]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/vi.po
make a proper wikilink
[ikiwiki.git] / po / vi.po
1 # Vietnamese translation for Iki Wiki.
2 # Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.
3 # Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2007
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2011-11-30 16:33-0400\n"
10 "PO-Revision-Date: 2007-01-13 15:31+1030\n"
11 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
12 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
13 "Language: vi\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
18 "X-Generator: LocFactoryEditor 1.6fc1\n"
19
20 #: ../IkiWiki/CGI.pm:200
21 msgid ""
22 "probable misconfiguration: sslcookie is set, but you are attempting to login "
23 "via http, not https"
24 msgstr ""
25
26 #: ../IkiWiki/CGI.pm:203
27 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
28 msgstr ""
29
30 #: ../IkiWiki/CGI.pm:222 ../IkiWiki/CGI.pm:373
31 msgid "Your login session has expired."
32 msgstr ""
33
34 #: ../IkiWiki/CGI.pm:243
35 msgid "Login"
36 msgstr ""
37
38 #: ../IkiWiki/CGI.pm:244
39 #, fuzzy
40 msgid "Preferences"
41 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
42
43 #: ../IkiWiki/CGI.pm:245
44 msgid "Admin"
45 msgstr ""
46
47 #: ../IkiWiki/CGI.pm:285
48 msgid "Preferences saved."
49 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
50
51 #: ../IkiWiki/CGI.pm:337
52 msgid "You are banned."
53 msgstr "Bạn bị cấm ra."
54
55 #: ../IkiWiki/CGI.pm:464 ../IkiWiki/CGI.pm:465 ../IkiWiki.pm:1470
56 msgid "Error"
57 msgstr "Lỗi"
58
59 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:95
60 msgid "Aggregation triggered via web."
61 msgstr ""
62
63 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:104
64 msgid "Nothing to do right now, all feeds are up-to-date!"
65 msgstr ""
66
67 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:237
68 #, fuzzy, perl-format
69 msgid "missing %s parameter"
70 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
71
72 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:272
73 msgid "new feed"
74 msgstr "nguồn tin mới"
75
76 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:286
77 msgid "posts"
78 msgstr "bài"
79
80 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:288
81 msgid "new"
82 msgstr "mới"
83
84 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:475
85 #, perl-format
86 msgid "expiring %s (%s days old)"
87 msgstr "đang mãn hạn %s (cũ %s ngày)"
88
89 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:482
90 #, perl-format
91 msgid "expiring %s"
92 msgstr "đang mãn hạn %s"
93
94 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:510
95 #, perl-format
96 msgid "last checked %s"
97 msgstr ""
98
99 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:514
100 #, perl-format
101 msgid "checking feed %s ..."
102 msgstr "đang kiểm tra nguồn tin %s ..."
103
104 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:519
105 #, perl-format
106 msgid "could not find feed at %s"
107 msgstr "không tìm thấy nguồn tin ở %s"
108
109 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:542
110 #, fuzzy
111 msgid "feed not found"
112 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
113
114 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:553
115 #, perl-format
116 msgid "(invalid UTF-8 stripped from feed)"
117 msgstr ""
118
119 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:561
120 #, perl-format
121 msgid "(feed entities escaped)"
122 msgstr ""
123
124 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:569
125 msgid "feed crashed XML::Feed!"
126 msgstr "nguồn tin đã gây ra XML::Feed sụp đổ."
127
128 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:661
129 #, perl-format
130 msgid "creating new page %s"
131 msgstr "đang tạo trang mới %s"
132
133 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:689 ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:135
134 #, fuzzy
135 msgid "failed to process template:"
136 msgstr "mẫu không xử lý được:"
137
138 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:31
139 msgid "deleting bucket.."
140 msgstr ""
141
142 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:38 ../ikiwiki.in:227
143 msgid "done"
144 msgstr "xong"
145
146 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:97
147 #, perl-format
148 msgid "Must specify %s"
149 msgstr ""
150
151 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:140
152 #, fuzzy
153 msgid "Failed to create S3 bucket: "
154 msgstr "Lỗi gửi thư"
155
156 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:225
157 #, fuzzy
158 msgid "Failed to save file to S3: "
159 msgstr "Lỗi gửi thư"
160
161 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:247
162 #, fuzzy
163 msgid "Failed to delete file from S3: "
164 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
165
166 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:52
167 #, perl-format
168 msgid "there is already a page named %s"
169 msgstr ""
170
171 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:68
172 msgid "prohibited by allowed_attachments"
173 msgstr ""
174
175 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:225
176 msgid "bad attachment filename"
177 msgstr ""
178
179 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:295
180 msgid "attachment upload"
181 msgstr ""
182
183 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:346
184 msgid "this attachment is not yet saved"
185 msgstr ""
186
187 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:363
188 msgid "just uploaded"
189 msgstr ""
190
191 #: ../IkiWiki/Plugin/autoindex.pm:43
192 #, fuzzy, perl-format
193 msgid "creating index page %s"
194 msgstr "đang tạo trang mới %s"
195
196 #: ../IkiWiki/Plugin/blogspam.pm:118
197 msgid ""
198 "Sorry, but that looks like spam to <a href=\"http://blogspam.net/"
199 "\">blogspam</a>: "
200 msgstr ""
201
202 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:38
203 #, perl-format
204 msgid "%s from %s"
205 msgstr ""
206
207 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:46
208 msgid "There are no broken links!"
