]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/vi.po
* Changed calling convention for httmllink slightly. The first three
[ikiwiki.git] / po / vi.po
1 # Vietnamese translation for Iki Wiki.
2 # Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.
3 # Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2007
4
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2007-02-19 21:47-0500\n"
10 "PO-Revision-Date: 2007-01-13 15:31+1030\n"
11 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
12 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
17 "X-Generator: LocFactoryEditor 1.6fc1\n"
18
19 #: ../IkiWiki/CGI.pm:154
20 msgid "You need to log in first."
21 msgstr "Trước tiên bạn cần phải đăng nhập."
22
23 #: ../IkiWiki/CGI.pm:267
24 msgid "Preferences saved."
25 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
26
27 #: ../IkiWiki/CGI.pm:332
28 #, perl-format
29 msgid "%s is not an editable page"
30 msgstr ""
31
32 #: ../IkiWiki/CGI.pm:420 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
33 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:164 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
34 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:97
35 #: ../IkiWiki/Render.pm:165
36 msgid "discussion"
37 msgstr "thảo luận"
38
39 #: ../IkiWiki/CGI.pm:465
40 #, perl-format
41 msgid "creating %s"
42 msgstr "đang tạo %s"
43
44 #: ../IkiWiki/CGI.pm:482 ../IkiWiki/CGI.pm:510 ../IkiWiki/CGI.pm:543
45 #, perl-format
46 msgid "editing %s"
47 msgstr "đang sửa %s"
48
49 #: ../IkiWiki/CGI.pm:651
50 msgid "You are banned."
51 msgstr "Bạn bị cấm ra."
52
53 #: ../IkiWiki/CGI.pm:683
54 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
55 msgstr ""
56
57 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:61
58 #, perl-format
59 msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
60 msgstr "bổ sung tập hợp thiếu tham số %s"
61
62 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:89
63 msgid "new feed"
64 msgstr "nguồn tin mới"
65
66 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:103
67 msgid "posts"
68 msgstr "bài"
69
70 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:105
71 msgid "new"
72 msgstr "mới"
73
74 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:211
75 #, perl-format
76 msgid "expiring %s (%s days old)"
77 msgstr "đang mãn hạn %s (cũ %s ngày)"
78
79 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:218
80 #, perl-format
81 msgid "expiring %s"
82 msgstr "đang mãn hạn %s"
83
84 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:241
85 #, perl-format
86 msgid "checking feed %s ..."
87 msgstr "đang kiểm tra nguồn tin %s ..."
88
89 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:246
90 #, perl-format
91 msgid "could not find feed at %s"
92 msgstr "không tìm thấy nguồn tin ở %s"
93
94 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:255
95 msgid "feed crashed XML::Feed!"
96 msgstr "nguồn tin đã gây ra XML::Feed sụp đổ."
97
98 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:278
99 #, perl-format
100 msgid "processed ok at %s"
101 msgstr "đã xử lý được ở %s"
102
103 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:333
104 #, perl-format
105 msgid "creating new page %s"
106 msgstr "đang tạo trang mới %s"
107
108 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:37
109 msgid "There are no broken links!"
110 msgstr "Không có liên kết bị ngắt nào."
111
112 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
113 msgid "fortune failed"
114 msgstr "fortune bị lỗi"
115
116 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
117 msgid "googlecalendar failed to find url in html"
118 msgstr "googlecalendar không tìm thấy địa chỉ URL trong mã HTML"
119
120 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:36
121 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
122 msgstr ""
123 "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --rss » hay "
124 "« --atom »"
125
126 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:96
127 #, perl-format
128 msgid "unknown sort type %s"
129 msgstr "kiểu sắp xếp không rõ %s"
130
131 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:172 ../IkiWiki/Render.pm:101
132 msgid "Discussion"
133 msgstr "Thảo luận"
134
135 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:387
136 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
137 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
138
139 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:99
140 msgid "linkmap failed to run dot"
141 msgstr "linkmap không chạy dot được"
142
143 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:24
144 #, perl-format
145 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
146 msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
147
148 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:37
149 #, perl-format
150 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
151 msgstr "lỗi nạp mô-đun perl Markdown.pm (%s) hay « /usr/bin/markdown » (%s)"
152
153 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
154 msgid "Mirrors"
155 msgstr "Nhân bản"
156
157 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
158 msgid "Mirror"
159 msgstr "Nhân bản"
160
161 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
162 msgid "more"
163 msgstr ""
164
165 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:36
166 msgid "What's this?"
