]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/vi.po
Merge branch 'master' into prefix-directives
[ikiwiki.git] / po / vi.po
1 # Vietnamese translation for Iki Wiki.
2 # Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.
3 # Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2007
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2008-02-03 14:52-0500\n"
10 "PO-Revision-Date: 2007-01-13 15:31+1030\n"
11 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
12 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
17 "X-Generator: LocFactoryEditor 1.6fc1\n"
18
19 #: ../IkiWiki/CGI.pm:125
20 msgid "You need to log in first."
21 msgstr "Trước tiên bạn cần phải đăng nhập."
22
23 #: ../IkiWiki/CGI.pm:155
24 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
25 msgstr ""
26
27 #: ../IkiWiki/CGI.pm:184
28 msgid "Login"
29 msgstr ""
30
31 #: ../IkiWiki/CGI.pm:185
32 #, fuzzy
33 msgid "Preferences"
34 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
35
36 #: ../IkiWiki/CGI.pm:186
37 msgid "Admin"
38 msgstr ""
39
40 #: ../IkiWiki/CGI.pm:235
41 msgid "Preferences saved."
42 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
43
44 #: ../IkiWiki/CGI.pm:291
45 #, perl-format
46 msgid "%s is not an editable page"
47 msgstr ""
48
49 #: ../IkiWiki/CGI.pm:382 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
50 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:241 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
51 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:95
52 #: ../IkiWiki/Render.pm:175
53 msgid "discussion"
54 msgstr "thảo luận"
55
56 #: ../IkiWiki/CGI.pm:429
57 #, perl-format
58 msgid "creating %s"
59 msgstr "đang tạo %s"
60
61 #: ../IkiWiki/CGI.pm:447 ../IkiWiki/CGI.pm:466 ../IkiWiki/CGI.pm:476
62 #: ../IkiWiki/CGI.pm:510 ../IkiWiki/CGI.pm:554
63 #, perl-format
64 msgid "editing %s"
65 msgstr "đang sửa %s"
66
67 #: ../IkiWiki/CGI.pm:643
68 msgid "You are banned."
69 msgstr "Bạn bị cấm ra."
70
71 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:72
72 #, fuzzy, perl-format
73 msgid "missing %s parameter"
74 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
75
76 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:100
77 msgid "new feed"
78 msgstr "nguồn tin mới"
79
80 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:114
81 msgid "posts"
82 msgstr "bài"
83
84 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:116
85 msgid "new"
86 msgstr "mới"
87
88 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:232
89 #, perl-format
90 msgid "expiring %s (%s days old)"
91 msgstr "đang mãn hạn %s (cũ %s ngày)"
92
93 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:239
94 #, perl-format
95 msgid "expiring %s"
96 msgstr "đang mãn hạn %s"
97
98 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:265
99 #, perl-format
100 msgid "processed ok at %s"
101 msgstr "đã xử lý được ở %s"
102
103 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:270
104 #, perl-format
105 msgid "checking feed %s ..."
106 msgstr "đang kiểm tra nguồn tin %s ..."
107
108 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:275
109 #, perl-format
110 msgid "could not find feed at %s"
111 msgstr "không tìm thấy nguồn tin ở %s"
112
113 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:290
114 #, fuzzy
115 msgid "feed not found"
116 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
117
118 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:301
119 #, perl-format
120 msgid "(invalid UTF-8 stripped from feed)"
121 msgstr ""
122
123 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:307
124 #, perl-format
125 msgid "(feed entities escaped)"
126 msgstr ""
127
128 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:313
129 msgid "feed crashed XML::Feed!"
130 msgstr "nguồn tin đã gây ra XML::Feed sụp đổ."
131
132 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:387
133 #, perl-format
134 msgid "creating new page %s"
135 msgstr "đang tạo trang mới %s"
136
137 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:40
138 #, perl-format
139 msgid "%s from %s"
140 msgstr ""
141
142 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:47
143 msgid "There are no broken links!"
144 msgstr "Không có liên kết bị ngắt nào."