209 msgstr "Không có liên kết bị ngắt nào."
210
211 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:114
212 #, fuzzy, perl-format
213 msgid "this comment needs %s"
214 msgstr "đang tạo %s"
215
216 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:117
217 msgid "moderation"
218 msgstr ""
219
220 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:138 ../IkiWiki/Plugin/format.pm:50
221 #, perl-format
222 msgid "unsupported page format %s"
223 msgstr ""
224
225 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:143
226 msgid "comment must have content"
227 msgstr ""
228
229 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:201
230 msgid "Anonymous"
231 msgstr ""
232
233 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:263
234 msgid "Comment Moderation"
235 msgstr ""
236
237 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:379 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:95
238 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:101
239 msgid "bad page name"
240 msgstr ""
241
242 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:382
243 #, fuzzy, perl-format
244 msgid "commenting on %s"
245 msgstr "đang tạo %s"
246
247 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:399
248 #, perl-format
249 msgid "page '%s' doesn't exist, so you can't comment"
250 msgstr ""
251
252 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:406
253 #, perl-format
254 msgid "comments on page '%s' are closed"
255 msgstr ""
256
257 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:520
258 msgid "comment stored for moderation"
259 msgstr ""
260
261 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:522
262 msgid "Your comment will be posted after moderator review"
263 msgstr ""
264
265 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:535
266 msgid "Added a comment"
267 msgstr ""
268
269 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:539
270 #, perl-format
271 msgid "Added a comment: %s"
272 msgstr ""
273
274 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:608 ../IkiWiki/Plugin/userlist.pm:55
275 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:272
276 msgid "you are not logged in as an admin"
277 msgstr ""
278
279 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:660
280 msgid "Comment moderation"
281 msgstr ""
282
283 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:701
284 msgid "comment moderation"
285 msgstr ""
286
287 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:862
288 #, perl-format
289 msgid "%i comment"
290 msgid_plural "%i comments"
291 msgstr[0] ""
292
293 #. translators: Here "Comment" is a verb;
294 #. translators: the user clicks on it to
295 #. translators: post a comment.
296 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:872
297 msgid "Comment"
298 msgstr ""
299
300 #: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:28 ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:46
301 #: ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:60 ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:75
302 #: ../IkiWiki/Plugin/testpagespec.pm:26
303 #, perl-format
304 msgid "%s parameter is required"
305 msgstr ""
306
307 #: ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:80
308 msgid "no text was copied in this page"
309 msgstr ""
310
311 #: ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:83
312 #, perl-format
313 msgid "no text was copied in this page with id %s"
314 msgstr ""
315
316 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:41
317 #, fuzzy, perl-format
318 msgid "removing old preview %s"
319 msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
320
321 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:117
322 #, perl-format
323 msgid "%s is not an editable page"
324 msgstr ""
325
326 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:307
327 #, perl-format
328 msgid "creating %s"
329 msgstr "đang tạo %s"
330
331 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:325 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:344
332 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:355 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:400
333 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:442
334 #, perl-format
335 msgid "editing %s"
336 msgstr "đang sửa %s"
337
338 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:54
339 #, fuzzy
340 msgid "template not specified"
341 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
342
343 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:57
344 #, fuzzy
345 msgid "match not specified"
346 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
347
348 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:72
349 #, perl-format
350 msgid "edittemplate %s registered for %s"
351 msgstr ""
352
353 #: ../IkiWiki/Plugin/format.pm:30
354 msgid "must specify format and text"
355 msgstr ""
356
357 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:28
358 msgid "fortune failed"
359 msgstr "fortune bị lỗi"
360
361 #: ../IkiWiki/Plugin/getsource.pm:64 ../IkiWiki/Plugin/goto.pm:59
362 #, fuzzy
363 msgid "missing page"
364 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
365
366 #: ../IkiWiki/Plugin/getsource.pm:66 ../IkiWiki/Plugin/goto.pm:61
367 #, perl-format
368 msgid "The page %s does not exist."
369 msgstr ""
370
371 #: ../IkiWiki/Plugin/getsource.pm:75
372 #, fuzzy
373 msgid "not a page"
374 msgstr "không thể đọc %s: %s"
375
376 #: ../IkiWiki/Plugin/getsource.pm:77
377 #, perl-format
378 msgid "%s is an attachment, not a page."
