]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/vi.po
add translation
[ikiwiki.git] / po / vi.po
1 # Vietnamese translation for Iki Wiki.
2 # Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.
3 # Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2007
4
5 msgid ""
6 ""
7 msgstr "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2007-01-10 15:32-0500\n"
10 "PO-Revision-Date: 2007-01-13 15:31+1030\n"
11 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
12 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
17 "X-Generator: LocFactoryEditor 1.6fc1\n"
18
19 #.translators: The first parameter is a page name,
20 #.translators: second is the user who locked it.
21 #: ../IkiWiki/CGI.pm:51
22 #, perl-format
23 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
24 msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
25
26 #: ../IkiWiki/CGI.pm:141
27 msgid "You need to log in first."
28 msgstr "Trước tiên bạn cần phải đăng nhập."
29
30 #: ../IkiWiki/CGI.pm:259
31 msgid "Preferences saved."
32 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
33
34 #: ../IkiWiki/CGI.pm:410
35 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:162
36 #: ../IkiWiki/Render.pm:97
37 #: ../IkiWiki/Render.pm:161
38 msgid "discussion"
39 msgstr "thảo luận"
40
41 #: ../IkiWiki/CGI.pm:449
42 #, perl-format
43 msgid "creating %s"
44 msgstr "đang tạo %s"
45
46 #: ../IkiWiki/CGI.pm:466
47 #: ../IkiWiki/CGI.pm:509
48 #, perl-format
49 msgid "editing %s"
50 msgstr "đang sửa %s"
51
52 #: ../IkiWiki/CGI.pm:626
53 msgid "You are banned."
54 msgstr "Bạn bị cấm ra."
55
56 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:61
57 #, perl-format
58 msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
59 msgstr "bổ sung tập hợp thiếu tham số %s"
60
61 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:89
62 msgid "new feed"
63 msgstr "nguồn tin mới"
64
65 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:103
66 msgid "posts"
67 msgstr "bài"
68
69 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:105
70 msgid "new"
71 msgstr "mới"
72
73 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:206
74 #, perl-format
75 msgid "expiring %s (%s days old)"
76 msgstr "đang mãn hạn %s (cũ %s ngày)"
77
78 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:213
79 #, perl-format
80 msgid "expiring %s"
81 msgstr "đang mãn hạn %s"
82
83 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:236
84 #, perl-format
85 msgid "checking feed %s ..."
86 msgstr "đang kiểm tra nguồn tin %s ..."
87
88 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:241
89 #, perl-format
90 msgid "could not find feed at %s"
91 msgstr "không tìm thấy nguồn tin ở %s"
92
93 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:250
94 msgid "feed crashed XML::Feed!"
95 msgstr "nguồn tin đã gây ra XML::Feed sụp đổ."
96
97 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:273
98 #, perl-format
99 msgid "processed ok at "
100 msgstr "đã xử lý được ở "
101
102 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:314
103 #, perl-format
104 msgid "creating new page %s"
105 msgstr "đang tạo trang mới %s"
106
107 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:36
108 msgid "There are no broken links!"
109 msgstr "Không có liên kết bị ngắt nào."
110
111 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
112 msgid "fortune failed"
113 msgstr "fortune bị lỗi"
114
115 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
116 msgid "googlecalendar failed to find url in html"
117 msgstr "googlecalendar không tìm thấy địa chỉ URL trong mã HTML"
118
119 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:37
120 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
121 msgstr "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --rss » hay « --atom »"
122
123 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:97
124 #, perl-format
125 msgid "unknown sort type %s"
126 msgstr "kiểu sắp xếp không rõ %s"
127
128 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:370
129 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
130 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
131
132 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:99
133 msgid "linkmap failed to run dot"
134 msgstr "linkmap không chạy dot được"
135
136 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:37
137 #, perl-format
138 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
139 msgstr "lỗi nạp mô-đun perl Markdown.pm (%s) hay « /usr/bin/markdown » (%s)"
140
141 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
142 msgid "Mirrors"
143 msgstr "Nhân bản"
144
145 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
146 msgid "Mirror"
147 msgstr "Nhân bản"
148
149 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:36
150 msgid "What's this?"
151 msgstr "Cái này là gì?"
152
153 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:37
154 msgid "Get an OpenID"
155 msgstr "Lấy OpenID"
156
157 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:41
158 msgid "All pages are linked to by other pages."
159 msgstr "Mọi trang được liên kết với trang khác."
160
161 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:104
162 msgid "(use FirstnameLastName)"
163 msgstr "(dùng TênHọ)"
164
165 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:144
166 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
167 msgstr "Tài khoản đã được tạo. Lúc bây giờ bạn có thể đăng nhập."
168
169 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:147
170 msgid "Error creating account."
171 msgstr "Gặp lỗi khi tạo tài khoản."
172
173 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:168
174 msgid "Failed to send mail"
175 msgstr "Lỗi gửi thư"
176
177 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:170
178 msgid "Your password has been emailed to you."
179 msgstr "Mật khẩu đã được gửi đính kèm thư cho bạn."
180
181 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:64
182 msgid "vote"
183 msgstr "bỏ phiếu"
184
185 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:72
186 msgid "Total votes:"
187 msgstr "Tổng số phiếu :"
188
189 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:32
190 msgid "polygen not installed"
191 msgstr "chưa cài đặt polygen"
192
193 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:51
194 msgid "polygen failed"
195 msgstr "lỗi polygen"
196
197 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
198 #, perl-format
199 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
200 msgstr "Cần phải xác định %s khi dùng bổ sung tìm kiếm"
201
202 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:58
203 msgid "cleaning hyperestraier search index"
204 msgstr "đang làm sạch chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
205
206 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:64
207 msgid "updating hyperestraier search index"
208 msgstr "đang cập nhật chỉ mục tìm kiếm hyperestraier"
209
210 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:24
211 msgid "shortcut missing name or url parameter"
212 msgstr "lối tắt thiếu tên hay tham số url"
213
214 #.translators: This is used to display what shortcuts are defined.