167 msgstr "Cái này là gì?"
168
169 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:37
170 msgid "Get an OpenID"
171 msgstr "Lấy OpenID"
172
173 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:42
174 msgid "All pages are linked to by other pages."
175 msgstr "Mọi trang được liên kết với trang khác."
176
177 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:104
178 msgid "(use FirstnameLastName)"
179 msgstr "(dùng TênHọ)"
180
181 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:144
182 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
183 msgstr "Tài khoản đã được tạo. Lúc bây giờ bạn có thể đăng nhập."
184
185 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:147
186 msgid "Error creating account."
187 msgstr "Gặp lỗi khi tạo tài khoản."
188
189 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:168
190 msgid "Failed to send mail"
191 msgstr "Lỗi gửi thư"
192
193 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:170
194 msgid "Your password has been emailed to you."
195 msgstr "Mật khẩu đã được gửi đính kèm thư cho bạn."
196
197 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:64
198 msgid "vote"
199 msgstr "bỏ phiếu"
200
201 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:72
202 msgid "Total votes:"
203 msgstr "Tổng số phiếu :"
204
205 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:32
206 msgid "polygen not installed"
207 msgstr "chưa cài đặt polygen"
208
209 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:51
210 msgid "polygen failed"
211 msgstr "lỗi polygen"
212
213 #. translators: These descriptions of times of day are used
214 #. translators: in messages like "last edited <description>".
215 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
216 #. translators: %A- is the name of the previous day.
217 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
218 msgid "late %A- night"
219 msgstr ""
220
221 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
222 msgid "in the wee hours of %A- night"
223 msgstr ""
224
225 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
226 msgid "terribly early %A morning"
227 msgstr ""
228
229 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
230 msgid "early %A morning"
231 msgstr ""
232
233 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
234 msgid "in mid-morning %A"
235 msgstr ""
236
237 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
238 msgid "late %A morning"
239 msgstr ""
240
241 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
242 msgid "at lunch time on %A"
243 msgstr ""
244
245 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
246 msgid "%A afternoon"
247 msgstr ""
248
249 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
250 msgid "late %A afternoon"
251 msgstr ""
252
253 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
254 msgid "%A evening"
255 msgstr ""
256
257 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
258 msgid "late %A evening"
259 msgstr ""
260
261 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
262 msgid "%A night"
263 msgstr ""
264
265 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:74
266 msgid "at teatime on %A"
267 msgstr ""
268
269 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:78
270 msgid "at midnight"
271 msgstr ""
272
273 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:81
274 msgid "at noon on %A"
275 msgstr ""
276
277 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
278 #, perl-format
279 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
280 msgstr "Cần phải xác định %s khi dùng bổ sung tìm kiếm"
281
282 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:58
283 msgid "cleaning hyperestraier search index"
284 msgstr "đang làm sạch chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
285
286 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:64
287 msgid "updating hyperestraier search index"
288 msgstr "đang cập nhật chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
289
290 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:24
291 msgid "shortcut missing name or url parameter"
292 msgstr "lối tắt thiếu tên hay tham số url"
293
294 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
295 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
296 #. translators: is an URL.