145
146 #: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:18
147 #, perl-format
148 msgid "%s parameter is required"
149 msgstr ""
150
151 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:41
152 #, fuzzy
153 msgid "template not specified"
154 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
155
156 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:44
157 #, fuzzy
158 msgid "match not specified"
159 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
160
161 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:49
162 #, perl-format
163 msgid "edittemplate %s registered for %s"
164 msgstr ""
165
166 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:111
167 #, fuzzy
168 msgid "failed to process"
169 msgstr "mẫu không xử lý được:"
170
171 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
172 msgid "fortune failed"
173 msgstr "fortune bị lỗi"
174
175 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
176 #, fuzzy
177 msgid "failed to find url in html"
178 msgstr "googlecalendar không tìm thấy địa chỉ URL trong mã HTML"
179
180 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:58
181 #, fuzzy
182 msgid "failed to run graphviz"
183 msgstr "linkmap không chạy dot được"
184
185 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:85
186 msgid "prog not a valid graphviz program"
187 msgstr ""
188
189 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:53
190 #, perl-format
191 msgid "bad size \"%s\""
192 msgstr ""
193
194 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:63 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:67
195 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:84
196 #, fuzzy, perl-format
197 msgid "failed to read %s: %s"
198 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
199
200 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:70
201 #, fuzzy, perl-format
202 msgid "failed to resize: %s"
203 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
204
205 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:101
206 #, fuzzy, perl-format
207 msgid "failed to determine size of image %s"
208 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
209
210 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:42
211 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
212 msgstr ""
213 "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --rss » hay « --"
214 "atom »"
215
216 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:135
217 #, perl-format
218 msgid "unknown sort type %s"
219 msgstr "kiểu sắp xếp không rõ %s"
220
221 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:200
222 msgid "Add a new post titled:"
223 msgstr ""
224
225 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:216
226 #, perl-format
227 msgid "nonexistant template %s"
228 msgstr ""
229
230 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:249 ../IkiWiki/Render.pm:99
231 msgid "Discussion"
232 msgstr "Thảo luận"
233
234 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:463
235 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
236 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
237
238 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:98
239 #, fuzzy
240 msgid "failed to run dot"
241 msgstr "linkmap không chạy dot được"
242
243 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:29
244 #, perl-format
245 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
246 msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
247
248 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:37
249 #, perl-format
250 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
251 msgstr "lỗi nạp mô-đun perl Markdown.pm (%s) hay « /usr/bin/markdown » (%s)"
252
253 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:119
254 #, fuzzy
255 msgid "stylesheet not found"
256 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
257
258 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:143
259 #, fuzzy
260 msgid "redir page not found"
261 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
262
263 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:156
264 #, fuzzy
265 msgid "redir cycle is not allowed"
266 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
267
268 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
269 msgid "Mirrors"
270 msgstr "Nhân bản"
271
272 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
273 msgid "Mirror"
274 msgstr "Nhân bản"
275
276 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
277 msgid "more"
278 msgstr ""
279
280 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:45
281 msgid "Log in with"
282 msgstr ""
283
284 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:48
285 msgid "Get an OpenID"
286 msgstr "Lấy OpenID"
287
288 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:42
289 msgid "All pages are linked to by other pages."
290 msgstr "Mọi trang được liên kết với trang khác."
291
292 #: ../IkiWiki/Plugin/pagetemplate.pm:21
293 msgid "bad or missing template"
294 msgstr ""
295
296 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:162
297 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
298 msgstr "Tài khoản đã được tạo. Lúc bây giờ bạn có thể đăng nhập."
299
300 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:165
301 msgid "Error creating account."
302 msgstr "Gặp lỗi khi tạo tài khoản."
303
304 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:186
305 msgid "Failed to send mail"
306 msgstr "Lỗi gửi thư"
307
308 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:188
309 msgid "Your password has been emailed to you."
310 msgstr "Mật khẩu đã được gửi đính kèm thư cho bạn."
311
312 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:64
313 msgid "vote"
314 msgstr "bỏ phiếu"
315
316 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:72
317 msgid "Total votes:"
318 msgstr "Tổng số phiếu :"
319
320 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:32
321 msgid "polygen not installed"
322 msgstr "chưa cài đặt polygen"
323
324 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:51
325 msgid "polygen failed"
326 msgstr "lỗi polygen"
327
328 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:32
329 msgid "missing formula"
330 msgstr ""
331
332 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:39
333 msgid "unknown formula"
334 msgstr ""
335
336 #. translators: These descriptions of times of day are used
337 #. translators: in messages like "last edited <description>".
338 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
339 #. translators: %A- is the name of the previous day.
