]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/commitdiff
add translation
authorjoey <joey@0fa5a96a-9a0e-0410-b3b2-a0fd24251071>
Sun, 14 Jan 2007 04:01:35 +0000 (04:01 +0000)
committerjoey <joey@0fa5a96a-9a0e-0410-b3b2-a0fd24251071>
Sun, 14 Jan 2007 04:01:35 +0000 (04:01 +0000)
debian/changelog
po/vi.po [new file with mode: 0644]

index fa0ab16d4b6db23684d5132004ff288ea81dfd3b..799c03245cc8c3f485b56b2252a3a68868f1c85d 100644 (file)
@@ -7,6 +7,7 @@ ikiwiki (1.39) UNRELEASED; urgency=low
   * Add a Czech translation by Miroslav Kure.
   * Add a Bulgarian translation by Damyan Ivanov. Closes: #406580
   * Add a Gujarati translation by Kartik Mistry. Closes: #406635
+  * Add a Vietnamese translation by Clytie Siddall.
   * Fix encoding issue with use of Locale::Gettext. Seems that the OO
     interface returns proper utf-8 decoded strings, unlike the traditional
     interface, so use the OO interface.
@@ -14,7 +15,7 @@ ikiwiki (1.39) UNRELEASED; urgency=low
     pointed elsewhere, so that only modified templates need to be copied into
     a templatedir. Based on work by JeremyReed.
 
- -- Joey Hess <joeyh@debian.org>  Fri, 12 Jan 2007 15:34:14 -0500
+ -- Joey Hess <joeyh@debian.org>  Sat, 13 Jan 2007 16:31:42 -0500
 
 ikiwiki (1.38) unstable; urgency=low
 
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
new file mode 100644 (file)
index 0000000..14df544
--- /dev/null
+++ b/po/vi.po
@@ -0,0 +1,383 @@
+# Vietnamese translation for Iki Wiki.
+# Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.
+# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2007
+# 
+msgid ""
+""
+msgstr "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2007-01-10 15:32-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-01-13 15:31+1030\n"
+"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
+"Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
+"X-Generator: LocFactoryEditor 1.6fc1\n"
+
+#.translators: The first parameter is a page name,
+#.translators: second is the user who locked it.
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:51
+#, perl-format
+msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
+msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
+
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:141
+msgid "You need to log in first."
+msgstr "Trước tiên bạn cần phải đăng nhập."
+
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:259
+msgid "Preferences saved."
+msgstr "Tùy thích đã được lưu."
+
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:410
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:162
+#: ../IkiWiki/Render.pm:97
+#: ../IkiWiki/Render.pm:161
+msgid "discussion"
+msgstr "thảo luận"
+
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:449
+#, perl-format
+msgid "creating %s"
+msgstr "đang tạo %s"
+
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:466
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:509
+#, perl-format
+msgid "editing %s"
+msgstr "đang sửa %s"
+
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:626
+msgid "You are banned."
+msgstr "Bạn bị cấm ra."
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:61
+#, perl-format
+msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
+msgstr "bổ sung tập hợp thiếu tham số %s"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:89
+msgid "new feed"
+msgstr "nguồn tin mới"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:103
+msgid "posts"
+msgstr "bài"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:105
+msgid "new"
+msgstr "mới"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:206
+#, perl-format
+msgid "expiring %s (%s days old)"
+msgstr "đang mãn hạn %s (cũ %s ngày)"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:213
+#, perl-format
+msgid "expiring %s"
+msgstr "đang mãn hạn %s"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:236
+#, perl-format
+msgid "checking feed %s ..."
+msgstr "đang kiểm tra nguồn tin %s ..."
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:241
+#, perl-format
+msgid "could not find feed at %s"
+msgstr "không tìm thấy nguồn tin ở %s"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:250
+msgid "feed crashed XML::Feed!"
+msgstr "nguồn tin đã gây ra XML::Feed sụp đổ."
