "expiring %s"
96 msgstr "đang mãn hạn %s"
97
98 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:242
99 #, perl-format
100 msgid "processed ok at %s"
101 msgstr "đã xử lý được ở %s"
102
103 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:247
104 #, perl-format
105 msgid "checking feed %s ..."
106 msgstr "đang kiểm tra nguồn tin %s ..."
107
108 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:252
109 #, perl-format
110 msgid "could not find feed at %s"
111 msgstr "không tìm thấy nguồn tin ở %s"
112
113 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:267
114 #, fuzzy
115 msgid "feed not found"
116 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
117
118 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:278
119 #, perl-format
120 msgid "(invalid UTF-8 stripped from feed)"
121 msgstr ""
122
123 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:283
124 msgid "feed crashed XML::Feed!"
125 msgstr "nguồn tin đã gây ra XML::Feed sụp đổ."
126
127 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:356
128 #, perl-format
129 msgid "creating new page %s"
130 msgstr "đang tạo trang mới %s"
131
132 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:37
133 msgid "There are no broken links!"
134 msgstr "Không có liên kết bị ngắt nào."
135
136 #: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:17
137 msgid "\"test\" and \"then\" parameters are required"
138 msgstr ""
139
140 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
141 msgid "fortune failed"
142 msgstr "fortune bị lỗi"
143
144 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
145 #, fuzzy
146 msgid "failed to find url in html"
147 msgstr "googlecalendar không tìm thấy địa chỉ URL trong mã HTML"
148
149 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:59
150 #, fuzzy
151 msgid "failed to run graphviz"
152 msgstr "linkmap không chạy dot được"
153
154 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:81
155 msgid "prog not a valid graphviz program"
156 msgstr ""
157
158 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:36
159 #, fuzzy, perl-format
160 msgid "%s not found"
161 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
162
163 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:49
164 #, perl-format
165 msgid "bad size \"%s\""
166 msgstr ""
167
168 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:59 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:63
169 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:80
170 #, fuzzy, perl-format
171 msgid "failed to read %s: %s"
172 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
173
174 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:66
175 #, fuzzy, perl-format
176 msgid "failed to resize: %s"
177 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
178
179 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:36
180 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
181 msgstr ""
182 "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --rss » hay "
183 "« --atom »"
184
185 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:106
186 #, perl-format
187 msgid "unknown sort type %s"
188 msgstr "kiểu sắp xếp không rõ %s"
189
190 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:146
191 msgid "Add a new post titled:"
192 msgstr ""
193
194 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:160
195 #, perl-format
196 msgid "nonexistant template %s"
197 msgstr ""
198
199 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:191 ../IkiWiki/Render.pm:99
200 msgid "Discussion"
201 msgstr "Thảo luận"
202
203 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:402
204 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
205 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
206
207 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:98
208 #, fuzzy
209 msgid "failed to run dot"
210 msgstr "linkmap không chạy dot được"
211
212 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:24
213 #, perl-format
214 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
215 msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
216
217 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:37
218 #, perl-format
219 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
220 msgstr "lỗi nạp mô-đun perl Markdown.pm (%s) hay « /usr/bin/markdown » (%s)"
221
222 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:88
223 #, fuzzy
224 msgid "stylesheet not found"
225 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
226
227 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
228 msgid "Mirrors"
229 msgstr "Nhân bản"
230
231 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
232 msgid "Mirror"
233 msgstr "Nhân bản"
234
235 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
236 msgid "more"
237 msgstr ""
238
239 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:34
240 msgid "Log in with"
241 msgstr ""
242
243 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:36
244 msgid "Get an OpenID"
245 msgstr "Lấy OpenID"
246
247 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:42
248 msgid "All pages are linked to by other pages."
249 msgstr "Mọi trang được liên kết với trang khác."
250
251 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:147
252 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
253 msgstr "Tài khoản đã được tạo. Lúc bây giờ bạn có thể đăng nhập."
254
255 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:150
256 msgid "Error creating account."
257 msgstr "Gặp lỗi khi tạo tài khoản."
258
259 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:171
260 msgid "Failed to send mail"
261 msgstr "Lỗi gửi thư"
262
263 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:173
264 msgid "Your password has been emailed to you."
265 msgstr "Mật khẩu đã được gửi đính kèm thư cho bạn."