340 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
341 msgid "late %A- night"
342 msgstr ""
343
344 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
345 msgid "in the wee hours of %A- night"
346 msgstr ""
347
348 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
349 msgid "terribly early %A morning"
350 msgstr ""
351
352 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
353 msgid "early %A morning"
354 msgstr ""
355
356 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
357 msgid "mid-morning %A"
358 msgstr ""
359
360 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
361 msgid "late %A morning"
362 msgstr ""
363
364 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
365 msgid "at lunch time on %A"
366 msgstr ""
367
368 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
369 msgid "%A afternoon"
370 msgstr ""
371
372 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
373 msgid "late %A afternoon"
374 msgstr ""
375
376 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
377 msgid "%A evening"
378 msgstr ""
379
380 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
381 msgid "late %A evening"
382 msgstr ""
383
384 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
385 msgid "%A night"
386 msgstr ""
387
388 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:78
389 msgid "at teatime on %A"
390 msgstr ""
391
392 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:82
393 msgid "at midnight"
394 msgstr ""
395
396 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:85
397 msgid "at noon on %A"
398 msgstr ""
399
400 #: ../IkiWiki/Plugin/recentchanges.pm:74
401 #, fuzzy
402 msgid "missing page"
403 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
404
405 #: ../IkiWiki/Plugin/recentchanges.pm:76
406 #, perl-format
407 msgid "The page %s does not exist."
408 msgstr ""
409
410 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
411 #, perl-format
412 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
413 msgstr "Cần phải xác định %s khi dùng bổ sung tìm kiếm"
414
415 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:58
416 msgid "cleaning hyperestraier search index"
417 msgstr "đang làm sạch chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
418
419 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:64
420 msgid "updating hyperestraier search index"
421 msgstr "đang cập nhật chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
422
423 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:18
424 msgid "shortcut plugin will not work without a shortcuts.mdwn"
425 msgstr ""
426
427 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:27
428 #, fuzzy
429 msgid "missing name or url parameter"
430 msgstr "lối tắt thiếu tên hay tham số url"
431
432 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
433 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
434 #. translators: is an URL.
435 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:36
436 #, fuzzy, perl-format
437 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
438 msgstr "lối tắt %s chỉ tới %s"
439
440 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:23
441 #, fuzzy
442 msgid "failed to parse any smileys"
443 msgstr "lỗi phân tách hình cười nào nên tắt bổ sung"
444
445 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:63
446 #, fuzzy
447 msgid "parse error"
448 msgstr "linkmap không chạy dot được"
449
450 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:69
451 msgid "bad featurepoint diameter"
452 msgstr ""
453
454 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:79
455 msgid "bad featurepoint location"
456 msgstr ""
457
458 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:90
459 msgid "missing values"
460 msgstr ""
461
462 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:95
463 #, fuzzy
464 msgid "bad height value"
465 msgstr "linkmap không chạy dot được"
466
467 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:102
468 #, fuzzy
469 msgid "missing width parameter"
470 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
471
472 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:106
473 #, fuzzy
474 msgid "bad width value"
475 msgstr "linkmap không chạy dot được"
476
477 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:144
478 #, fuzzy
479 msgid "failed to run php"
480 msgstr "linkmap không chạy dot được"
481
482 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:22
483 msgid "cannot find file"
484 msgstr ""
485
486 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:64
487 msgid "unknown data format"
488 msgstr ""
489
490 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:72
491 msgid "empty data"
492 msgstr ""
493
494 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:92
495 msgid "Direct data download"
496 msgstr ""
497
498 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:126
499 #, fuzzy, perl-format
500 msgid "parse fail at line %d: %s"
501 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
502
503 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
504 #, fuzzy
505 msgid "missing id parameter"
506 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
507
508 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
509 #, perl-format
510 msgid "template %s not found"
511 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
512
513 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
514 #, fuzzy
515 msgid "failed to process:"
516 msgstr "mẫu không xử lý được:"
517
518 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:30
519 msgid "missing tex code"
520 msgstr ""
521
522 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:37
523 msgid "code includes disallowed latex commands"
524 msgstr ""
525
526 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:96
527 #, fuzzy
528 msgid "failed to generate image from code"
529 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
530
531 #: ../IkiWiki/Plugin/toggle.pm:88
532 msgid "(not toggleable in preview mode)"
533 msgstr ""
534
535 #: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:62
536 msgid "getctime not implemented"
537 msgstr "chưa thực hiện getctime"
538
539 #: ../IkiWiki/Render.pm:273 ../IkiWiki/Render.pm:294
540 #, perl-format
541 msgid "skipping bad filename %s"
542 msgstr "đang bỏ qua tên tập tin sai %s"
543
544 #: ../IkiWiki/Render.pm:343
545 #, perl-format
546 msgid "removing old page %s"
547 msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
548
549 #: ../IkiWiki/Render.pm:384
550 #, perl-format
551 msgid "scanning %s"
552 msgstr "đang quét %s"
553
554 #: ../IkiWiki/Render.pm:389
555 #, perl-format
556 msgid "rendering %s"
557 msgstr "đang vẽ %s"
558
559 #: ../IkiWiki/Render.pm:410
560 #, perl-format
561 msgid "rendering %s, which links to %s"
562 msgstr "đang vẽ %s mà liên kết tới %s"
563
564 #: ../IkiWiki/Render.pm:431
565 #, perl-format
566 msgid "rendering %s, which depends on %s"
567 msgstr "đang vẽ %s mà phụ thuộc vào %s"
568
569 #: ../IkiWiki/Render.pm:470
570 #, perl-format
571 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
572 msgstr "đang vẽ %s để cập nhật các liên kết ngược của nó"
573
574 #: ../IkiWiki/Render.pm:482
575 #, perl-format
576 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
577 msgstr "đang gỡ bỏ %s, không còn được vẽ lại bởi %s"
578
579 #: ../IkiWiki/Render.pm:508
580 #, perl-format
581 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
582 msgstr "ikiwiki: không thể vẽ %s"
583
584 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
585 #. translators: is a (probably not translated) error message.