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:273
+#, perl-format
+msgid "processed ok at "
+msgstr "đã xử lý được ở "
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:314
+#, perl-format
+msgid "creating new page %s"
+msgstr "đang tạo trang mới %s"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:36
+msgid "There are no broken links!"
+msgstr "Không có liên kết bị ngắt nào."
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
+msgid "fortune failed"
+msgstr "fortune bị lỗi"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
+msgid "googlecalendar failed to find url in html"
+msgstr "googlecalendar không tìm thấy địa chỉ URL trong mã HTML"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:37
+msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
+msgstr "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --rss » hay « --atom »"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:97
+#, perl-format
+msgid "unknown sort type %s"
+msgstr "kiểu sắp xếp không rõ %s"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:370
+msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
+msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:99
+msgid "linkmap failed to run dot"
+msgstr "linkmap không chạy dot được"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:37
+#, perl-format
+msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
+msgstr "lỗi nạp mô-đun perl Markdown.pm (%s) hay « /usr/bin/markdown » (%s)"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
+msgid "Mirrors"
+msgstr "Nhân bản"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
+msgid "Mirror"
+msgstr "Nhân bản"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:36
+msgid "What's this?"
+msgstr "Cái này là gì?"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:37
+msgid "Get an OpenID"
+msgstr "Lấy OpenID"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:41
+msgid "All pages are linked to by other pages."
+msgstr "Mọi trang được liên kết với trang khác."
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:104
+msgid "(use FirstnameLastName)"
+msgstr "(dùng TênHọ)"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:144
+msgid "Account creation successful. Now you can Login."
+msgstr "Tài khoản đã được tạo. Lúc bây giờ bạn có thể đăng nhập."
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:147
+msgid "Error creating account."
+msgstr "Gặp lỗi khi tạo tài khoản."
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:168
+msgid "Failed to send mail"
+msgstr "Lỗi gửi thư"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:170
+msgid "Your password has been emailed to you."
+msgstr "Mật khẩu đã được gửi đính kèm thư cho bạn."
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:64
+msgid "vote"
+msgstr "bỏ phiếu"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:72
+msgid "Total votes:"
+msgstr "Tổng số phiếu :"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:32
+msgid "polygen not installed"
+msgstr "chưa cài đặt polygen"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:51
+msgid "polygen failed"
+msgstr "lỗi polygen"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
+#, perl-format
+msgid "Must specify %s when using the search plugin"
+msgstr "Cần phải xác định %s khi dùng bổ sung tìm kiếm"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:58
+msgid "cleaning hyperestraier search index"
+msgstr "đang làm sạch chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:64
+msgid "updating hyperestraier search index"
+msgstr "đang cập nhật chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:24
+msgid "shortcut missing name or url parameter"
+msgstr "lối tắt thiếu tên hay tham số url"
+
+#.translators: This is used to display what shortcuts are defined.
+#.translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
+#.translators: is an URL.
+#: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
+#, perl-format
+msgid "shortcut %s points to %s"
+msgstr "lối tắt %s chỉ tới %s"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:22
+msgid "failed to parse any smileys, disabling plugin"
+msgstr "lỗi phân tách hình cười nào nên tắt bổ sung"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
+msgid "template missing id parameter"
+msgstr "mẫu thiếu tham số id"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
+#, perl-format
+msgid "template %s not found"
+msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