266
267 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:64
268 msgid "vote"
269 msgstr "bỏ phiếu"
270
271 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:72
272 msgid "Total votes:"
273 msgstr "Tổng số phiếu :"
274
275 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:32
276 msgid "polygen not installed"
277 msgstr "chưa cài đặt polygen"
278
279 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:51
280 msgid "polygen failed"
281 msgstr "lỗi polygen"
282
283 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:25
284 msgid "missing formula"
285 msgstr ""
286
287 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:32
288 msgid "unknown formula"
289 msgstr ""
290
291 #. translators: These descriptions of times of day are used
292 #. translators: in messages like "last edited <description>".
293 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
294 #. translators: %A- is the name of the previous day.
295 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
296 msgid "late %A- night"
297 msgstr ""
298
299 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
300 msgid "in the wee hours of %A- night"
301 msgstr ""
302
303 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
304 msgid "terribly early %A morning"
305 msgstr ""
306
307 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
308 msgid "early %A morning"
309 msgstr ""
310
311 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
312 msgid "in mid-morning %A"
313 msgstr ""
314
315 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
316 msgid "late %A morning"
317 msgstr ""
318
319 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
320 msgid "at lunch time on %A"
321 msgstr ""
322
323 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
324 msgid "%A afternoon"
325 msgstr ""
326
327 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
328 msgid "late %A afternoon"
329 msgstr ""
330
331 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
332 msgid "%A evening"
333 msgstr ""
334
335 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
336 msgid "late %A evening"
337 msgstr ""
338
339 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
340 msgid "%A night"
341 msgstr ""
342
343 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:74
344 msgid "at teatime on %A"
345 msgstr ""
346
347 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:78
348 msgid "at midnight"
349 msgstr ""
350
351 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:81
352 msgid "at noon on %A"
353 msgstr ""
354
355 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
356 #, perl-format
357 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
358 msgstr "Cần phải xác định %s khi dùng bổ sung tìm kiếm"
359
360 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:58
361 msgid "cleaning hyperestraier search index"
362 msgstr "đang làm sạch chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
363
364 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:64
365 msgid "updating hyperestraier search index"
366 msgstr "đang cập nhật chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
367
368 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:24
369 #, fuzzy
370 msgid "missing name or url parameter"
371 msgstr "lối tắt thiếu tên hay tham số url"
372
373 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
374 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
375 #. translators: is an URL.
376 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
377 #, fuzzy, perl-format
378 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
379 msgstr "lối tắt %s chỉ tới %s"
380
381 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:22
382 #, fuzzy
383 msgid "failed to parse any smileys"
384 msgstr "lỗi phân tách hình cười nào nên tắt bổ sung"
385
386 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:63
387 #, fuzzy
388 msgid "parse error"
389 msgstr "linkmap không chạy dot được"
390
391 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:69
392 msgid "bad featurepoint diameter"
393 msgstr ""
394
395 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:79
396 msgid "bad featurepoint location"
397 msgstr ""
398
399 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:90
400 msgid "missing values"
401 msgstr ""
402
403 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:95
404 #, fuzzy
405 msgid "bad height value"
406 msgstr "linkmap không chạy dot được"
407
408 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:102
409 #, fuzzy
410 msgid "missing width parameter"
411 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
412
413 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:106
414 #, fuzzy
415 msgid "bad width value"
416 msgstr "linkmap không chạy dot được"
417
418 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:144
419 #, fuzzy
420 msgid "failed to run php"
421 msgstr "linkmap không chạy dot được"
422
423 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:21
424 msgid "cannot find file"
425 msgstr ""
426
427 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:44
428 msgid "unknown data format"
429 msgstr ""
430
431 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:52
432 msgid "empty data"
433 msgstr ""
434
435 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:72
436 msgid "Direct data download"
437 msgstr ""
438
439 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:105
440 #, fuzzy, perl-format
441 msgid "parse fail at line %d: %s"
442 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
443
444 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
445 #, fuzzy