215 #.translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
216 #.translators: is an URL.
217 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
218 #, perl-format
219 msgid "shortcut %s points to %s"
220 msgstr "lối tắt %s chỉ tới %s"
221
222 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:22
223 msgid "failed to parse any smileys, disabling plugin"
224 msgstr "lỗi phân tách hình cười nào nên tắt bổ sung"
225
226 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
227 msgid "template missing id parameter"
228 msgstr "mẫu thiếu tham số id"
229
230 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
231 #, perl-format
232 msgid "template %s not found"
233 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
234
235 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
236 msgid "template failed to process:"
237 msgstr "mẫu không xử lý được:"
238
239 #: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:66
240 msgid "getctime not implemented"
241 msgstr "chưa thực hiện getctime"
242
243 #: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:206
244 msgid ""
245 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
246 "notifications"
247 msgstr "Chưa đặt REV, không chạy từ móc sau gài vào nên không thể gửi thông báo"
248
249 #: ../IkiWiki/Render.pm:98
250 msgid "Discussion"
251 msgstr "Thảo luận"
252
253 #: ../IkiWiki/Render.pm:228
254 #: ../IkiWiki/Render.pm:248
255 #, perl-format
256 msgid "skipping bad filename %s"
257 msgstr "đang bỏ qua tên tập tin sai %s"
258
259 #: ../IkiWiki/Render.pm:288
260 #, perl-format
261 msgid "removing old page %s"
262 msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
263
264 #: ../IkiWiki/Render.pm:307
265 #, perl-format
266 msgid "scanning %s"
267 msgstr "đang quét %s"
268
269 #: ../IkiWiki/Render.pm:316
270 #, perl-format
271 msgid "rendering %s"
272 msgstr "đang vẽ %s"
273
274 #: ../IkiWiki/Render.pm:328
275 #, perl-format
276 msgid "rendering %s, which links to %s"
277 msgstr "đang vẽ %s mà liên kết tới %s"
278
279 #: ../IkiWiki/Render.pm:345
280 #, perl-format
281 msgid "rendering %s, which depends on %s"
282 msgstr "đang vẽ %s mà phụ thuộc vào %s"
283
284 #: ../IkiWiki/Render.pm:383
285 #, perl-format
286 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
287 msgstr "đang vẽ %s để cập nhật các liên kết ngược của nó"
288
289 #: ../IkiWiki/Render.pm:395
290 #, perl-format
291 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
292 msgstr "đang gỡ bỏ %s, không còn được vẽ lại bởi %s"
293
294 #: ../IkiWiki/Render.pm:421
295 #, perl-format
296 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
297 msgstr "ikiwiki: không thể vẽ %s"
298
299 #.translators: The first parameter is a filename, and the second
300 #.translators: is a (probably not translated) error message.
301 #: ../IkiWiki/Setup.pm:15
302 #, perl-format
303 msgid "cannot read %s: %s"
304 msgstr "không thể đọc %s: %s"
305
306 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:32
307 msgid "generating wrappers.."
308 msgstr "đang tạo ra các bộ bao bọc.."
309
310 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:68
311 msgid "rebuilding wiki.."
312 msgstr "đang xây dựng lại wiki.."
313
314 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:71
315 msgid "refreshing wiki.."
316 msgstr "đang làm tươi wiki.."
317
318 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:80
319 msgid "done"
320 msgstr "xong"
321
322 #.translators: The three variables are the name of the wiki,
323 #.translators: A list of one or more pages that were changed,
324 #.translators: And the name of the user making the change.
325 #.translators: This is used as the subject of a commit email.
326 #: ../IkiWiki/UserInfo.pm:139
327 #, perl-format
328 msgid "update of %s's %s by %s"
329 msgstr "cập nhật %2$s của %1$s bởi %3$s"
330
331 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
332 #, perl-format
333 msgid "%s doesn't seem to be executable"
334 msgstr "có vẻ là %s không phải có khả năng thực hiện"
335
336 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
337 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
338 msgstr "không thể tạo bộ bao bọc sử dụng tập tin thiết lập"
339
340 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
341 msgid "wrapper filename not specified"
342 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
343
344 #.translators: The first parameter is a filename, and the second is
345 #.translators: a (probably not translated) error message.
346 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:64
347 #, perl-format
348 msgid "failed to write %s: %s"
349 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
350
351 #.translators: The parameter is a C filename.
352 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:100
353 #, perl-format
354 msgid "failed to compile %s"
355 msgstr "lỗi biên dịch %s"
356
357 #.translators: The parameter is a filename.
358 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:108
359 #, perl-format
360 msgid "successfully generated %s\n"
361 msgstr "%s đã được tạo ra\n"
362
363 #: ../ikiwiki.in:13
364 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
365 msgstr "cách sử dụng: ikiwiki [tùy chọn] nguồn đích"
366
367 #: ../IkiWiki.pm:99
368 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
369 msgstr "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --cgi »"
370
371 #: ../IkiWiki.pm:144
372 #: ../IkiWiki.pm:145
373 msgid "Error"
374 msgstr "Lỗi"
375
376 #.translators: The first parameter is a
377 #.translators: preprocessor directive name,
378 #.translators: the second a page name, the
379 #.translators: third a number.
380 #: ../IkiWiki.pm:524
381 #, perl-format
382 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
383 msgstr "vòng lặp tiền xử lý %s được phát hiện trên %s ở độ sâu %i"