297 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
298 #, fuzzy, perl-format
299 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
300 msgstr "lối tắt %s chỉ tới %s"
301
302 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:22
303 msgid "failed to parse any smileys, disabling plugin"
304 msgstr "lỗi phân tách hình cười nào nên tắt bổ sung"
305
306 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
307 msgid "template missing id parameter"
308 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
309
310 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
311 #, perl-format
312 msgid "template %s not found"
313 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
314
315 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
316 msgid "template failed to process:"
317 msgstr "mẫu không xử lý được:"
318
319 #: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:66
320 msgid "getctime not implemented"
321 msgstr "chưa thực hiện getctime"
322
323 #: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:205
324 msgid ""
325 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
326 "notifications"
327 msgstr ""
328 "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
329
330 #: ../IkiWiki/Render.pm:251 ../IkiWiki/Render.pm:271
331 #, perl-format
332 msgid "skipping bad filename %s"
333 msgstr "đang bỏ qua tên tập tin sai %s"
334
335 #: ../IkiWiki/Render.pm:311
336 #, perl-format
337 msgid "removing old page %s"
338 msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
339
340 #: ../IkiWiki/Render.pm:330
341 #, perl-format
342 msgid "scanning %s"
343 msgstr "đang quét %s"
344
345 #: ../IkiWiki/Render.pm:339
346 #, perl-format
347 msgid "rendering %s"
348 msgstr "đang vẽ %s"
349
350 #: ../IkiWiki/Render.pm:351
351 #, perl-format
352 msgid "rendering %s, which links to %s"
353 msgstr "đang vẽ %s mà liên kết tới %s"
354
355 #: ../IkiWiki/Render.pm:368
356 #, perl-format
357 msgid "rendering %s, which depends on %s"
358 msgstr "đang vẽ %s mà phụ thuộc vào %s"
359
360 #: ../IkiWiki/Render.pm:406
361 #, perl-format
362 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
363 msgstr "đang vẽ %s để cập nhật các liên kết ngược của nó"
364
365 #: ../IkiWiki/Render.pm:418
366 #, perl-format
367 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
368 msgstr "đang gỡ bỏ %s, không còn được vẽ lại bởi %s"
369
370 #: ../IkiWiki/Render.pm:444
371 #, perl-format
372 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
373 msgstr "ikiwiki: không thể vẽ %s"
374
375 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
376 #. translators: is a (probably not translated) error message.
377 #: ../IkiWiki/Setup.pm:15
378 #, perl-format
379 msgid "cannot read %s: %s"
380 msgstr "không thể đọc %s: %s"
381
382 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:32
383 msgid "generating wrappers.."
384 msgstr "đang tạo ra các bộ bao bọc.."
385
386 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:68
387 msgid "rebuilding wiki.."
388 msgstr "đang xây dựng lại wiki.."
389
390 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:71
391 msgid "refreshing wiki.."
392 msgstr "đang làm tươi wiki.."
393
394 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:80
395 msgid "done"
396 msgstr "xong"
397
398 #. translators: The three variables are the name of the wiki,
399 #. translators: A list of one or more pages that were changed,
400 #. translators: And the name of the user making the change.
401 #. translators: This is used as the subject of a commit email.
402 #: ../IkiWiki/UserInfo.pm:146
403 #, perl-format
404 msgid "update of %s's %s by %s"
405 msgstr "cập nhật %2$s của %1$s bởi %3$s"
406
407 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
408 #, perl-format
409 msgid "%s doesn't seem to be executable"
410 msgstr "có vẻ là %s không phải có khả năng thực hiện"
411
412 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
413 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
414 msgstr "không thể tạo bộ bao bọc sử dụng tập tin thiết lập"
415
416 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
417 msgid "wrapper filename not specified"
418 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
419
420 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
421 #. translators: a (probably not translated) error message.
422 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:64
423 #, perl-format
424 msgid "failed to write %s: %s"
425 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
426
427 #. translators: The parameter is a C filename.
428 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:100
429 #, perl-format
430 msgid "failed to compile %s"
431 msgstr "lỗi biên dịch %s"
432
433 #. translators: The parameter is a filename.
434 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:108
435 #, perl-format
436 msgid "successfully generated %s"
437 msgstr "%s đã được tạo ra"
438
439 #: ../ikiwiki.in:13
440 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
441 msgstr "cách sử dụng: ikiwiki [tùy chọn] nguồn đích"
442
443 #: ../IkiWiki.pm:103
444 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
445 msgstr ""
446 "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --cgi »"
447
448 #: ../IkiWiki.pm:150 ../IkiWiki.pm:151
449 msgid "Error"
450 msgstr "Lỗi"
451
452 #. translators: The first parameter is a
453 #. translators: preprocessor directive name,
454 #. translators: the second a page name, the
455 #. translators: third a number.
456 #: ../IkiWiki.pm:558
457 #, perl-format
458 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
459 msgstr "vòng lặp tiền xử lý %s được phát hiện trên %s ở độ sâu %i"