379 msgstr ""
380
381 #: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:777 ../IkiWiki/Plugin/git.pm:840
382 #: ../IkiWiki.pm:1690
383 #, perl-format
384 msgid "you are not allowed to change %s"
385 msgstr ""
386
387 #: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:799
388 #, perl-format
389 msgid "you cannot act on a file with mode %s"
390 msgstr ""
391
392 #: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:803
393 msgid "you are not allowed to change file modes"
394 msgstr ""
395
396 #: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:873
397 msgid "you are not allowed to revert a merge"
398 msgstr ""
399
400 #: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:892
401 #, fuzzy, perl-format
402 msgid "Failed to revert commit %s"
403 msgstr "lỗi biên dịch %s"
404
405 #: ../IkiWiki/Plugin/google.pm:26 ../IkiWiki/Plugin/search.pm:41
406 #, fuzzy, perl-format
407 msgid "Must specify %s when using the %s plugin"
408 msgstr "Cần phải xác định %s khi dùng bổ sung tìm kiếm"
409
410 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:87
411 #, fuzzy
412 msgid "failed to run graphviz"
413 msgstr "linkmap không chạy dot được"
414
415 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:143
416 msgid "prog not a valid graphviz program"
417 msgstr ""
418
419 #: ../IkiWiki/Plugin/highlight.pm:83
420 #, perl-format
421 msgid "tohighlight contains unknown file type '%s'"
422 msgstr ""
423
424 #: ../IkiWiki/Plugin/highlight.pm:94
425 #, perl-format
426 msgid "Source code: %s"
427 msgstr ""
428
429 #: ../IkiWiki/Plugin/highlight.pm:179
430 msgid ""
431 "warning: highlight perl module not available; falling back to pass through"
432 msgstr ""
433
434 #: ../IkiWiki/Plugin/htmltidy.pm:65
435 #, fuzzy
436 msgid "htmltidy failed to parse this html"
437 msgstr "lỗi phân tách hình cười nào nên tắt bổ sung"
438
439 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:70
440 #, fuzzy
441 msgid "Image::Magick is not installed"
442 msgstr "chưa cài đặt polygen"
443
444 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:74 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:118
445 #, fuzzy, perl-format
446 msgid "failed to read %s: %s"
447 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
448
449 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:80
450 #, perl-format
451 msgid "wrong size format \"%s\" (should be WxH)"
452 msgstr ""
453
454 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:122
455 #, fuzzy, perl-format
456 msgid "failed to resize: %s"
457 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
458
459 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:147
460 #, fuzzy, perl-format
461 msgid "failed to determine size of image %s"
462 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
463
464 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:93
465 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
466 msgstr ""
467 "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --rss » hay "
468 "« --atom »"
469
470 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:139
471 #, fuzzy
472 msgid "page editing not allowed"
473 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
474
475 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:156
476 #, fuzzy
477 msgid "missing pages parameter"
478 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
479
480 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:192
481 #, perl-format
482 msgid "the %s and %s parameters cannot be used together"
483 msgstr ""
484
485 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:297
486 #, perl-format
487 msgid "%s (RSS feed)"
488 msgstr ""
489
490 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:301
491 #, perl-format
492 msgid "%s (Atom feed)"
493 msgstr ""
494
495 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:330
496 msgid "Add a new post titled:"
497 msgstr ""
498
499 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:369 ../IkiWiki/Plugin/template.pm:44
500 #, fuzzy, perl-format
501 msgid "failed to process template %s"
502 msgstr "mẫu không xử lý được:"
503
504 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:695
505 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
506 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
507
508 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:81 ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:88
509 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:92 ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:95
510 #, fuzzy
511 msgid "failed to run dot"
512 msgstr "linkmap không chạy dot được"
513
514 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:85
515 msgid "linkmap"
516 msgstr ""
517
518 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:49
519 #, fuzzy, perl-format
520 msgid "%s is locked and cannot be edited"
521 msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
522
523 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:45
524 msgid "multimarkdown is enabled, but Text::MultiMarkdown is not installed"
525 msgstr ""
526
527 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:70
528 #, perl-format
529 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
530 msgstr "lỗi nạp mô-đun perl Markdown.pm (%s) hay « /usr/bin/markdown » (%s)"
531
532 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:175
533 #, fuzzy
534 msgid "stylesheet not found"
535 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
536
537 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:187
538 #, fuzzy
539 msgid "script not found"
540 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
541
542 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:235
543 #, fuzzy
544 msgid "redir page not found"
545 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
546
547 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:249
548 #, fuzzy
549 msgid "redir cycle is not allowed"
550 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
551
552 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:427
553 msgid "sort=meta requires a parameter"
554 msgstr ""
555
556 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:44
557 msgid "Mirrors"
558 msgstr "Nhân bản"
559
560 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:44
561 msgid "Mirror"
562 msgstr "Nhân bản"
563
564 #: ../IkiWiki/Plugin/moderatedcomments.pm:57
565 msgid "comment needs moderation"
566 msgstr ""
567
568 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
569 msgid "more"
570 msgstr ""
571
572 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:71
573 #, fuzzy, perl-format
574 msgid "failed to load openid module: "
575 msgstr "lỗi biên dịch %s"
576
577 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:56
578 #, fuzzy
579 msgid "All pages have other pages linking to them."