586 #: ../IkiWiki/Setup.pm:15
587 #, perl-format
588 msgid "cannot read %s: %s"
589 msgstr "không thể đọc %s: %s"
590
591 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:32
592 msgid "generating wrappers.."
593 msgstr "đang tạo ra các bộ bao bọc.."
594
595 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:72
596 msgid "rebuilding wiki.."
597 msgstr "đang xây dựng lại wiki.."
598
599 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:75
600 msgid "refreshing wiki.."
601 msgstr "đang làm tươi wiki.."
602
603 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:84
604 msgid "done"
605 msgstr "xong"
606
607 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
608 #, perl-format
609 msgid "%s doesn't seem to be executable"
610 msgstr "có vẻ là %s không phải có khả năng thực hiện"
611
612 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
613 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
614 msgstr "không thể tạo bộ bao bọc sử dụng tập tin thiết lập"
615
616 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
617 msgid "wrapper filename not specified"
618 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
619
620 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
621 #. translators: a (probably not translated) error message.
622 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:48
623 #, perl-format
624 msgid "failed to write %s: %s"
625 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
626
627 #. translators: The parameter is a C filename.
628 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:99
629 #, perl-format
630 msgid "failed to compile %s"
631 msgstr "lỗi biên dịch %s"
632
633 #. translators: The parameter is a filename.
634 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:119
635 #, perl-format
636 msgid "successfully generated %s"
637 msgstr "%s đã được tạo ra"
638
639 #: ../ikiwiki.in:13
640 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
641 msgstr "cách sử dụng: ikiwiki [tùy chọn] nguồn đích"
642
643 #: ../ikiwiki.in:81
644 msgid "usage: --set var=value"
645 msgstr ""
646
647 #: ../IkiWiki.pm:127
648 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
649 msgstr "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --cgi »"
650
651 #: ../IkiWiki.pm:196 ../IkiWiki.pm:197
652 msgid "Error"
653 msgstr "Lỗi"
654
655 #. translators: The first parameter is a
656 #. translators: preprocessor directive name,
657 #. translators: the second a page name, the
658 #. translators: third a number.
659 #: ../IkiWiki.pm:750
660 #, perl-format
661 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
662 msgstr "vòng lặp tiền xử lý %s được phát hiện trên %s ở độ sâu %i"
663
664 #, fuzzy
665 #~ msgid ""
666 #~ "REV is not set, not running from mtn post-commit hook, cannot send "
667 #~ "notifications"
668 #~ msgstr ""
669 #~ "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
670
671 #, fuzzy
672 #~ msgid "REV is not a valid revision identifier, cannot send notifications"
673 #~ msgstr ""
674 #~ "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
675
676 #~ msgid ""
677 #~ "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
678 #~ "notifications"
679 #~ msgstr ""
680 #~ "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
681
682 #~ msgid "update of %s's %s by %s"
683 #~ msgstr "cập nhật %2$s của %1$s bởi %3$s"
684
685 #, fuzzy
686 #~ msgid "%s not found"
687 #~ msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
688
689 #~ msgid "What's this?"
690 #~ msgstr "Cái này là gì?"
691
692 #~ msgid "(use FirstnameLastName)"
693 #~ msgstr "(dùng TênHọ)"
694
695 #~ msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
696 #~ msgstr "bổ sung tập hợp thiếu tham số %s"
697
698 #, fuzzy
699 #~ msgid "sparkline previewing not implemented"
700 #~ msgstr "chưa thực hiện getctime"