+msgid "template failed to process:"
+msgstr "mẫu không xử lý được:"
+
+#: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:66
+msgid "getctime not implemented"
+msgstr "chưa thực hiện getctime"
+
+#: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:206
+msgid ""
+"REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
+"notifications"
+msgstr "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
+
+#: ../IkiWiki/Render.pm:98
+msgid "Discussion"
+msgstr "Thảo luận"
+
+#: ../IkiWiki/Render.pm:228
+#: ../IkiWiki/Render.pm:248
+#, perl-format
+msgid "skipping bad filename %s"
+msgstr "đang bỏ qua tên tập tin sai %s"
+
+#: ../IkiWiki/Render.pm:288
+#, perl-format
+msgid "removing old page %s"
+msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
+
+#: ../IkiWiki/Render.pm:307
+#, perl-format
+msgid "scanning %s"
+msgstr "đang quét %s"
+
+#: ../IkiWiki/Render.pm:316
+#, perl-format
+msgid "rendering %s"
+msgstr "đang vẽ %s"
+
+#: ../IkiWiki/Render.pm:328
+#, perl-format
+msgid "rendering %s, which links to %s"
+msgstr "đang vẽ %s mà liên kết tới %s"
+
+#: ../IkiWiki/Render.pm:345
+#, perl-format
+msgid "rendering %s, which depends on %s"
+msgstr "đang vẽ %s mà phụ thuộc vào %s"
+
+#: ../IkiWiki/Render.pm:383
+#, perl-format
+msgid "rendering %s, to update its backlinks"
+msgstr "đang vẽ %s để cập nhật các liên kết ngược của nó"
+
+#: ../IkiWiki/Render.pm:395
+#, perl-format
+msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
+msgstr "đang gỡ bỏ %s, không còn được vẽ lại bởi %s"
+
+#: ../IkiWiki/Render.pm:421
+#, perl-format
+msgid "ikiwiki: cannot render %s"
+msgstr "ikiwiki: không thể vẽ %s"
+
+#.translators: The first parameter is a filename, and the second
+#.translators: is a (probably not translated) error message.
+#: ../IkiWiki/Setup.pm:15
+#, perl-format
+msgid "cannot read %s: %s"
+msgstr "không thể đọc %s: %s"
+
+#: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:32
+msgid "generating wrappers.."
+msgstr "đang tạo ra các bộ bao bọc.."
+
+#: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:68
+msgid "rebuilding wiki.."
+msgstr "đang xây dựng lại wiki.."
+
+#: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:71
+msgid "refreshing wiki.."
+msgstr "đang làm tươi wiki.."
+
+#: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:80
+msgid "done"
+msgstr "xong"
+
+#.translators: The three variables are the name of the wiki,
+#.translators: A list of one or more pages that were changed,
+#.translators: And the name of the user making the change.
+#.translators: This is used as the subject of a commit email.
+#: ../IkiWiki/UserInfo.pm:139
+#, perl-format
+msgid "update of %s's %s by %s"
+msgstr "cập nhật %2$s của %1$s bởi %3$s"
+
+#: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
+#, perl-format
+msgid "%s doesn't seem to be executable"
+msgstr "có vẻ là %s không phải có khả năng thực hiện"
+
+#: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
+msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
+msgstr "không thể tạo bộ bao bọc sử dụng tập tin thiết lập"
+
+#: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
+msgid "wrapper filename not specified"
+msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
+
+#.translators: The first parameter is a filename, and the second is
+#.translators: a (probably not translated) error message.
+#: ../IkiWiki/Wrapper.pm:64
+#, perl-format
+msgid "failed to write %s: %s"
+msgstr "lỗi ghi %s: %s"
+
+#.translators: The parameter is a C filename.
+#: ../IkiWiki/Wrapper.pm:100
+#, perl-format
+msgid "failed to compile %s"
+msgstr "lỗi biên dịch %s"
+
+#.translators: The parameter is a filename.
+#: ../IkiWiki/Wrapper.pm:108
+#, perl-format
+msgid "successfully generated %s\n"
+msgstr "%s đã được tạo ra\n"
+
+#: ../ikiwiki.in:13
+msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
+msgstr "cách sử dụng: ikiwiki [tùy chọn] nguồn đích"
+
+#: ../IkiWiki.pm:99
+msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
+msgstr "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --cgi »"
+
+#: ../IkiWiki.pm:144
+#: ../IkiWiki.pm:145
+msgid "Error"
+msgstr "Lỗi"
+
+#.translators: The first parameter is a
+#.translators: preprocessor directive name,
+#.translators: the second a page name, the
+#.translators: third a number.
+#: ../IkiWiki.pm:524
+#, perl-format
+msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
+msgstr "vòng lặp tiền xử lý %s được phát hiện trên %s ở độ sâu %i"