580 msgstr "Mọi trang được liên kết với trang khác."
581
582 #: ../IkiWiki/Plugin/pagetemplate.pm:30
583 msgid "bad or missing template"
584 msgstr ""
585
586 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:231
587 msgid "Your user page: "
588 msgstr ""
589
590 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:238
591 msgid "Create your user page"
592 msgstr ""
593
594 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:268
595 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
596 msgstr "Tài khoản đã được tạo. Lúc bây giờ bạn có thể đăng nhập."
597
598 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:271
599 msgid "Error creating account."
600 msgstr "Gặp lỗi khi tạo tài khoản."
601
602 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:278
603 msgid "No email address, so cannot email password reset instructions."
604 msgstr ""
605
606 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:312
607 msgid "Failed to send mail"
608 msgstr "Lỗi gửi thư"
609
610 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:314
611 msgid "You have been mailed password reset instructions."
612 msgstr ""
613
614 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:349
615 msgid "incorrect password reset url"
616 msgstr ""
617
618 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:352
619 msgid "password reset denied"
620 msgstr ""
621
622 #: ../IkiWiki/Plugin/pingee.pm:30
623 msgid "Ping received."
624 msgstr ""
625
626 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:54
627 msgid "requires 'from' and 'to' parameters"
628 msgstr ""
629
630 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:59
631 #, fuzzy, perl-format
632 msgid "Will ping %s"
633 msgstr "đang sửa %s"
634
635 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:62
636 #, perl-format
637 msgid "Ignoring ping directive for wiki %s (this wiki is %s)"
638 msgstr ""
639
640 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:80
641 #, fuzzy
642 msgid "LWP not found, not pinging"
643 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
644
645 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:15
646 msgid "warning: Old po4a detected! Recommend upgrade to 0.35."
647 msgstr ""
648
649 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:180
650 #, perl-format
651 msgid "%s is not a valid language code"
652 msgstr ""
653
654 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:192
655 #, perl-format
656 msgid ""
657 "%s is not a valid value for po_link_to, falling back to po_link_to=default"
658 msgstr ""
659
660 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:197
661 msgid ""
662 "po_link_to=negotiated requires usedirs to be enabled, falling back to "
663 "po_link_to=default"
664 msgstr ""
665
666 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:468
667 msgid "updated PO files"
668 msgstr ""
669
670 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:491
671 msgid ""
672 "Can not remove a translation. If the master page is removed, however, its "
673 "translations will be removed as well."
674 msgstr ""
675
676 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:511
677 msgid ""
678 "Can not rename a translation. If the master page is renamed, however, its "
679 "translations will be renamed as well."
680 msgstr ""
681
682 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:957
683 #, perl-format
684 msgid "POT file (%s) does not exist"
685 msgstr ""
686
687 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:971
688 #, fuzzy, perl-format
689 msgid "failed to copy underlay PO file to %s"
690 msgstr "lỗi biên dịch %s"
691
692 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:980
693 #, fuzzy, perl-format
694 msgid "failed to update %s"
695 msgstr "lỗi biên dịch %s"
696
697 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:986
698 #, fuzzy, perl-format
699 msgid "failed to copy the POT file to %s"
700 msgstr "lỗi biên dịch %s"
701
702 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1022
703 msgid "N/A"
704 msgstr ""
705
706 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1033
707 #, fuzzy, perl-format
708 msgid "failed to translate %s"
709 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
710
711 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1112
712 msgid "removed obsolete PO files"
713 msgstr ""
714
715 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1169 ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1181
716 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1220
717 #, fuzzy, perl-format
718 msgid "failed to write %s"
719 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
720
721 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1179
722 #, fuzzy
723 msgid "failed to translate"
724 msgstr "linkmap không chạy dot được"
725
726 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1232
727 msgid "invalid gettext data, go back to previous page to continue edit"
728 msgstr ""
729
730 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1275
731 #, perl-format
732 msgid "%s has invalid syntax: must use CODE|NAME"
733 msgstr ""
734
735 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:70
736 msgid "vote"
737 msgstr "bỏ phiếu"
738
739 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:78
740 msgid "Total votes:"
741 msgstr "Tổng số phiếu :"
742
743 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:42
744 msgid "polygen not installed"
745 msgstr "chưa cài đặt polygen"
746
747 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:61
748 #, fuzzy
749 msgid "command failed"
750 msgstr "fortune bị lỗi"
751
752 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:47
753 msgid "missing formula"
754 msgstr ""
755
756 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:54
757 msgid "unknown formula"
758 msgstr ""
759
760 #. translators: These descriptions of times of day are used
761 #. translators: in messages like "last edited <description>".