446 msgid "missing id parameter"
447 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
448
449 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
450 #, perl-format
451 msgid "template %s not found"
452 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
453
454 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
455 #, fuzzy
456 msgid "failed to process:"
457 msgstr "mẫu không xử lý được:"
458
459 #: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:66
460 msgid "getctime not implemented"
461 msgstr "chưa thực hiện getctime"
462
463 #: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:206
464 msgid ""
465 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
466 "notifications"
467 msgstr ""
468 "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
469
470 #: ../IkiWiki/Render.pm:250 ../IkiWiki/Render.pm:270
471 #, perl-format
472 msgid "skipping bad filename %s"
473 msgstr "đang bỏ qua tên tập tin sai %s"
474
475 #: ../IkiWiki/Render.pm:310
476 #, perl-format
477 msgid "removing old page %s"
478 msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
479
480 #: ../IkiWiki/Render.pm:330
481 #, perl-format
482 msgid "scanning %s"
483 msgstr "đang quét %s"
484
485 #: ../IkiWiki/Render.pm:340
486 #, perl-format
487 msgid "rendering %s"
488 msgstr "đang vẽ %s"
489
490 #: ../IkiWiki/Render.pm:352
491 #, perl-format
492 msgid "rendering %s, which links to %s"
493 msgstr "đang vẽ %s mà liên kết tới %s"
494
495 #: ../IkiWiki/Render.pm:369
496 #, perl-format
497 msgid "rendering %s, which depends on %s"
498 msgstr "đang vẽ %s mà phụ thuộc vào %s"
499
500 #: ../IkiWiki/Render.pm:407
501 #, perl-format
502 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
503 msgstr "đang vẽ %s để cập nhật các liên kết ngược của nó"
504
505 #: ../IkiWiki/Render.pm:419
506 #, perl-format
507 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
508 msgstr "đang gỡ bỏ %s, không còn được vẽ lại bởi %s"
509
510 #: ../IkiWiki/Render.pm:445
511 #, perl-format
512 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
513 msgstr "ikiwiki: không thể vẽ %s"
514
515 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
516 #. translators: is a (probably not translated) error message.
517 #: ../IkiWiki/Setup.pm:15
518 #, perl-format
519 msgid "cannot read %s: %s"
520 msgstr "không thể đọc %s: %s"
521
522 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:32
523 msgid "generating wrappers.."
524 msgstr "đang tạo ra các bộ bao bọc.."
525
526 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:72
527 msgid "rebuilding wiki.."
528 msgstr "đang xây dựng lại wiki.."
529
530 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:75
531 msgid "refreshing wiki.."
532 msgstr "đang làm tươi wiki.."
533
534 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:84
535 msgid "done"
536 msgstr "xong"
537
538 #. translators: The three variables are the name of the wiki,
539 #. translators: A list of one or more pages that were changed,
540 #. translators: And the name of the user making the change.
541 #. translators: This is used as the subject of a commit email.
542 #: ../IkiWiki/UserInfo.pm:145
543 #, perl-format
544 msgid "update of %s's %s by %s"
545 msgstr "cập nhật %2$s của %1$s bởi %3$s"
546
547 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
548 #, perl-format
549 msgid "%s doesn't seem to be executable"
550 msgstr "có vẻ là %s không phải có khả năng thực hiện"
551
552 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
553 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
554 msgstr "không thể tạo bộ bao bọc sử dụng tập tin thiết lập"
555
556 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
557 msgid "wrapper filename not specified"
558 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
559
560 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
561 #. translators: a (probably not translated) error message.
562 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:64
563 #, perl-format
564 msgid "failed to write %s: %s"
565 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
566
567 #. translators: The parameter is a C filename.
568 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:100
569 #, perl-format
570 msgid "failed to compile %s"
571 msgstr "lỗi biên dịch %s"
572
573 #. translators: The parameter is a filename.
574 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:108
575 #, perl-format
576 msgid "successfully generated %s"
577 msgstr "%s đã được tạo ra"
578
579 #: ../ikiwiki.in:13
580 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
581 msgstr "cách sử dụng: ikiwiki [tùy chọn] nguồn đích"
582
583 #: ../IkiWiki.pm:107
584 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
585 msgstr ""
586 "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --cgi »"
587
588 #: ../IkiWiki.pm:154 ../IkiWiki.pm:155
589 msgid "Error"
590 msgstr "Lỗi"
591
592 #. translators: The first parameter is a
593 #. translators: preprocessor directive name,
594 #. translators: the second a page name, the
595 #. translators: third a number.
596 #: ../IkiWiki.pm:631
597 #, perl-format
598 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
599 msgstr "vòng lặp tiền xử lý %s được phát hiện trên %s ở độ sâu %i"
600
601 #~ msgid "What's this?"
602 #~ msgstr "Cái này là gì?"
603
604 #~ msgid "(use FirstnameLastName)"
605 #~ msgstr "(dùng TênHọ)"
606
607 #~ msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
608 #~ msgstr "bổ sung tập hợp thiếu tham số %s"
609
610 #, fuzzy
611 #~ msgid "sparkline previewing not implemented"
612 #~ msgstr "chưa thực hiện getctime"