762 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
763 #. translators: %A- is the name of the previous day.
764 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
765 msgid "late %A- night"
766 msgstr ""
767
768 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
769 msgid "in the wee hours of %A- night"
770 msgstr ""
771
772 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
773 msgid "terribly early %A morning"
774 msgstr ""
775
776 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
777 msgid "early %A morning"
778 msgstr ""
779
780 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
781 msgid "mid-morning %A"
782 msgstr ""
783
784 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
785 msgid "late %A morning"
786 msgstr ""
787
788 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
789 msgid "at lunch time on %A"
790 msgstr ""
791
792 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
793 msgid "%A afternoon"
794 msgstr ""
795
796 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
797 msgid "late %A afternoon"
798 msgstr ""
799
800 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
801 msgid "%A evening"
802 msgstr ""
803
804 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
805 msgid "late %A evening"
806 msgstr ""
807
808 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
809 msgid "%A night"
810 msgstr ""
811
812 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:101
813 msgid "at teatime on %A"
814 msgstr ""
815
816 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:105
817 msgid "at midnight"
818 msgstr ""
819
820 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:108
821 msgid "at noon on %A"
822 msgstr ""
823
824 #: ../IkiWiki/Plugin/progress.pm:35
825 #, perl-format
826 msgid "illegal percent value %s"
827 msgstr ""
828
829 #: ../IkiWiki/Plugin/progress.pm:56
830 msgid "need either `percent` or `totalpages` and `donepages` parameters"
831 msgstr ""
832
833 #: ../IkiWiki/Plugin/recentchanges.pm:106
834 #, perl-format
835 msgid "This reverts commit %s"
836 msgstr ""
837
838 #: ../IkiWiki/Plugin/recentchanges.pm:125
839 #, perl-format
840 msgid "confirm reversion of %s"
841 msgstr ""
842
843 #: ../IkiWiki/Plugin/recentchangesdiff.pm:36
844 msgid "(Diff truncated)"
845 msgstr ""
846
847 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:32 ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:37
848 #, perl-format
849 msgid "%s does not exist"
850 msgstr ""
851
852 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:39
853 #, fuzzy, perl-format
854 msgid "%s is not in the srcdir, so it cannot be deleted"
855 msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
856
857 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:42 ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:46
858 #, perl-format
859 msgid "%s is not a file"
860 msgstr ""
861
862 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:149
863 #, perl-format
864 msgid "confirm removal of %s"
865 msgstr ""
866
867 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:186
868 msgid "Please select the attachments to remove."
869 msgstr ""
870
871 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:230
872 msgid "removed"
873 msgstr ""
874
875 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:43
876 #, perl-format
877 msgid "%s is not in the srcdir, so it cannot be renamed"
878 msgstr ""
879
880 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:63
881 #, fuzzy
882 msgid "no change to the file name was specified"
883 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
884
885 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:68
886 #, perl-format
887 msgid "illegal name"
888 msgstr ""
889
890 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:73
891 #, perl-format
892 msgid "%s already exists"
893 msgstr ""
894
895 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:79
896 #, perl-format
897 msgid "%s already exists on disk"
898 msgstr ""
899
900 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:123
901 #, fuzzy, perl-format
902 msgid "rename %s"
903 msgstr "đang vẽ %s"
904
905 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:164
906 msgid "Also rename SubPages and attachments"
907 msgstr ""
908
909 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:258
910 msgid "Only one attachment can be renamed at a time."
911 msgstr ""
912
913 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:261
914 msgid "Please select the attachment to rename."
915 msgstr ""
916
917 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:371
918 #, perl-format
919 msgid "rename %s to %s"
920 msgstr ""
921
922 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:597
923 #, fuzzy, perl-format
924 msgid "update for rename of %s to %s"
925 msgstr "cập nhật %2$s của %1$s bởi %3$s"
926
927 #: ../IkiWiki/Plugin/rsync.pm:37
928 #, fuzzy, perl-format
929 msgid "failed to execute rsync_command: %s"
930 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
931
932 #: ../IkiWiki/Plugin/rsync.pm:40
933 #, perl-format
934 msgid "rsync_command exited %d"
935 msgstr ""
936
937 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:199
938 #, perl-format
939 msgid "need Digest::SHA to index %s"
940 msgstr ""
941
942 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:253
943 msgid "search"
944 msgstr ""
945
946 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:32
947 #, perl-format
948 msgid "shortcut plugin will not work without %s"
949 msgstr ""
950
951 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:45
952 #, fuzzy
953 msgid "missing name or url parameter"
954 msgstr "lối tắt thiếu tên hay tham số url"
955
956 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
957 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
958 #. translators: is an URL.
959 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:55
960 #, fuzzy, perl-format
961 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
962 msgstr "lối tắt %s chỉ tới %s"
963
964 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:30
965 #, perl-format
966 msgid "smiley plugin will not work without %s"
967 msgstr ""
968
969 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:50
970 #, fuzzy
971 msgid "failed to parse any smileys"
972 msgstr "lỗi phân tách hình cười nào nên tắt bổ sung"
973
974 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:73
975 #, fuzzy
976 msgid "parse error"
977 msgstr "linkmap không chạy dot được"
978
979 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:79
980 msgid "invalid featurepoint diameter"
981 msgstr ""
982
983 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:89
984 msgid "invalid featurepoint location"
985 msgstr ""
986
987 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:100
988 msgid "missing values"
989 msgstr ""
990
991 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:105
992 #, fuzzy
993 msgid "invalid height value"
994 msgstr "linkmap không chạy dot được"
995
996 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:112
997 #, fuzzy
998 msgid "missing width parameter"
999 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
1000
1001 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:116
1002 #, fuzzy
1003 msgid "invalid width value"
1004 msgstr "linkmap không chạy dot được"
1005
1006 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:154
1007 #, fuzzy
1008 msgid "failed to run php"
1009 msgstr "linkmap không chạy dot được"
1010
1011 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:32
1012 msgid "cannot find file"
1013 msgstr ""
1014
1015 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:88
1016 msgid "unknown data format"
1017 msgstr ""
1018
1019 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:96
1020 msgid "empty data"
1021 msgstr ""
1022
1023 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:115
1024 msgid "Direct data download"
1025 msgstr ""
1026
1027 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:149
1028 #, fuzzy, perl-format
1029 msgid "parse fail at line %d: %s"
1030 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
1031
1032 #: ../IkiWiki/Plugin/tag.pm:114
1033 #, fuzzy, perl-format
1034 msgid "creating tag page %s"
1035 msgstr "đang tạo trang mới %s"
1036
1037 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:33
1038 #, fuzzy
1039 msgid "missing id parameter"
1040 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
1041
1042 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:73
1043 msgid "missing tex code"
1044 msgstr ""
1045
1046 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:125
1047 #, fuzzy
1048 msgid "failed to generate image from code"
1049 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
1050
1051 #: ../IkiWiki/Plugin/transient.pm:45
1052 #, fuzzy, perl-format
1053 msgid "removing transient version of %s"
1054 msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
1055
1056 #: ../IkiWiki/Plugin/userlist.pm:59
1057 msgid "login"
1058 msgstr ""
1059
1060 #: ../IkiWiki/Plugin/userlist.pm:59
1061 msgid "email"
1062 msgstr ""
1063
1064 #: ../IkiWiki/Plugin/userlist.pm:73
1065 msgid "Users"
1066 msgstr ""
1067
1068 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:105
1069 #, perl-format
1070 msgid "%s plugin:"
1071 msgstr ""
1072
1073 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:121
1074 #, perl-format
1075 msgid "%s plugins"
1076 msgstr ""
1077
1078 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:135
1079 #, perl-format
1080 msgid "enable %s?"
1081 msgstr ""
1082
1083 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:276
1084 msgid "setup file for this wiki is not known"
1085 msgstr ""
1086
1087 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:292
1088 msgid "main"
1089 msgstr ""
1090
1091 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:436
1092 msgid ""
1093 "The configuration changes shown below require a wiki rebuild to take effect."
1094 msgstr ""
1095
1096 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:440
1097 msgid ""
1098 "For the configuration changes shown below to fully take effect, you may need "
1099 "to rebuild the wiki."
1100 msgstr ""
1101
1102 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:477
1103 #, perl-format
1104 msgid "Error: %s exited nonzero (%s). Discarding setup changes."
1105 msgstr ""
1106
1107 #: ../IkiWiki/Receive.pm:34
1108 #, perl-format
1109 msgid "cannot determine id of untrusted committer %s"
1110 msgstr ""
1111
1112 #: ../IkiWiki/Render.pm:158
1113 #, perl-format
1114 msgid "scanning %s"
1115 msgstr "đang quét %s"
1116
1117 #: ../IkiWiki/Render.pm:280
1118 #, perl-format
1119 msgid ""
1120 "symlink found in srcdir path (%s) -- set allow_symlinks_before_srcdir to "
1121 "allow this"
1122 msgstr ""
1123
1124 #: ../IkiWiki/Render.pm:316
1125 #, perl-format
1126 msgid "skipping bad filename %s"
1127 msgstr "đang bỏ qua tên tập tin sai %s"
1128
1129 #: ../IkiWiki/Render.pm:332
1130 #, perl-format
1131 msgid "%s has multiple possible source pages"
1132 msgstr ""
1133
1134 #: ../IkiWiki/Render.pm:372
1135 #, perl-format
1136 msgid "querying %s for file creation and modification times.."
1137 msgstr ""
1138
1139 #: ../IkiWiki/Render.pm:446
1140 #, fuzzy, perl-format
1141 msgid "removing obsolete %s"
1142 msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
1143
1144 #: ../IkiWiki/Render.pm:530
1145 #, fuzzy, perl-format
1146 msgid "building %s, which links to %s"
1147 msgstr "đang vẽ %s mà liên kết tới %s"
1148
1149 #: ../IkiWiki/Render.pm:539
1150 #, fuzzy, perl-format
1151 msgid "removing %s, no longer built by %s"
1152 msgstr "đang gỡ bỏ %s, không còn được vẽ lại bởi %s"
1153
1154 #: ../IkiWiki/Render.pm:622 ../IkiWiki/Render.pm:704
1155 #, fuzzy, perl-format
1156 msgid "building %s, which depends on %s"
1157 msgstr "đang vẽ %s mà phụ thuộc vào %s"
1158
1159 #: ../IkiWiki/Render.pm:717
1160 #, fuzzy, perl-format
1161 msgid "building %s, to update its backlinks"
1162 msgstr "đang vẽ %s để cập nhật các liên kết ngược của nó"
1163
1164 #: ../IkiWiki/Render.pm:797
1165 #, fuzzy, perl-format
1166 msgid "building %s"
1167 msgstr "đang sửa %s"
1168
1169 #: ../IkiWiki/Render.pm:849
1170 #, fuzzy, perl-format
1171 msgid "ikiwiki: cannot build %s"
1172 msgstr "ikiwiki: không thể vẽ %s"
1173
1174 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
1175 #. translators: is a (probably not translated) error message.
1176 #: ../IkiWiki/Setup.pm:23
1177 #, perl-format
1178 msgid "cannot read %s: %s"
1179 msgstr "không thể đọc %s: %s"
1180
1181 #: ../IkiWiki/Setup.pm:34
1182 #, fuzzy, perl-format
1183 msgid "cannot load %s in safe mode"
1184 msgstr "không thể đọc %s: %s"
1185
1186 #: ../IkiWiki/Setup.pm:47
1187 #, fuzzy, perl-format
1188 msgid "failed to parse %s"
1189 msgstr "lỗi biên dịch %s"
1190
1191 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:34
1192 msgid "you must enter a wikiname (that contains alphanumerics)"
1193 msgstr ""
1194
1195 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:89
1196 #, perl-format
1197 msgid "unsupported revision control system %s"
1198 msgstr ""
1199
1200 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:115
1201 msgid "failed to set up the repository with ikiwiki-makerepo"
1202 msgstr ""
1203
1204 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:134
1205 #, perl-format
1206 msgid "** Disabling plugin %s, since it is failing with this message:"
1207 msgstr ""
1208
1209 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:12
1210 msgid "generating wrappers.."
1211 msgstr "đang tạo ra các bộ bao bọc.."
1212
1213 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:36
1214 #, perl-format
1215 msgid "%s doesn't seem to be executable"
1216 msgstr "có vẻ là %s không phải có khả năng thực hiện"
1217
1218 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:40
1219 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
1220 msgstr "không thể tạo bộ bao bọc sử dụng tập tin thiết lập"
1221
1222 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:44
1223 msgid "wrapper filename not specified"
1224 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
1225
1226 #. translators: The parameter is a C filename.
1227 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:220
1228 #, perl-format
1229 msgid "failed to compile %s"
1230 msgstr "lỗi biên dịch %s"
1231
1232 #. translators: The parameter is a filename.
1233 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:240
1234 #, perl-format
1235 msgid "successfully generated %s"
1236 msgstr "%s đã được tạo ra"
1237
1238 #: ../ikiwiki.in:10
1239 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
1240 msgstr "cách sử dụng: ikiwiki [tùy chọn] nguồn đích"
1241
1242 #: ../ikiwiki.in:11
1243 msgid "       ikiwiki --setup configfile"
1244 msgstr ""
1245
1246 #: ../ikiwiki.in:102
1247 msgid "usage: --set var=value"
1248 msgstr ""
1249
1250 #: ../ikiwiki.in:109
1251 msgid "usage: --set-yaml var=value"
1252 msgstr ""
1253
1254 #: ../ikiwiki.in:216
1255 msgid "rebuilding wiki.."
1256 msgstr "đang xây dựng lại wiki.."
1257
1258 #: ../ikiwiki.in:219
1259 msgid "refreshing wiki.."
1260 msgstr "đang làm tươi wiki.."
1261
1262 #: ../IkiWiki.pm:232
1263 msgid "Discussion"
1264 msgstr "Thảo luận"
1265
1266 #: ../IkiWiki.pm:557
1267 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
1268 msgstr ""
1269 "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --cgi »"
1270
1271 #: ../IkiWiki.pm:605
1272 #, perl-format
1273 msgid "unsupported umask setting %s"
1274 msgstr ""
1275
1276 #: ../IkiWiki.pm:645
1277 msgid "cannot use multiple rcs plugins"
1278 msgstr ""
1279
1280 #: ../IkiWiki.pm:675
1281 #, perl-format
1282 msgid "failed to load external plugin needed for %s plugin: %s"
1283 msgstr ""
1284
1285 #: ../IkiWiki.pm:1452
1286 #, fuzzy, perl-format
1287 msgid "preprocessing loop detected on %s at depth %i"
1288 msgstr "vòng lặp tiền xử lý %s được phát hiện trên %s ở độ sâu %i"
1289
1290 #: ../IkiWiki.pm:1646
1291 #, fuzzy, perl-format
1292 msgid "bad file name %s"
1293 msgstr "đang bỏ qua tên tập tin sai %s"
1294
1295 #: ../IkiWiki.pm:1946
1296 #, perl-format
1297 msgid "template %s not found"
1298 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
1299
1300 #: ../IkiWiki.pm:2196
1301 msgid "yes"
1302 msgstr ""
1303
1304 #: ../IkiWiki.pm:2273
1305 #, fuzzy, perl-format
1306 msgid "invalid sort type %s"
1307 msgstr "kiểu sắp xếp không rõ %s"
1308
1309 #: ../IkiWiki.pm:2294
1310 #, perl-format
1311 msgid "unknown sort type %s"
1312 msgstr "kiểu sắp xếp không rõ %s"
1313
1314 #: ../IkiWiki.pm:2430
1315 #, fuzzy, perl-format
1316 msgid "cannot match pages: %s"
1317 msgstr "không thể đọc %s: %s"
1318
1319 #: ../auto.setup:16
1320 msgid "What will the wiki be named?"
1321 msgstr ""
1322
1323 #: ../auto.setup:16
1324 msgid "wiki"
1325 msgstr ""
1326
1327 #: ../auto.setup:19
1328 msgid "What revision control system to use?"
1329 msgstr ""
1330
1331 #: ../auto.setup:21
1332 msgid "Which user (wiki account or openid) will be admin?"
1333 msgstr ""
1334
1335 #: ../auto.setup:24
1336 msgid "What is the domain name of the web server?"
1337 msgstr ""
1338
1339 #~ msgid "You need to log in first."
1340 #~ msgstr "Trước tiên bạn cần phải đăng nhập."
1341
1342 #~ msgid "Get an OpenID"
1343 #~ msgstr "Lấy OpenID"
1344
1345 #, fuzzy
1346 #~ msgid "failed to process"
1347 #~ msgstr "mẫu không xử lý được:"
1348
1349 #~ msgid "getctime not implemented"
1350 #~ msgstr "chưa thực hiện getctime"
1351
1352 #, fuzzy
1353 #~ msgid "failed to read %s"
1354 #~ msgstr "lỗi ghi %s: %s"
1355
1356 #~ msgid "discussion"
1357 #~ msgstr "thảo luận"
1358
1359 #~ msgid "rendering %s"
1360 #~ msgstr "đang vẽ %s"
1361
1362 #, fuzzy
1363 #~ msgid "Must specify %s when using the google search plugin"
1364 #~ msgstr "Cần phải xác định %s khi dùng bổ sung tìm kiếm"
1365
1366 #, fuzzy
1367 #~ msgid "failed to find url in html"
1368 #~ msgstr "googlecalendar không tìm thấy địa chỉ URL trong mã HTML"
1369
1370 #~ msgid "processed ok at %s"
1371 #~ msgstr "đã xử lý được ở %s"
1372
1373 #~ msgid "Your password has been emailed to you."
1374 #~ msgstr "Mật khẩu đã được gửi đính kèm thư cho bạn."
1375
1376 #~ msgid "polygen failed"
1377 #~ msgstr "lỗi polygen"
1378
1379 #~ msgid "cleaning hyperestraier search index"
1380 #~ msgstr "đang làm sạch chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
1381
1382 #~ msgid "updating hyperestraier search index"
1383 #~ msgstr "đang cập nhật chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
1384
1385 #, fuzzy
1386 #~ msgid ""
1387 #~ "REV is not set, not running from mtn post-commit hook, cannot send "
1388 #~ "notifications"
1389 #~ msgstr ""
1390 #~ "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
1391
1392 #, fuzzy
1393 #~ msgid "REV is not a valid revision identifier, cannot send notifications"
1394 #~ msgstr ""
1395 #~ "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
1396
1397 #~ msgid ""
1398 #~ "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
1399 #~ "notifications"
1400 #~ msgstr ""
1401 #~ "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
1402
1403 #~ msgid "What's this?"
1404 #~ msgstr "Cái này là gì?"
1405
1406 #~ msgid "(use FirstnameLastName)"
1407 #~ msgstr "(dùng TênHọ)"
1408
1409 #~ msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
1410 #~ msgstr "bổ sung tập hợp thiếu tham số %s"
1411
1412 #, fuzzy
1413 #~ msgid "sparkline previewing not implemented"
1414 #~ msgstr "chưa thực hiện getctime"